Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu w trybie podstawowym o nazwie: „Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego": •  ogloszenie.pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Dostawy
  Dostawa Oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego
  MAWIAJ
  1.1.) Rola zamawiającego
  postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Obsługi Gminy
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142991348
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.10 Ulica: Kolonia IB
  1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
  1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
  1.5.4.) Województwo: mazowieckie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
  1.5.7.) Numer telefonu: 296432055
  1.5.8.) Numer faksu: 29643235
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamavâającego: ww.v.rzekun.pl
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznFh - jednostka samorządu
  terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1 Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Dostawa oleju napędowego do zbiomika należącego do Zamawiającego
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-53a6cb38-9552-1 led-b4ea-f64d350121d2
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2023\BZP 00038984
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
  2.11 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt I ustawy

  EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
  ZAM
  ENIA I KOMUNIKACJA
  3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  https:\/ezamowienia.gov.pl/mp-client/search,'list/ocds-148610-53aôcb38-9552- I I ed-b4ea-f64d350121 d2
  3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
  oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
  3.5.) Informacje o Środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
  wykonawcami adres strony internetowej: https:.'/ezamowienia_gov.pl
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https:b'ezamowenia.gov.pl
  3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie
  dostępne: https:/\ezamowienia.gov.pl
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
  budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski
  3,15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust, 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobown,'Ch i w sprawie
  swobodnego przepływu takich dansn-;h oraz uchylenia dyrektywy 95/461VvlE (ogólne rozporządzenie o ochronie dansn-;h) (Dz. urz. LIE
  L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej „RODO". informuje, że: I. administratorem Pani\Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi
  Gminy w Rzekuniu z siedzibą przy ul. Kolonia I B,C7411 Rzekuń email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2, do kontaktów w sprawie ochrony dany* osobowych został "znaczony inspektor ochrony danych. z którym można się
  kontaktować wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3, Pani\pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
  oparciu o art e oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z
  późn_ zm.), dalej „ustawa Pzp";
  5, Pani\pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania urnowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
  trwania umowy;
  6, obowiązek podania przez Ranią/Rana danych osobo"ch bezpośrednio Pani/Rana dot}czących jest wymogiem ustawowym
  Określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziaiern w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
  niepodania określonyn-;h dansn-;h wynikają z ustawy Pzp;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
  22 RODO;
  e, posiada Pani/Ran: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych PaniFana dotwzących; - na podstawie
  art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobownych; — na podstawie art. 18 RODO prawo żądania Od
  administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadkó,v, o których w art. IB ust 2 RODO
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsotbOV.nych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
  osobowych Pani\pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  g. nie przysługuje Pani/Panu: — w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; — prawo do
  przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
  przetwarzania dany* osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani\Pana dany* osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  EKCJA IV - PRZEDMIOT
  IENIA
  4.1 Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  4.1. I Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.2.) Numer referencyjny: ZOG.26,12023
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzglednia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące sie do przedmiotu zamówienia:

  422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Zamówienie Obejmuje dostawę Oleju napędowego do Zbiornika 0 pojemności 5 000 litrów, należącego do Zamawiającego,
  Zbiomik znajduje się przy budynku gospodarczym. należącym do Zakładu Obsługi Gminy ul. Kolonia 1 B w miejscowości
  Rzekuń .
  Szacunkowa ilość 35 000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN EN 590*A1 •.2011. z uwzględnieniem
  parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznycm Zamawiający dopuszcza zmianę
  ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną zmianą ceny producenta wynikającą z zapisów projektu umowy.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy
  428.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31
  4.2.11 Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
  budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1 Sposób oceny Ofert: Przy ocenie Ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  Kryterium I Łączna cena ofertowa brutto — C 60 %
  Kryterium II Termin dostawy — X 40%
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium I
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) waga: 60
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium:
  serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz Okresu
  realizacji.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
  4.3.60 waga: 40
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, Środowiskowe lub innowacyjne, Żąda etykiet lub stosuje rachunek
  kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  EKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC
  5.1 Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 0 zamówieniu i niniejszej SWZ
  2, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy pzp
  dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
  1) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,
  3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać
  na zdolnościach technicznych lub zawodov.aych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
  zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
  4. W odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
  polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te
  Zdolności Są wymagane.
  5. Wykonawca, który polega na Zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
  zobowiązanie podmiotu (wzór - załączniki do SWZ) udostepniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
  zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmioto'."' środek dowodo'."' potwierdzający, że Wykonawca,
  realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów Zobowiązanie podmiotu
  udostępniającego zasoby ma potwierdzać, Że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby

