Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: " Konserwacja oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7.
Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie_do_skladania_ofert___Orlik.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 29 kwietnia 2022 r.
ZOG. 26.9.2022
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia IB. 07411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na:
„Konserwację oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 znajdujecegc się
w Rzekuniu ul. Nowa 7" _
Przedmiot zamówienia.
W ramach zamówienia Wh,'konawca zobowiezuje się na rzecz Zamawiającego wykcnwvać usługi
polegające na trzykrotnej kompleksowej konserwacji i czyszczeniu boiska „Orlik" w Rzekuniu. W zakres
każdej konserwacji i pielęgnacji boiska sportowego (boisko do pitki nożnej c V"miarach 30 m x 62 m,
pow. 1860 ma) ze sztuczne trawe wchodzą następujące czynności:
l)
2)
3)
4)
5)
wybranie zanieczyszczonego wypełnienia, granulatu gumowego, piasku lub mieszanki obydwu
materiałów z włókien trawy za pomoce specjalistycznej maszyny,
maszynowe oczyszczenie brudnego wypełnienia poprzez oddzielenie od niego wszelkiego
rodzaju śmieci, szyszek, liści, kapsli, patyczków od lodów, stłuczonego szkła, kamieni, mchu,
glonów, kurzu i Innw:h zanieczyszczeń oraz ponowne umieszczenie wypełnienia pomiędzy
włóknami traw,',
równomierne rozprowadzenie granulatu na całej nawierzchni z ewentualnym uzupełnieniem
granulatem miejsc o zwiększonej ekspozycji (granulat w zakresie wykonawcy - 2 tony),
i wyprostowanie zgniecionych włókien trawy, przwvrócenie
maszynowe rozczesame
sprężystości, elastyczności i miękkości murawy poprzez dogłębne rozbicie i spulchnienie wsypki
oraz wygładzenie z zachowaniem odpowiedniej wysokości wystających ponad granulat
włókien trawy,
inspekcja systemu drenażu,
Wszystkie zabiegi winny być wykonane przy użw:iu specjalistycznych maszyn przeznaczonych
dc pielęgnacji sztucznej nawierzchni. Należy złożyć specyfikacje, certyfikaty maszyn stosowanych podczas
wykonywania serwisu nawierzchni z trawy syntetycznej do wgledu.
W celu sprawdzenia stanu technicznego boiska istnieje możliwość dokonania przez Oferentów wizji
lokalnej kompleksu sportowego.
Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:
l) Usługa będzie wykonana w terminach:
a) konserwacja i czyszczenie — do 25 maja,
b) konserwacja i czyszczenie — do 14 sierpnia,
C) konserwacja i czyszczenie — do 30 listopada.

Istnieje możliwość przesunięcia terminów V"konania konserwacji w przypadku niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
2) termin związania oferte: wykonawca jest związany ofertą przez okres 30
Bieg terminu związania oferte rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy zobowiązani do zatQczenia do oferty:
l) oświadczenia, że wykonawca (zat. nr 3):
dni.
ustawy
a)
b)
C)
posiada uprawnienia dc wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania sie
z wykonania umow,'_
2) specyfikacji, certyfika ów maszyn stosowanych podczas wykorywania serwisu nawierzchni
z trawy syntetycznej.
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania sie o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy dostarczyć do g maja 2022 r. dc godziny 10.30, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a wiadomość
e-mail zatytułować „Konserwacja i czyszczenie boiska sportowego 2022 — oferta".
Zareczniki stanowiące integralną część zaproszenia:
formularz ofertowy (zał. Nr I),
wzór umowy (zał. Nr 2),
oświadczenie (zał. Nr 3).
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
Bartłomiej Jezierski — teL 660 957 085
Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena brutto za realizację zadania — 100%
Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamowłenła.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstepienia od zamówienia bez podawania przwzzyny_
Na podstawie art. 2 ust. I pkt I ustaw,' z dnia II września 2019 r. Prawc zamówień publicznych
(Dz. U z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) do niniejszego zapytania nie stosuje się w/w ustawy.
Dyre ktor
Zakładu Obsługi Gminyw Rzekuniu
Danuta Orzołek
str. 2

