Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: „Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu”.Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie_ofertowe___solanka_2023.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 14 kwietnia 2023 r.
ZOG_26.4.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert
na „Dostawę solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu"
Przedmiot zamówienia
Trzykrotna dostawa solanki o stężeniu 8% do tężni solankowej administrowanej przez Zakład
Obsługi Gminy:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z przepompowaniem 23 m3 solanki o stężeniu 8%
do instalacji tężni zlokalizowanej w Rzekuniu przy LIL Słowackiego.
Termin realizacji:
UWAGA:
Podane pownŕžej terminy są terminami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prauvo
do zmiany terminów dostaw lub do całkowitej rezygnacji z części dostaw. Powyższe może
uwnikać z niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii instalacji, uszkodzenia/zniszczenia
tężni, itp. Zamawiający zleci Wykonawcy zakres dostaw zgodny z rzeczywistym
zapotrzebowaniem. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia - co najmniej 50%
łącznej wartości brutto umowy.
Specyfikacja dostarczanej solanki:
1 _ Solanka naturalna, ze źródeł;
2 Zasolenie solanki: 8%;
Zawartość:
jodu min. 120 mg/l,
bromu min. 130 mg/l,
wapnia min. 900 mg/l,
magnezu min. 400 mg,/l,

3
Solanka przeznaczona do stosowania w tężni, musi posiadać właściwości lecznicze
udokumentowane świadectwem wydanym w trybie art 36 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U_ z 2023 r., poz. 151 ze zm.)
lub świadectwo właścwości leczniczych solanki wydane przez Główny Instytut
Górnictwa na podstawie decyzji Ministra Zdrowia MZ-OZU-521-12319-4/GR107 z dnia
11.12.2007 r., która to udziela prawa do wydawania gminom świadectw
potwierdzających właściwości lecznicze
naturalnych surowców leczniczych
na podstawie przeprowadzonych badań.
Wszystkie koszty wynikające z transportu i dostawy należy wliczyć w cenę zakupu solanki.
W opisanym powyżej przedmiocie zamówienia zostały wskazane standardy jakościowe.
Dostawy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia mają ustalone standardy jakościowe
są to typowe dostawy, które obejmują dostawę solanki do tężni. Zamawiający wskazał wszelkie
czynności objęte przedmiotem zamówienia, w tym m.in. dojazd do terenu, dostawa solanki,
parametry solanki.
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
2
świadectwo wydane w trybie art 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dzu. 2023 r., poz 151 ze zm.) potwierdzające właściwości lecznicze
oferowanej solanki lub świadectwo właściwości leczniczych solanki wydane przez
Główny Instytut Górnictwa na podstawie decyzji Ministra Zdrowia MZ-OZU-521-12319-
4/GR/07 z dnia 11<2.2007 r., która to udziela prawa do wydawania gminom świadectw
potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych
na podstawie przeprowadzonych badali
dokument z wykonanych badań potwierdzający parametry techniczne solanki,
np. analiza fizyko-chemiczna, sporządzony nie później niž 12 miesięcy przed dniem
złożenia oferty do niniejszego postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowoych środków dowodowych.
Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:
1. oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3 do zapytania ofertowego):
a)
b)
str. 2
posiada uprawnienia do wykonwania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
Sposób przygotowania oferty:
Ofelię należy dostarczyć do 21 kwietnia 2023 r. do godziny 10_30, na adres: zog@rzekun_net
a wiadomość e-mail zatytułować „Solanka 2023 — oferta"
Załączniki stanowiące integralną część zapytania:
_ formularz ofertowy (zał. Nr 1),
2
wzór umowy (zał Nr 2),
3.
oświadczenie (zał. Nr 3).
Świadectwo wydane w trybie art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
4.
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz.lJ 2023 r., poz. 151 ze zmo potwierdzające właściwości lecznicze
oferowanej solanki lub świadectwo właściwości leczniczych solanki wydane przez
Główny Instytut Górnict,va na podstawie decyzji Ministra Zdrowia MZ-OZU-521-12319-
4/GR\07 z dnia 11122007 r.: która to udziela prawa do wydawania gminom świadectw
potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych
na podstawie przeprowadzonych badań.
5.
dokument z wykonanych badań potwierdzający parametry techniczne solanki,
np. analiza fizyko-chemiczna, sporządzony nie później niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia oferty do niniejszego postępowania.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
Agnieszka Oparka teL 29 643 20 55
Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena brutto za realizację zadania — 100%
Na podstawie art 2 ust. 1 pkt 1 ustawny z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) do niniejszego zapytania nie stosuje się w/w ustawy
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
Danuta Orzoŕek