 • SWZ_(1).pdf
  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Tryb podstawowy (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
  2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.)
  na zadanie pod nazwą
  Dostawa oleju napędowego do zbiomika należącego do Zamawiającego
  (znak sprawy ZOG.26.1.2023)
  Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy
  Danuta Orzołek
  Numer ogłoszenia :2023łazp 00038984
  ocds-148610-53a6cb38-9552-11ed-b4ea-f64d350121d2
  Rzekuń 17 styczeń 2023 r.

  l. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
  Gmina Rzekuń
  ul. Kościuszki 33,
  07_411 Rzekuń
  NIP-7582141729
  Zakład Obsługi Gminy
  ul. Kolonia 1 B
  07_411 Rzekuń
  Adres a-mail: zog@rzekun_net
  ePUAPu: /zog,'SkrytkaESP
  Godziny urzędowania. wtorek 7:45-17:00, poniedziałek, środa, czwartek 7:45-15:45, piątek 7:30-
  14:30,
  telefon: +48 29 643 20 55 fax: +48 29 643 20 35
  vekun QI Izog/
  II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I
  WYJAŚNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO
  ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA Zmiany i wyjaśnienia treści
  SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
  zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
  III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na
  podstawie art 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz U
  z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.) [zwanej dalej także „pzp"]. Zamawiający nie przewiduje "boru
  najkorzystniejszej oferty z možliwością prowadzenia negocjacji.
  2 Podstawa prawna opracowania niniejszej SWZ:
  1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz IJ z 2021 r., poz 1129 z
  późn. zm.),
  2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
  podmiotowrych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich može
  zažądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415),
  2

  3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
  sporządzania i przekazywania informacji oraz vvymagań technicznych dla dokumentów
  elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego lub konkursie (Dz IJ z 2020 r., poz 2452)_
  IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Kody CPV: 09134100-8 olej napędowy
  1. Zamówienie obejmuje dostawę oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5 000 litrów,
  należącego do Zamawiającego. Zbiornik znajduje się przy budynku gospodarczym, naležącym do
  Zakładu Obsługi Gminy Kolonia 1 B w miejscowości Rzekuń.
  Szacunkowa ilość 35 000 litrów o parametrach określonych Polską Normą PN EN 590+A1:2011, z
  uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i
  zimovvyrn, w zaležności od warunków
  atmosferycznych. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną
  zmianą ceny producenta Unikającą z zapisów projektu umowy. VVymagania stawiane
  Wykonawcy:
  a) Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów
  regulujących sposób transportowania paliwa
  b) VVykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do
  przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez
  producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Swiadectwo winno być
  powiązane z dowodem dostaw.'y lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy
  lub "dania
  c) Dostawa oleju napędowego, będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy.
  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego, maksymalnie w terminie do
  4 dni roboczych od otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są
  wskazać deklarowany termin dostawy zamówionego paliwa w formularzu oferty (załącznik nr 1 do
  SWZ) — z uwagi na to iž termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie
  dokonywał zamówień telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną każdorazowo określając
  wielkość dostavw_ VVykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego telefonicznego powiadomienia
  zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii oleju napędowego. Zamawiający wymaga
  aby poszczególne dostawy oleju napędowego odbywały się tylko w dni robocze w godz 7:30
  14:00, každorazowo w obecności pracownika Zamawiającego.
  d) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upowažnione do kontaktów I
  ustalania szczegółów dotyczących "konania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.
  e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez \O'konawcę podczas
  wykonania przedmiotu zamówienia.
  3

