Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert na przetarg nieograniczony o nazwie: „Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego"
 • ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Dostawy
  Dostawa Oleju do zbiornika należącego do Zamawiającego
  EKCJA I - ZAMAWIAJĄC
  I. I Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samcxizielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Obsługi Gminy
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142991348
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Kolonia IB
  1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
  1.5.3.) Kod pocztowy 07-411
  1.5.4.) Województwo:
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
  1.5.7.) Numer telefonu: 296432055
  1.5.8.) Numer faksu: 296432035
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:
  I .5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
  jednostka samorządu terytorialnego
  I. 7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
  Potńr,uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i ścieków
  EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1 .) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Dostawa Oleju napędowego do zbiornika należącego do
  2.4.) Identyfikator postępowania: cH3ds-148610-cb233bc9-3d73-1 lec-8c2d-66c2f1230e9c
  2.5.) Numer 2021/BZP
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

  2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-04 15:42
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
  2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009073/03/P
  2.10.) Identyfikator planu postępowań:
  1.2.2 Dostawa Oleju napędowego
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
  94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
  współfinansowanego ze środków unii Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane w trybie podstawovwm na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  EKCJA III - UDOST PNIANIE DOKUME
  ZAM WIENIA I KOMUNIKACJA
  3.1 Adres strony internetowej prowadzonego
  www.rzekun.pl/zog
  3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
  komunikacji elektronicznej: Tak
  3.5.) Informacje 0 Środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
  komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://minivxflal_uzp_gov_pl/
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
  https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
  plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi
  elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
  Są ogólnie dostępne: Nłe
  3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zg(Xinie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o Ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z przy ul. Kolonia IB,07-411 Rzekuń email
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. do kontaktów w sprawie ochrony danych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z
  którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na pcxjstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu

  związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
  dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 Oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z zm.), dalej „ustawa Pzp";
  5. Pani/Pana dane Osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
  lat dnia zakończenia 0 udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
  przekracza 4 lata, okres przechowy.vania obejmuje cały czas tnvania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych twzpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
  wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
  ustawy Pzp;
  7. w Odniesieniu do Pani/Pana danych Osobowych decyzje nie będą w sposób
  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan: — na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych Osobowych Pani/Pana
  dotyczących; — na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; —
  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania administratora ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
  przečwarzanie danych Osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu: — w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
  danych osobowych; — prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; —
  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
  prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie
  SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAM WIENIA
  4. I .l. ) Przed wszczęciem przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.2.) Numer referencyjny: ZOG_26.7-2021
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
  przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Zamówienie obejmuje dostawę Oleju napędowego do zbiornika 0 5 000 litrów,
  należącego do Zamawiającego. Zbiornik znajduje się przy budynku gospodarczym, należącym
  do Zakładu Obsługi Gminy ul. Kolonia 1 B w miejscowości Rzekuń.
  Szacunkowa ilość do 40 000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN EN
  590+A1 :2011 , z uwzględnieniem parametrów w Okresie letnim i zimowym, w zależności Od
  warunków atmosferycznych.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej nap«lowy
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

 • SWZ.pdf
  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Tryb podstawowy (bez negocjacji) na păstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
  2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2021r., 1129 z późn. zm.)
  na zadanie nazwą:
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika do Zamawiającego
  (znak sprawy ZOG.26.7.2021)
  Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy
  Danuta Orzołek
  Numer referencyjny: 2021/BZP 00257734/01
  IP postępowania: e155def6-86de-U08-b7cf-39aeOc3755a8
  Rzekuń 4 listopad 2021 r.