formularz_ofertowy_solanka.odt

oswiadczenie_solanka.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………….………………………..
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu”
oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto oświadczamy, że:
nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)

wzor_umowy.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
Oznaczenie sprawy: ZOG.26.4.2023
UMOWA
zawarta w dniu _
. kwietnia 2023 r. w Rzekuniu, pomiędzy
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Gminą Rzekuń, LIL Kościuszki 33: 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29, w imieniu której działa
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek
Dyrektora Zakładu, przy kontrasygnacie Bożeny Kamińskiej — Głównej Księgowej Zakładu,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym"
firmą
zwaną w dalszej części „Wykonawcą"
siedzibą
Po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art 2 ust 1 pkt 1 ustavry z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ z 2022 r, poz. 1710 ze zm ) została zawarta
umowa następującej treści:
2
Przedmiot umowy
Sł.
Przedmiotem umowny jest dostawa wraz z przepompowaniem około 23 m: solanki
o stężeniu 8% do instalacji tężni solankowej zlokalizowanej w Rzekuniu przy
Słowackiego:
Szacunkowe terminy realizacji dostaw:
Terminy wskazane w ust. 1 na dostawę solanki są terminami orientacyjnymi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów bądź całkowitej rezygnacji z
wybranych terminów wskazanych w ust 1 _ Powyższe może wyniknąć z niekorzystnych
warunków atmosferycznych, awarii instalacji, uszkodzeń/zniszczeń tężni solankowej, o
co Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw. Zamawiający określa minimalną
wartość świadczenia — co najmniej 50% łącznej wartości brutto umowy określonej w S 4
ust. 2.

3
4.
2
3
4.
5.
1)
2)
str. 2
Wykonawca oświadcza, że jego oferta obejmuje całość nakładów wynikających
z zakresu prac, w tym koszty wynikające z transportu dostawy i przepompowania
solanki oraz jest zgodna z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
Umowa została zawarta na czas oznaczony — do 30 października 2023
Realizacja przedmiotu umowy
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym i gospodarczym, a przedmiot umowny wykona z najwyższą
starannością, zgodnie z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami.
Obowiązki Wykonawcy:
a) dostawa solanki o stężeniu 8%, wysokiej jakości, wolnej od wad fizycznych
i prawnych, nie naruszających praw osób trzecich oraz spełniającej warunki
przewidziane przepisami prawa;
b) zabezpieczenie terenu tężni podczas dostawy i przepompowania solanki;
c) uprzątnięcie wszelkich nieczystości na terenie tężni w związku z prowadzonymi
pracami dostawy solanki
W związku z możliwością zmiany terminów dostawy, wskazanych w S 1 ust 1 umowy,
Zamawiający każdorazowo na trzy dni przed planowaną dostawą solanki prześle
Wykonawcy potwierdzenieizlecenie realizacji prac wraz ze wskazaniem konkretnego
terminu na adres mailowy Wykonawcy:
lub telefonicznie na numer tel.
Brak otrzymania informacji ze strony Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 powyżej
oznacza brak realizacji dostawy solanki w danym terminie wskazanym w S 1 ust
umowy.
Każdorazowo z czynności dostawy solanki Strony sporządzą protokół odbioru prac
Protokół odbioru prac bez wadiusterek podpisany przez obie Strony będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury VAT za zrealizowaną dostawę solanki
Przedstawiciele Stron
Strony ustanawiają swoich przedstawicieli:
ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą, odbioru robót
i egzekwowania zapisów niniejszej umowy upoważnieni są
Krystian Zalewski, tel 608320064, e-mail: kzalewski@rzekumnet
Hubert Parzych, teł 534537000: e-mail: hparzych@rzekunnet
lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora ZOG
ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowny jest:

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości
zł brutto za dostawę 1 my solanki o stężeniu 8%;
2
3.
4.
5.
6.
T
8.
9.
W zależności od potrzeb Zamawiającego liczba zleconych dostaw solanki
może ulec zmianie jednakże łączna wartość umowoy w okresie jej obowiązywania nie
może przekroczyć
zł,
(słownie:
. zł netto, powiększonej o podatek VAT w wysokości
daje kwotę
brutto
zł 00/100)