 • Zalaczniki_edytowalne(3)_1.docx
  Załącznik nr 1 do SWZ Nr REGON firmy :............................... Nr fax .................................................. Adres e-mail: ………………………….. Adres internetowy…………………….. Telefon ………………………………… O F E R T A Firma ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ( nazwa i adres oferenta ) składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym „Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego”
  Nazwa
  Cena jednostkowa netto oleju napędowego publikowana na stronie internetowej www.orlen.pl lub LOTOS na dzień 24.01.2023 r. w zł za 1 m3
  Upust w zł za 1 m3 Cena jednostkowa netto oleju napędowego po upuście w zł za 1 m3 (kol.2- kol.3)
  Ilość ogółem w m3 Wartość netto w zł (cena jednostkowa netto po zastosowanym upuście przemnożona przez ilość w m3 ) kol. 4 x kol. 5 Stawka Vat w % Wartość brutto zł
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8 Olej napędowy
  35
  Ogółem
  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) …………….. zł słownie:................................................................................................................................................... ....................................................... tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł. Słownie:……………………………………………………………………………………………
  1.2. Długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji ……………
  Ponadto:
  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
  2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
  3. Oświadczamy, że:
  a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). 4. Oświadczamy, że usługę stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia ……………… 5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
  6. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące zadania: ………………………………………………………………………………………………………… ....…………………………………………………………………………………………………… 7. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):
  Ǫ Tak
  Ơ Nie .............................................. ( miejscowość i data ) UWAGA! Wykonawcy składający ofertę wspólnie wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. * rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
  ** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
  Wzór - załącznik nr 2 do SWZ Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca*: …………………………………………….......................................................... ……………………………….................. …………………………………………… (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS) reprezentowany przez: …………………………………………… …………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy* składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego, oświadczam, co następuje OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY / PODWYKONAWCY1: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy pzp.
  2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 Ustawy pzp
  . …………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………................ Ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 Ustawy pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………….................................. . ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………… …………….…..............................…. (miejscowość), dnia …………………......... r. *– niepotrzebne skreślić; Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ
  Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby/podwykonawca*: ………………………………………………………………………….................. (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS) reprezentowany przez: ……………………………………………......................................………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby* składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego, oświadczam, co następuje: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**: Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w ……………………..…………………………………………………..…………………………… ………….....................................................................................................................……… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ..…………………….……………………………………………………………………………… …………. w następującym zakresie: …………………………………………..…………………………….. …………………………………………………(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. * – niepotrzebne skreślić;
  **– wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. Wzór - Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznych/zawodowych Ja/My .....................................................................................................................................................* (nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: ...........................................................................................................................................................* (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innych charakterze** w zakresie ………………………………………………….*
  (należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicznych/zawodowych) na okres …………………………………………………….……….
  * *– należy wypełnić **– niepotrzebne skreślić Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWY
  Umowa nr ………………………. zawarta w Rzekuniu dnia …………………….. r. pomiędzy: Gminą Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP: 758-214-17-29 w imieniu której działa Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Panią Danutą Orzołek Dyrektora Zakładu przy kontrasygnacie Pani Bożeny Kamińskiej - Głównej Księgowej Zakładu zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, a …………………..........………… ………………........................……………. NIP: ............................... Regon: .................................... reprezentowanym przez: ................................ zwanym dalej Wykonawcą, § 1.
  W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) na: „Dostawę oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego” została zawarta umowa o następującej treści. § 2.
  Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON (zwanego w dalszej części umowy paliwem) do zbiornika należącego do Zamawiającego o pojemności 5000 l.
  Zakres dostawy według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Strony ustalają, iż szacunkowa ilość zakupionego paliwa w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła 35 000 litrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia, z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. § 3.
  Jakość dostarczonego Paliwa musi być zgodna z obowiązującymi normami, o parametrach określonych Polską Normą PN-EN 590+A1:2011, z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych.
  Paliwo zamawiane będzie przez Zamawiającego: drogą telefoniczną pod numerem telefonu …........................, faksem pod numerem …....................., mailem na adres mailowy …................................... W zamówieniu Zamawiający jest zobowiązany określić ilość zamawianego paliwa. Każde zamówienie, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić faksem lub mailem.
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione paliwo nie później niż w ciągu ………………… dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
  Wykonawca dostarczy zamawiane paliwo własnym transportem na swój koszt i ryzyko.
  Paliwo przyjmowane będzie przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00.
  Cysterna do dostarczania paliwa powinna być wyposażona w układ dystrybucyjny z pompą załadowczą oraz legalizowanym przepływomierzem.