  l. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
  Gmina Rzekuń
  ul. Kościuszki 33,
  07_411 Rzekuń
  NIP-7582141729
  Zakład Obsługi Gminy
  ul. Kolonia 1 B
  07_411 Rzekuń
  Adres a-mail:
  ePUAPu: /zog/SkłytkaESP
  Godziny urzędowania: wtorek 7:45-17:00, miedziałek, środa, czwartek 7:45-15:45, piątek 7:30-
  14:30,
  telefon: +48 29 643 20 55 fax: +48 29643 20 35
  aekun QI Izog/
  II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I
  WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO
  ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA Zmiany i wyjaśnienia treści
  SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z post%mvaniem o udzielenie
  zamówienia będą udostępniane na stronie intemetowej: https://mini;ntal.uzp_gov.pl/
  III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  1. Postęwwanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie na
  art 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz U.
  z 2021 r., 1129 z późn_ zm.) [zwanej dalej takže „pzp"]_ Zamawiający nie przewiduje "boru
  najkorzystniejszej oferty z možliwością prowadzenia new:jacji.
  2 Pcxlstawa prawna opracowania niniejszej SWZ:
  1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz IJ z 2021 r., 1129 z
  pńźn. zm.),
  2) Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
  pm-niotovwch śrcrlków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich može
  zažądać zamawiający "konawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415),
  2

  3) Rozwządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
  sporządzania i przekazwvania inforrnacji oraz "magań technicznych dla dokumentów
  elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w .tęwwaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego lub konkursie (Dz U. z 2020 r., 2452)_
  IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Kody CPV: 09134100-8 olej napędowy
  1. Zamówienie ot*lłuje dostawę oleju nagĘdowego do zbiornika o 5 000 litrów,
  należącego do Zamawiającego. Zbiornik znajduje się przy budynku naležącym do
  Zakładu Obsługi Gminy Kolonia 1 B w miejscowości Rzekuń.
  Szacunkowa ilość do 40 0-00 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN EN
  590+A1:2011, z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od
  warunków atmosferycznych. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa,
  spowodowaną zmianą ceny producenta Unikającą z zapisów projektu umowy Wymagania
  stawiane Wykonawcy:
  a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi vvymaganiami przepisów
  regulujących sposób transportowania paliwa
  b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest do
  przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez
  prcxlucenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku Swiadectwo winno być
  pmviązane z dowodem dostał" lub wydania mrzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy
  lub wydania
  c) Dostawa oleju napędowego, bțdzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy.
  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego, maksymalnie w terminie do 4
  dni otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są
  wskazać deklarowany termin dostał"ô' zamów'ionego paliwa w formularzu oferty (załącznik nr 1 do
  SWZ) — z uwagi na to iž termin dostawy jest jednym z kryteriów (neny ofert. Zamawiający
  dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub dmą elektroniczną każdorazowo określając
  wielkość dostavw_ Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia
  zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający wymaga
  aby .zczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni rotN)cze w godz 7:30
  14:00, každorazowo w obecności pracownika Zamawiającego.
  d) VVykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upowažnione do kontaktów I
  ustalania szczegółów dotyczących "konania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.
  e) Zamawiający nie mosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pcrlczas
  wykonania przedmiotu zamówienia
  3