Klauzula informacyjna dla Wykonawców lub Zleceniobiorców
Zgodnie z art. 13 ust. I Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
2.
3.
4.
5
6.
administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Zawad Obsługi
Gminy. uL Kolonio I B, 07-411 Rzekuń
administrator wyznaczy' Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwo danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iodoprt-net_pl
administrator będzie przetwarzoŕ Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. I lit. b)
RODO, tj przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osobo,
której dane dotyczą, lub do podjęcia dzia'ań no żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawaroem umowy;
dane osobowe mogq być udostępnione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie
przepisow a także no rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
w związku z reolîzoc}q usfug na rzecz administratoro (np. kancelarią prawną, dostawcq
oprogromowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych) ;
administrator nie zamierza przekazywać Państwo danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
mojq Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratoro_
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
3.
4
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1954 r. Kodeks cywilny;
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetvmrzania, o także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prał,w
do przeniesienio danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencjq niepodania donych osobowych będzie brak realizacji umowy;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwo done
osobowe.


formularz_ofertowy_orlik.odt

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG. 26.9.2022
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa …........................................................................................................................……............…………………...
Adres ….............................................................................................................................…….........……………………
NIP …....................................................................................................................................…….....…………………...
Regon ….................................................................................................................................……....…………………..
Nr telefonu/e-mail ….............................................................................................……................……………………...
Oferuję:
cenę na: „Konserwację oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7”:
cena netto …................................................ zł
podatek VAT ….............................................. zł
cena brutto …................................................ zł
słownie brutto …..............................................................................................................…..….
Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Na usługę udzielam …………. miesięcy gwarancji.
Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....
Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
.......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
.......................................................................................................................…
Podpis/y:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
Miejscowość i data
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj. Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………..…………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

oswiadczenie_orlik.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Konserwacja oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7”.
oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto oświadczamy, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)