Cena jednostkowa wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość nakładów
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty transportu. Wykonawca
oświadcza, że zawierając niniejszą umowę przyjął na siebie obowiązek kompleksowego
wykonania przedmiotu umowy określonego w S 1 oraz, że uwzględnił tę okoliczność
przy wycenie i nie będzie powoływał się na pominięcie lub błąd w tym zakresie
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP 7582141729
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę każdorazowo po wykonaniu dostawy solanki na podstawie protokołu
odbioru, o którym mowa w S 2 ust 5 umowy.
Wykonawca wystawia fakturę w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Rzekuń: Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 7582141729
Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy: ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem
faktycznym. W razie niezgodności faktury z umową lub jej braków formalnych
Zamawiający ma prawo do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub
usunięcia braków
Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy:
Bank:
Nr konta:
w terminie do 30
dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru
bez wad.
Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody
podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W
przypadku realizacji przez Zamawiającego, płatności, o której mowa w niniejszym
ustępie Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku
„nr konta
. „w terminie zgodnym z ust. 8, zaś waltość podatku VAT
zobowiązania wskazaną w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.
10. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku
bankowego
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w
niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
12 Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej
umowy ani na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw
13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust 8 i 9 jest rachunkiem
firmowym z wydzielonym rachunkiem VAT
14. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w
ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z
uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od
towarów i usług nie ulegnie zmianie.

Klauzula_informacyjna_wobec_osob_bioracych_udzial_w_zamowieniu_publicznym_lub_zapytaniu_ofertowym.pdf

INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOMENIU
PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU
Szanowni Państvw zaodnie z art 13 i ort. 14 RODOI informu\ernv_ że:
Przetwarzanie Pani•Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratcrów:
I)
2)
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obskugi
Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kolonia LB: kod pocztouy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
współadministratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
2.
3.
4.
Współadminłstratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani,'Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzamem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panie•Pana
przyznanych Pani? anu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
I) wysyłając e-mail na adres:
2) osobiście w sie dzibie adm mistratcra, po ustaleniu terminu spotk ania.
Pani,'Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
1)
2)
3)
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -
w celu zawarcia z Panlą/Panem umcnăy na realizację zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego;
art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia I I u;rześnia
2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
publicznym lub zamtamu ofertowym.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan
oraz uchylenia dyrektyw,' 95/46/WE.

5.
6.
8.
9.
Odbiorcami Pani,'Pana danych osobowych mogą być:
I)
2)
wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponie•.vaż:
a)
b)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
przepisów wynikających z ustaw:
z dnła I I września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
zapytame ofertowe jest jawne, zgodnie z uymagamamł przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.
Pani,'Pana dane osobowe będą udostępniane:
I)
2)
3)
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
podmiotom, którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani'?ana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
innych niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia I I września 201 g r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umcnăy.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
I)
2)
3)
4)
dostępu do danych osobowych (Jgdnakžg Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanig żądania,
w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±ielenie zamówienia publicznego lub
zapy tan ta ofertowego);
do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzigignig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — (nig ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia pstępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania
ofertow ggo);
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobouych_
Wskazane powyżej żądania mogą być u;noszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą przy
ulicy Kolonia IB: kod poczto'ă,y 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:

12.
W przypadkłx gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów danych
osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani.Nan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobouych_
Podanie przez PaniąJPana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
ofertowym: zgodnie z przepłsamł prawa tj. ustawą z dnła I I września 201 g r _ Prawo Zamówień Publicznych
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
W stosunku do Pani.'Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się
na profilowaniu

wybor_oferty.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń 24.04.2023 r.
ZOG.26.4.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na: „Dostawę solanki inhalacyjnej do tężni solankowej
w Rzekuniu."
Najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ZOG.26.4.2023 z dnia 14.04.2023 r. złożyła firma
Solanka z Zabłocia sp. z o.o.
ul. Bielska 8, 43-246 Zabłocie
D ž Zakładu Gminy


 • Czas wytworzenia: 15-07-24 01:08
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:08

Historia zmian

8203 Dodanie Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Rzekuniu z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2