Załączniki edytowalne:  Zalaczniki_edytowalne.odt
Załącznik nr 1 do SWZ Nr REGON firmy :............................... Nr fax .................................................. Adres e-mail: ………………………….. Adres internetowy…………………….. Telefon …………………………………
O F E R T A Firma ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ( nazwa i adres oferenta ) składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym „Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego”
Nazwa
Cena jednostkowa netto oleju napędowego publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl lub LOTOS na dzień 05.11.2021 r. w zł za 1 m3
Upust w zł za 1 m3
Cena jednostkowa netto oleju napędowego po upuście w zł za 1 m3 (kol.2- kol.3)
Ilość ogółem w m3
Wartość netto w zł (cena jednostkowa netto po zastosowanym upuście przemnożona przez ilość w m3 ) kol. 4 x kol. 5
Stawka Vat w %
Wartość brutto zł
1
2
3
4
5
6
7
8
Olej napędowy
40 Ogółem
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) …………….. zł słownie:................................................................................................................................................... ....................................................... tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł. Słownie:……………………………………………………………………………………………
1.2. Długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji ……………
Ponadto:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
3. Oświadczamy, że:
a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 4. Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia ……………… 5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
6. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące zadania: ………………………………………………………………………………………………………… ....…………………………………………………………………………………………………… 7. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):
Ǫ Tak
Ơ Nie ..............................................
( miejscowość i data ) UWAGA! Wykonawcy składający ofertę wspólnie wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. * rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Wzór - załącznik nr 2 do SWZ Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca*: …………………………………………….......................................................... ……………………………….................. ……………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS) reprezentowany przez: …………………………………………… …………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy* składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego, oświadczam, co następuje OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY / PODWYKONAWCY1: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 Ustawy pzp
. …………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................ Ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 Ustawy pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………….................................. . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
………… …………….…..............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r. *– niepotrzebne skreślić; Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca*: ………………………………………………………………………….................. (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS) reprezentowany przez: ……………………………………………......................................………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby*
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego, oświadczam, co następuje: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**: Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w ……………………..…………………………………………………..…………………………… ………….....................................................................................................................……… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..…………………….……………………………………………………………………………… …………. w następującym zakresie: …………………………………………..…………………………….. …………………………………………………(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. * – niepotrzebne skreślić;
**– wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Wzór - Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznych/zawodowych Ja/My .....................................................................................................................................................* (nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: ...........................................................................................................................................................* (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego
w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innych charakterze** w zakresie ………………………………………………….*
(należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych/zawodowych) na okres …………………………………………………….……….
* *– należy wypełnić **– niepotrzebne skreślić
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWY
Umowa nr ………………………. zawarta w Rzekuniu dnia …………………….. r. pomiędzy: Gminą Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP: 758-214-17-29 w imieniu której działa Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Panią Danutą Orzołek Dyrektora Zakładu przy kontrasygnacie Pani Bożeny Kamińskiej - Głównej Księgowej Zakładu zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a …………………..........………… ………………........................……………. NIP: ............................... Regon: .................................... reprezentowanym przez: ................................ zwanym dalej Wykonawcą, § 1.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) na: „Dostawę oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego” została zawarta umowa o następującej treści.
§ 2.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON (zwanego w dalszej części umowy paliwem) do zbiornika należącego do Zamawiającego o pojemności 5000 l.
Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Strony ustalają, iż szacunkowa ilość zakupionego paliwa w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła do 40 000 litrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
§ 3.
Jakość dostarczonego Paliwa musi być zgodna z obowiązującymi normami, o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590+A1:2011, z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych.
Paliwo zamawiane będzie przez Zamawiającego: drogą telefoniczną pod numerem telefonu …........................, faksem pod numerem …....................., mailem na adres mailowy …................................... W zamówieniu Zamawiający jest zobowiązany określić ilość zamawianego paliwa. Każde zamówienie, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić faksem lub mailem.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione paliwo nie później niż w ciągu ………………… dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy zamawiane paliwo własnym transportem na swój koszt i ryzyko.
Paliwo przyjmowane będzie przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00.
Cysterna do dostarczania paliwa powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.
Przy każdej dostawie paliwa do zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnienie wymogów PN-EN 590+A1:2011 lub obowiązujące w dniu tankowania oraz list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, nr rej. cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dostawa paliwa nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie.
Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnie z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami oraz odpowiednego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowy tzw. ON zimowy.
Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Dostawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie zamówionego paliwa dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki cysterny. Dokumenty te winny być dołączone do faktury będącej podstawą zapłaty za dostarczone paliwo.
Na fakturze umieszczona będzie z wydruku rzeczywista ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
§ 4.
Cenę za 1 m3 paliwa ustala się w następujący sposób: cena oleju napędowego ustalona przez PKN Orlen lub Grupa Lotos na dzień zgłoszenia zamówienia pomniejszona o ustalony przez Wykonawcę upust.
Upust, o którym mowa w ust. 1 obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania umowy i będzie wynosił ……….. zł od ceny jednego m3 oleju napędowego (netto).
Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty: ………………………………… zł (słownie: …………………………....………………………….)
w tym VAT ………. %.
Przekroczenie wskazanej kwoty skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupiony olej napędowy.
§ 5.
Dostawa odbywać się będzie do zbiornika, który znajduje się na terenie bazy ZOG, należącym do Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B.
Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego poprzez przepompowanie dostarczonego oleju napędowego do zbiornika na terenie należącym do Zamawiającego.
Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy musi być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dowodem wydania podpisanym przez uprawnioną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
§ 6.
Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii paliwa na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny paliw w rafinerii PKN Orlen lub GRUPA LOTOS na dzień zgłoszenia zamówienia oraz stały upust w wysokości określonej w § 4 ust.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego dokument Wz wraz z wydrukiem z drukarki cysterny wskazującym na ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33,07-411 Rzekuń NIP-7582141729 Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1 B ,07-411 Rzekuń
§ 7. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy tj. od …………..…… do ……………………… r.
Utrata przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami skutkuje rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji :
dwukrotnego dostarczenia paliwa niewłaściwej jakości, niezgodnego z obowiązującymi normami, nie nadającego się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem 24
dwukrotnego dostarczenia paliwa po upływie terminu dostawy określonego § 3 ust. 3 umowy lub nie dostarczenia paliwa dwukrotnego dostarczenia paliwa niezgodnego ze złożonym zamówieniem w zakresie ilości (15 lub więcej procent). 4. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia na mocy jednostronnego oświadczenia woli w sytuacji, w której nastąpi ograniczenie zakresu działalności prowadzonej przez Zamawiającego w związku z ewentualnymi zmianami organizacyjnymi (strukturalnymi) Zamawiającego jako jednostki. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
Umowa może zostać także rozwiązana na mocy porozumienia stron.
§ 8.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 4
za niezgodność dostawy w zakresie ilości (+/- 3%) w porównaniu z zamówieniem w wysokości wartości brakującego paliwa za opóźnienie dostawy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3, umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia ,
za nienależyte wykonanie umowy w zakresie opisanym w § 9 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.4 .
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty uprawnień do dochodzenia kar umownych.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 9.
W przypadku gdy jakość paliwa dostarczonego do Zamawiającego będzie budziła zastrzeżenia, Zamawiający może dokonać badania jego próbek w laboratorium mającym uprawnienia do wykonywania takich badań i w przypadku potwierdzenia badań wynikiem, iż paliwo jest niezgodne z Polską Normą, obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami dokonanego badania, żądać wymiany produktu i pokrycia związanych z tym kosztów, jak również żądać naprawienia w pełnej wysokości szkody poniesionej w związku dostarczeniem paliwa niewłaściwej jakości. Niezbędnym warunkiem uprawniającym Zamawiającego do skorzystania z prawa badania próbek paliwa jest fakt pobrania próbki paliwa przez Wykonawcę do 2 pojemników na próbki do badania w obecności Zamawiającego bezpośrednio z jego cysterny z jednoczesnym opatrzeniem próbki plombą, tj. przed zlaniem z cysterny Wykonawcy paliwa do zbiornika Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ). Jedna próbka przeznaczona jest dla Wykonawcy, a druga dla Zamawiającego. Pojemniki na próbki paliwa standardowo przy każdej dostawie ma posiadać Wykonawca.
W przypadku niedotrzymania terminu dostaw o których mowa w § 3 w ust.3 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność w pełnej wysokości za wszelkie szkody spowodowane jakością dostarczonego przez niego paliwa, jak również wszelkie szkody spowodowane niedostarczeniem zamówionego paliwa.
§ 10.
Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest ……………………………………
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ………………………………….
Zmiany osób, o których mowa w ust.1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez osoby, którymi Wykonawca się posługuje w wykonaniu niniejszej umowy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 11. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu stron.
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 13.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 14.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 15.
Integralną część niniejszej umowy stanowią : - dokumenty ofertowe Wykonawcy złożone do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...................................................................
Wykonawca ...................................................................
Zamawiający
 •     Informacja_o_kwocie_na_zam__wienie.pdf
  ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
  tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: www.rzekun.pl/zog
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dnia 08.11.2021r.
  ZOG.26.7.2021
  Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia
  dotyczy: przekazania poprzez udostępnienie na stronie prowadzonego postępowania, in-
  formacji 0 kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
  nia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na
  postawie art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
  na zadnie pn.: „ Dostawa Oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego"
  Zamawiający- Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września
  2019 r. - Prawo zamówień publicznych - informuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu 0 udzielenie zamówienia prowadzonym w
  trybie podstawowym na art. 275 pkt.l ustawy Pzp, pn.: „ Dostawa Oleju napędowego do
  zbiornika należącego do Zamawiającego" wynosi:
  228 288,00 PLN brutto.
  ( słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem zł0-
  tych brutto)
  W myśl art. 222 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni
  na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z sesji otwarcia ofert.

 • Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf
  Rzekuń, dnia 12.11.2021r.
  ZOG.26.7.2021
  Informacja z sesji otwarcia ofert
  dotyczy: postępowania o udostępnienie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Dostawa oleju
  napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego”
  Zamawiający- Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
  Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację z sesji otwarcia ofert w w/w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzonego w w Țbie podstawowym na podstawie art.
  275 pkt.l ustawy PZP
  Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.11.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w
  Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
  Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na dzień 12.11.2021
  r. do godz. 11:00
  Zamawiający udostępnił na stronie w dniu 12.11.2021 r. o godz. 11:27
  informację o kwocie jaką jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie na art. 275 pkt.l
  ustawy Pzp, pn.: „ Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego” tj.
  228 288,00 PLN brutto.
  ( słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych brutto)
  Lp
  2
  3
  4
  Nazwa i adres Wykonawcy
  ARAN sp. z o.o. w Wyszkowie Sólka
  komandytowa ul. Serocka 39, 07-200
  Wyszków
  EuroDorex Czechowscy, Zdlec Spółka
  Jawna,07-200 Wyszków, ul. H.
  Sienkiewicza 7
  Stacja Paliw Deptuła Sp. J. ul. Trasa
  Mazurska 56, 07-420 Kadzidło
  Benzol sp. z o. o. ul. Graniczna 7,
  07-410 Ostrołęka
  Cena oferowana brutto Termin dostawy
  231 190,80
  231 338,40
  230 551,20
  230 206,80
  2 dni
  1 dzień
  1 dzień
  2 dni
  Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy
  Danuta Orzołek