  Przy każdej dostawie paliwa do zbiornika Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu świadectwo jakości paliwa potwierdzające spełnienie wymogów PN-EN 590+A1:2011 lub obowiązujące w dniu tankowania oraz list przewozowy wydany przez magazyn zawierający datę i godzinę załadunku, nr rej. cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dostawa paliwa nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie.
  Wykonawca realizujący dostawy zobowiązany jest dostarczyć paliwo w ilości zgodnie z otrzymanym zamówieniem i zgodnie z procedurami oraz odpowiedniego do okresu jego stosowania: w okresie letnim tzw. ON letni, w okresie zimowy tzw. ON zimowy.
  Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Dostawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
  Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie zamówionego paliwa dowód Wz, który Zamawiający potwierdzi oraz wydruk z drukarki cysterny. Dokumenty te winny być dołączone do faktury będącej podstawą zapłaty za dostarczone paliwo.
  Na fakturze umieszczona będzie z wydruku rzeczywista ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
  § 4.
  Cenę za 1 m3 paliwa ustala się w następujący sposób: cena oleju napędowego ustalona przez PKN Orlen lub Grupa Lotos na dzień zgłoszenia zamówienia pomniejszona o ustalony przez Wykonawcę upust.
  Upust, o którym mowa w ust. 1 obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania umowy i będzie wynosił ……….. zł od ceny jednego m3 oleju napędowego (netto).
  Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty: ………………………………… zł (słownie: …………………………....………………………….)
  w tym VAT ………. %.
  Przekroczenie wskazanej kwoty skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
  Zamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupiony olej napędowy.
  § 5.
  Dostawa odbywać się będzie do zbiornika, który znajduje się na terenie bazy ZOG, należącym do Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B.
  Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw oleju napędowego poprzez przepompowanie dostarczonego oleju napędowego do zbiornika na terenie należącym do Zamawiającego.
  Wykonawca będzie realizował dostawy oleju napędowego autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa. Pojazd, którym realizowane będą dostawy musi być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego.
  Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dowodem wydania podpisanym przez uprawnioną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. § 6.
  Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii paliwa na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny paliw w rafinerii PKN Orlen lub GRUPA LOTOS na dzień zgłoszenia zamówienia oraz stały upust w wysokości określonej w § 4 ust.
  Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego dokument Wz wraz z wydrukiem z drukarki cysterny wskazującym na ilość dostarczonego paliwa w temperaturze 15 stopni.
  Płatność odbywać się będzie w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
  Dane do wystawienia faktury:
  Nabywca: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33,07-411 Rzekuń NIP-7582141729 Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1 B ,07-411 Rzekuń § 7. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy tj. od …………..…… do ……………………… r.
  Utrata przez Wykonawcę koncesji na obrót paliwami skutkuje rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.
  Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji nie wykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji :
  dwukrotnego dostarczenia paliwa niewłaściwej jakości, niezgodnego z obowiązującymi normami, nie nadającego się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem 24
  dwukrotnego dostarczenia paliwa po upływie terminu dostawy określonego § 3 ust. 3 umowy lub nie dostarczenia paliwa dwukrotnego dostarczenia paliwa niezgodnego ze złożonym zamówieniem w zakresie ilości (15 lub więcej procent). 4. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia na mocy jednostronnego oświadczenia woli w sytuacji, w której nastąpi ograniczenie zakresu działalności prowadzonej przez Zamawiającego w związku z ewentualnymi zmianami organizacyjnymi (strukturalnymi) Zamawiającego jako jednostki. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
  Umowa może zostać także rozwiązana na mocy porozumienia stron.
  § 8.
  Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
  za rozwiązanie przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 4
  za niezgodność dostawy w zakresie ilości (+/- 3%) w porównaniu z zamówieniem w wysokości wartości brakującego paliwa za opóźnienie dostawy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3, umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia ,
  za nienależyte wykonanie umowy w zakresie opisanym w § 9 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.4 .
  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
  Rozwiązanie umowy nie powoduje utraty uprawnień do dochodzenia kar umownych.
  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. § 9.
  W przypadku gdy jakość paliwa dostarczonego do Zamawiającego będzie budziła zastrzeżenia, Zamawiający może dokonać badania jego próbek w laboratorium mającym uprawnienia do wykonywania takich badań i w przypadku potwierdzenia badań wynikiem, iż paliwo jest niezgodne z Polską Normą, obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami dokonanego badania, żądać wymiany produktu i pokrycia związanych z tym kosztów, jak również żądać naprawienia w pełnej wysokości szkody poniesionej w związku dostarczeniem paliwa niewłaściwej jakości. Niezbędnym warunkiem uprawniającym Zamawiającego do skorzystania z prawa badania próbek paliwa jest fakt pobrania próbki paliwa przez Wykonawcę do 2 pojemników na próbki do badania w obecności Zamawiającego bezpośrednio z jego cysterny z jednoczesnym opatrzeniem próbki plombą, tj. przed zlaniem z cysterny Wykonawcy paliwa do zbiornika Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ). Jedna próbka przeznaczona jest dla Wykonawcy, a druga dla Zamawiającego. Pojemniki na próbki paliwa standardowo przy każdej dostawie ma posiadać Wykonawca.
  W przypadku niedotrzymania terminu dostaw o których mowa w § 3 w ust.3 Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność w pełnej wysokości za wszelkie szkody spowodowane jakością dostarczonego przez niego paliwa, jak również wszelkie szkody spowodowane niedostarczeniem zamówionego paliwa.
  § 10.
  Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest ……………………………………
  Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ………………………………….
  Zmiany osób, o których mowa w ust.1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez osoby, którymi Wykonawca się posługuje w wykonaniu niniejszej umowy.
  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. § 11. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
  Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12.
  Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
  Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji.
  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu stron.
  W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  § 13.
  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. § 14. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. § 15. Integralną część niniejszej umowy stanowią : - dokumenty ofertowe Wykonawcy złożone do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...................................................................
  Wykonawca
  ...................................................................
  Zamawiający