umowa_orlik.odt

UMOWA Nr ……./2022
zawarta w dniu …………………. 2022 r. w Rzekuniu pomiędzy: Gminą Rzekuń w ramach której działa Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, NIP 7582344574, REGON 142991348, zwaną w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Danutę Orzołek Dyrektora Zakładu przy kontrasygnacie Bożeny kamińskiej Głównej Księgowej, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac polegających na trzykrotnej konserwacji i czyszczeniu boiska na obiekcie sportowym Moje Boisko – Orlik 2012 w Rzekuniu przy ul. Nowej 7 (dalej „Przedmiot Umowy”) – zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………., która stanowi integralną część Umowy.
W zakres każdej konserwacji i pielęgnacji boiska sportowego (boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m, pow. 1860m2) ze sztuczną trawą wchodzą następujące czynności:
Wybranie zanieczyszczonego wypełnienia, granulatu gumowego, piasku lub mieszanki obydwu materiałów z włókien trawy za pomocą specjalistycznej maszyny.
Maszynowe oczyszczenie brudnego wypełnienia poprzez oddzielenie od niego wszelkiego rodzaju śmieci, szyszek, liści, kapsli, patyczków od lodów, stłuczonego szkła, kamieni, mchu, glonów, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz ponowne umieszczenie wypełnienia pomiędzy włóknami trawy.
Równomierne rozprowadzenie granulatu na całej nawierzchni z ewentualnym uzupełnieniem granulatem miejsc o zwiększonej ekspozycji (granulat w zakresie wykonawcy).
Maszynowe rozczesanie i wyprostowanie zgniecionych włókien trawy, przywrócenie sprężystości, elastyczności i miękkości murawy poprzez dogłębne rozbicie i spulchnienie wsypki oraz wygładzenie murawy z zachowaniem odpowiedniej wysokości wystających ponad granulat włókien trawy.
Inspekcja systemu drenażu.
Prace będące przedmiotem umowy zlecane będą w formie jednostkowych pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i zgodnych ze złożoną ofertą oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami i obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością.
§ 2.
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ……………………………………..
Gotowość do rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień następny po dniu zawarcia umowy.
Termin realizacji zlecanych prac będzie każdorazowo wyznaczony w zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.
Datą wykonania zlecenia jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac, o ile Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie tego zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone w § 1 ust. 1 i 2 w terminie do:
I konserwacja i czyszczenie – do 25 maja br., II konserwacja i czyszczenie – do 14 sierpnia br.,
III konserwacja i czyszczenie – do 30 listopada br. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić boisko do konserwacji oraz czyszczenia.
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Zamawiającego jest Pan Bartłomiej Jezierski, tel. 660 957 085.
Strony postanawiają, że będą stosowane odbiory każdego zlecenia. Potwierdzeniem dokonania odbioru zlecenia będzie protokół odbioru sporządzony po wykonaniu jednostkowego zlecenia. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
§ 3.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
wykonanie zleconych prac w całości przez Wykonawcę zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami i normami, prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, prób, badań,
zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie prowadzonych prac i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru,
usuwanie w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w czasie odbioru,
uporządkowanie terenu realizacji umowy po zakończeniu prac.
§ 4.
Rozliczenie za wykonanie zleceń, odbywać się będzie na podstawie protokołów odbioru i faktur. Faktury będą doręczone Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania protokołów odbioru zlecenia. W przypadku odbioru zlecenia z wadami istotnymi, faktura może być wystawiona po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie łącznie …………... zł netto (słownie: ……………………………………………………….. złote ………../100).
Wynagrodzenie zostanie powiększone przez Wykonawcę o podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
Dane do wystawienia faktury/rachunku:
Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 7582141729, Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń.
Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie ………. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na wskazany rachunek bankowy. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5.
Strony postanawiają, że będą stosowane odbiory każdego zlecenia. Potwierdzeniem dokonania odbioru zlecenia będzie protokół odbioru sporządzony po wykonaniu jednostkowego zlecenia. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Protokoły odbioru będą sporządzane przez Pana Radosława Wierzbowskiego przy udziale Komisji odbiorowej. Wykonawca zgłosi wykonane prace danego zlecenia pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli w toku czynności odbioru zlecenia zostaną stwierdzone wady: istotne nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie wad, nieistotne nadające się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru końcowego, a do protokołu odbioru zostanie dołączona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia, nieistotne nie nadające się do usunięcia, a nieuniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, zgodnie z art. 560 k.c, istotne, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie, zgodnie z art. 560 k.c. § 6.
Wykonawca udziela gwarancji na każdy wykonany i odebrany przedmiot zlecenia, który jest naprawą na okres ……….. miesięcy od daty odbioru zlecenia. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie gwarancji stwierdzone przez Zamawiającego wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do ostatniego dnia upływu gwarancji. Termin gwarancji ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady ujawnionej w okresie gwarancji w wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, związane z powierzeniem osobie trzeciej usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji jakości. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również prace wykonane przez inne osoby działające w imieniu Wykonawcy oraz użyte do ich wykonania materiały. § 7.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.
§ 8.
W oparciu o art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe zawarte w ofercie oraz wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, z siedzibą przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń;
dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do żądania od ADO:
dostępu do swoich danych osobowych, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia; sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ) – dalej PZP, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
osobom fizycznym, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
prawo do usunięcia ich danych osobowych, a to w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu, albowiem przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP (przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy).
Osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
Podanie danych osobowych osób wymienionych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, która to ustawa również określa konsekwencje ich nie podania.
Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.
W stosunku do danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i innych ustaw.
Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
………………………………
Wykonawca
………………………………
Zamawiający

wybor_oferty_konserwacja_Orlika.pdf

ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w.•m.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekun 10.05.2022 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego 0 wartości poniżej 130 000 zł .
Zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26_9.2022 z dnia 29_04.2022 r.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
zamówienia
jako
Eventeam
ul. Ziółkowskiego 14/3 lok 11
05-550 Tarczyn
Zakładu
ugi Gminy
• lek • Czas wytworzenia: 18-04-24 21:39
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 21:39

Historia zmian

8189 Dodanie Konserwacja oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2