 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  ul. Kolonia 18, 07411 Rzekuń
  teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, 19 listopada 2021 r.
  ZOG 26.7.2021
  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pn: oleju
  napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego"
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień
  publicznych (Dz. U. z 2021 r. 1129 i z 2020 r. 288) zwana dalej: PZP, Zamawiający:
  Gmina Rzekuń- Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń, informuje, że w
  prowadzonym pw)stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa, pn:
  „Dostawa oleju do zbiomika należącego do Zamawiającego" wybrano do
  realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez "konawcę:
  sp. z o. o„ ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferta wykonawcy: Benzol sp. z o. o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka
  wybrana zgcdnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP na podstawie kryteriów ofert
  określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy PZP
  oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała największą ilość punktów wynikająca z
  sumowania punktów za poszcząólne kryteria. Zamawiający pay oferty odstąpił od
  stosowania art. 275 pkt 2 ustawy PZP.
  Streszczenie złożonych ofert:
  CENA
  BRUTTO
  NR
  NAZWA WYKONAWCY
  OFER
  ILOŚC
  w
  KRYTER
  IUM
  CENA
  BRUTTO
  TERMIN
  DOSTAWY
  2 dni
  ILOSC
  PKT
  w
  KRYTE
  RIUM
  TERMI
  DOSTA
  1 ADRES
  ARAN sp. z o.o. w
  Wyszkowie Spółka
  komandytowa ul.
  Serocka 39, 07-200
  Wyszków
  231
  ŁĄCZNA
  ILOŚĆ PKT
  WG SWZ
  99,73 pkt

  2
  3
  4
  EuroDorex Czechowscy ,
  Zglec Spółka Jawna, 07-
  200 Wyszków, ul. H. 231 338,40
  Sienkiewicza 7
  Stacja Paliw Deptuła Sp.
  J. ul. Trasa Mazurska
  56, 07-420 Kadzidło
  Benzol sp. z o. o. ul.
  Graniczna 7,
  07-410 Ostrołęka
  230 55120
  230 157,60
  60
  1 dzień
  1 dzień
  2 dni
  99,69 pkt
  Pkt
  100 pkt
  Jednocześnie Zamawiający informuje, Ze czynności Zamawiającego przysługują
  Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX
  PZP. Umowa w sprawie zamówienia publicznąo może być zawarta w terminie zgodnym z art.
  577 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niž 5 dni dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
  najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane pay użyciu komunikacji
  elektronicznej, 10 dni — jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
  Gminy


 • Czas wytworzenia: 23-05-24 14:42
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 14:42

Historia zmian

8174 Dodanie Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2