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zam__wienia.pdf
  ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: www.rzekun_pl/zog
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dnia 25 sȚcznia 2023 r.
  Nr referencyjny postępowania ZOG_26_ I _2023
  INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZANLAMAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYC
  NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
  Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
  na podstawie art. 275 pkt 1 ustany Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:
  Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego"
  Na podstawie art. 222 ust 4 ustav.y z dnia 11 września 2019 r.
  zamówień publicznych
  r., poz. 1129 z póżn_zm_ Zamawiający informuje,že na sfinansowanie zamóuienia pn.:
  Dostawa olej u napędowego do zbio rnika należącego do Zama wiającego: zamierza przeznaczyŹ kwotę
  265 000:00 zł brutto:
  ląformację niniejszą
  zamieszcza się na stronie
  postępowania Zamaw tającego
  w dniu 25sȚcznža 2023 r.
  Dyrektor
  Zakładu Obsługi Gminy
  w Rzekuniu
  Danuta Orzołek


 • Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf
  ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  tel. 29 643 20 55, Faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  z AI<ŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dnia 25 stycznia 2023 r.
  Nr referencyjny postępowania: ZOG.26.1.2023
  Informacja z sesji otwarcia ofert
  dotyczy: postępowania o udostępnienie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Dostawa oleju
  napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego"
  Zamawiający- Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 zmianami) , przekazuje informację z
  sesji otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prowadzonego ww.
  trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.l ustawy PZP
  Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.01.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w
  Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
  Termin składania Ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na dzień
  25.01.2023 r. do godz. 11:00
  Zamawiający zamierzał przeznaczyć w przedmiotowym postępowaniu na sfinansowanie
  zamówienia pn. „ Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego"
  kwotę zgodnie z planem 265 PLN brutto.
  ( słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto 00/100)
  Lp
  2
  3
  Nazwa i adres Wykonawcy
  ARAN sp. z o.o. w Wyszkowie Spółka
  komandytowa ul. Serocka 39,
  07-200 Wyszków
  EuroDorex Czechowscy, Zglec Spółka
  Jawna, 07-200 Wyszków,
  ul. H. Sienkiewicza 7
  Benzol sp. z o. o. ul. Graniczna 7,
  07-410 Ostrołęka
  Cena oferowana brutto Termin dosta
  257 826,45
  259 031,85
  257 826,43
  I dzień
  1 dzień
  I dzień
  u sługi Gminy
  mgr Da nuta

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej:

 • wezwanie_do_z__o__enia_ofert_dodatkowych.pdf
  ZOG26.1.2023
  teł. 20 35
  Rzekuń dn. 26.012023 r.
  ARAN sp. z o.o. w Wyszkowie Sólka komandytowa
  ul. serocka 39, 07-200 Wyszków
  Benzol sp. z 0.0. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka
  WEZWANIE DO ZŁOZENIA OFERT DODATKOMCH
  Zamawiający. na podstawie rozdz. XVII pkt. 5 SWZ oraz na podstawie art. 249 Ustawy Prawo zamówien
  publicznych (Dz.u z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.) wzywa PańsMa do złożenia ofert dodatkowych w
  postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, którego
  przedmiotem jest „Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do
  Zamawiającego"
  UZASADNIENIE:
  W związku z tym, Że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty najkorzystniejsze 0
  takiej samej cenie, Zamawiający, korzystając z art. 249 PZP, wzywa Państwa do złożenia ofert
  dodatkowych.
  Zgodnie z wskazanymi povqžej zapisami Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym
  jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
  względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców,
  którzy złożyli te oferty, do złożema w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
  zawiera]ących nową cenę lub koszt
  Oferty dodatkowe proszę złożyć z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do
  niniejszego wezwania.
  Termin składania ofert dodatkowych upływa dnia 30.01.2023 r. o godz. 10:00.
  Termin otwarcia ofert dodatkowych 30.01.2023 r. godzina 10:15.
  Oferty dodatkowe należy złożyć w języku polskim w formie elektronicznej zaszyfrowanej w
  https://ezamowieniagov.pl przez formularz ofertowy oraz przeslanie na adres
  Nie złożenie, w wyznaczonym terminie, oferty dodatkowej będzie oznaczać, że podtrzymujecie państwo
  cenę zaoferowaną w ofercie podstawowej
  Złożenie oferty dodatkowej z ceną wy2szą niż w ofercie dodatkowej spowoduje pozostawienie złożonej przez
  Państwa oferty bez rozpoznania.
  Zamawiający unieważni postępowanie (zamknie postępowanie bez dokonania wyboru). jeżeli nie będzie
  można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty dodatkowe zawierają
  taką samą Cenę.
  F. KȚOR
  za d
  sługi Gminy

 • FORMULARZ_OFERTY_DODATKOWEJ_1.docx
  Załącznik do wezwania
  Znak sprawy: ZP.26.1.2023 FORMULARZ OFERTY DODATKOWEJ
  (pieczęć Wykonawcy)
  Do: Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  W odpowiedzi na wezwanie Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu do złożenia oferty dodatkowej w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym na Dostawę oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego” przedkładam ofertę dodatkową
  Cena netto:………………………………………………………… zł
  podatek VAT (%)…… kwota: ……………………………………. zł
  Cena brutto : ………………………………………………………. zł
  (słownie: …………………………………………………………... zł
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  Cena jednostkowa netto producenta www.orlen.pl lub www.lotos.pl 1 m3 oleju napędowego na dzień
  24.01.2023
  (zł)
  Cena za 1 m3 paliwa z podaniem do 2 miejsc po przecinku
  Upust oferowany przez Wykonawcę w stosunku do producenta 1 m3 Oleju napędowego
  (zł)
  Cena netto 1 m3 oleju po uwzględnieniu upustu
  (zł)
  Cena z podaniem do dwóch miejsc po przecinku
  Cena brutto 1m3 oleju po uwzględnieniu upustu
  (zł)
  Cena z podaniem do dwóch miejsc po przecinku
  Ilość szacowanych litrów do zamówienia przez Zamawiającego
  Wartość brutto zamówienia na dzień złożenia oferty (jest to max wartość. umowy)
  (zł)
  Cenę tą zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  35 m3
  Oświadczam, iż w pozostałym zakresie oferta jest zgodna z ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu . …………………………………………
  ( podpis osoby uprawnionej lub osób
  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych:

 • Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf
  ul. Kolonia 07-411 Rzekuń
  tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dnia 30 stycznia 2023 r.
  ZOG.26. 1.2023
  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH
  Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.
  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający — Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu,
  Kolonia IB, 07-411 Rzekuń- informuje, że w dniu 30.01.2023 r. o godz.10.15 ,
  odbyło się otwarcie ofert dodatkowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym , pn. „Dostawa oleju napędowego do
  zbiornika należącego do Zamawiającego".
  DO upływu terminu składania Ofert dodatkowych złożono 2 Oferty:
  Lp
  2
  Nazwa i adres Wykonawcy
  ARAN sp. z o.o. w Wyszkowie Spółka
  komandytowa ul. Serocka 39,
  07-200 Wyszków
  Benzol sp. z o. o. ul. Graniczna 7,
  07-410 Ostrołęka
  Cena oferowana brutto Termin dostawy
  257 783,40
  257 589,85
  1 dzień
  1 dzień
  DVRF,
  Zakład u C . 'lggi_
  m Danuta Orzo lek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  ZOG.26.1.2023
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dnia 06.02.2023 r.
  WYKONAWCY
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZOG.26.1.2023 na :
  „Dostawę Oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego”
  Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych informuję, że w w/w postępowaniu wybrano
  najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:
  BENZOL sp. z o. o.
  ul. Graniczna 7
  07-410 Ostrołęka
  która zaoferowała cenę: 257 589,85 zł. ,
  Długość okresu przyjęcia dostawy do realizacji 1 dzień
  Zestawienie wszystkich złożonych ważnych Ofert wraz z przyznaną punktacją po otwarciu Ofert
  dodatk
  ch rezentu'e nast u" co:
  Ilość punktów
  Lp
  Nazwa Wykonawcy
  ARAN sp.z o.o. w
  Wy szkowie Spółka
  komandytowa
  ul. Serocka 39
  07-200 'Oszków
  EURO DOREX
  Czechowscy, Zglec
  Sp. Jawna
  2
  ul. Sienkiewicza 7
  07-200 Wyszków
  Benzol Sp. z o. o.
  ul. Graniczna 7
  3
  07-410 Ostrołęka
  Cena Oferty i długość
  okresu przyjęcia dostawy
  do realizacji
  Cena: 257 783,40 zł.
  Czas przyjęcia dostawy
  do realizacji: 1 dzień
  Cena: 259 031 „85 zł.
  Czas przyjęcia dostawy
  do realizacji: 1 dzień
  cena: 257 589,85 zł.
  Czas przyjęcia dostawy
  do realizacji: 1 dzień
  Ilość
  pun kłów w
  kryterium
  59,95 Pkt
  59,67 Pkt
  60 pkt
  w kryterium
  długość
  okresu
  przyjęcia
  dostawy do
  realizac i
  40 Pkt
  40 pkt
  40 pkt
  Razem
  punktów
  99,95 pkt
  99,67 pkt
  100 Pkt
  Nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w miejscu i terminie uzgodnionym z
  "łonionym Wykonawcą po upływie terminu 5 dniowego okresu przysługującego na skorzystanie ze
  grodków ochrony prawnej.

  Informujemy, że Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują w terminie 5 dni od dnia
  przesłania niniejszego zawiadomienia grodki ochrony prawnej wskazane i szczegółowo określone w Dziale
  IX Prawa Zamówień Publicznych.
  Zatwierdzam:
  D k'r0R
  Zakła Obsługi Gnłiny
 • Czas wytworzenia: 24-04-24 05:43
 • Czas udostępnienia: 24-04-24 05:43

Historia zmian

8200 Dodanie Dostawa oleju napędowego do zbiornika należącego do Zamawiającego z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2