Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. „Odbiór odpadów komunalnych w 2021 r. z Zakładu Obsługi Gminy”

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku:

 • zapytanie_ofertowe.pdf
  ul. Kolonia IB, 07411 Rzekuń
  teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dnia 3 grudnia 2020
  ZOG_26 18_2020
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zaprasza do złożenia ofelty na zadanie pn.: „Odbiór
  odpadów komunalnych w 2021 z Zakładu Obsługi Gminy"
  Niniejsze postępowanie nie iest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U_ z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
  l. Zamawiający:
  Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy
  Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
  tel. 29 643 20 55, fax29 643 20 35
  e-mail 7ng@r7ekun net
  II. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych
  (niesegregowanych) z Zakładu Obsługi Gminy, ul Kolonia IB — 4 pojemniki o pojemności 1,1 m 3
  na odpady oznaczone kodem 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne).
  Odbiór odpadów z pojemników odbywać się będzie dwa razy w miesiącu.
  Wszelkie podane wielkości zostały sporządzone dla szacunku wielkości i waltości zamówienia
  oraz dla potrzeb przygotowania ofelty.
  Wykonawca powinien:
  1) wymagane zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o
  odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm). Dopuszcza się prowadzenie przez
  Wykonawcę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie w sposób
  zgodny z hierarchią postępowania z odpadami wynikający z ustawy o odpadach. Jeżeli
  Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich lub
  unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z
  zezwolenie w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
  kopię umowy na wezwanie Zamawiającego oraz posiadać sprzęt niezbędny do
  wykonania przedmiotu umowy zgodny z obowiązującymi przepisami oraz spełnia
  pozostałe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29

  grudnia 2016 r. W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
  frakcji odpadów oraz Rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 7 października 2016 r.
  w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów;
  2) zapewnić porządek wokół kontenerów i pojemników;
  3) zapewnić kontenery na odpady zmieszane o pojemności 1 Ilm3
  4) zapewnić dezynfekcję okresową eksploatowanych pojemników w okresach wysokich
  temperatur szczególnie latem co najmniej 4 razy w sezonie letnim tj. od czerwca do
  września w terminie od pienvszego do piątego dnia każdego miesiąca, a także w miarę
  w innych okresach.
  III. Termin wykonania zamówienia
  Usługi prowadzone będą w okresie od 04-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
  IV. Termin składania ofert
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 10 grudnia 2020 r. do godziny
  10_0ff
  Termin otwarcia ofelt: 10 grudnia 2020 r., godz. 10 30.
  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka
  Oparka, tel. 29 643 20 55, w godz. 8.00-15_0ff
  Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu w
  godzinach pracy Zakładu. Ofelię w formie elektronicznej należy wysłać na adres
  7ng@pekun net W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego
  formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz formularza cenowego Wykonawcy (zał. Nr 2).
  V. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
  1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę — załącznik nr 1
  2. Formularz cenowy - wyłWniony i podpisany przez wykonawcę — załącznik nr 2
  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania
  zamowłenła
  Zakład Obsługi Gminy zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez dokonania
  najkorzystniejszej oferty.
  Dyrektor
  Zakładu Obsługi Gminy
  mgr Danuta Orzołek

 • FORMULARZ_OFERTOWY_zalacznik_nr_1.pdf
  Zamawiający:
  GMINA RZEKUN - Zakład Obsługi Gminy
  ul. Kolonia 07-411 Rzekuń
  tel 29 643 20 55: fax 29 643 20 35
  e-mail: zog@rzekumnet
  strona internetowa: www.rzekun.pl
  Oznaczenie sprawy:
  WYKONAWCA•
  L.
  FORMULARZ OFERTOWY
  Nazwa W konawc
  Adres
  Załącznik Nr 1
  konawc
  OSOBA UPRAWNIONA no KONTAKTOW:
  Imię i nazwisko:
  Nr telefonu:
  Nr faksu:
  Adres e-mail:
  Ja Irny/ niżej podpisanym składając ofertę w zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez Zakład Obsługi
  Gminy ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń pn.: ZOdbiór odpadów komunalnych w 2021 r. z Zakładu
  Obsługi Gminy" oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną
  cenę:
  > wywóz odpadów słabych z nieruchomości gminnej w pojemniki Wykonawcy:
  0 Zakład Obsługi Gminy, ul Kolonia IB 07-411 Rzekuń
  zł netto, podatek
  VAT
  _ zł, .
  _ zł brutto,
  Oświadczamy, że oferowana cena za wykonanie zamówienia zawiera wszystkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia.
  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i przedmiotem zamówienia
  Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamowłema_
  Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług.
  W załączeniu formularz cenowy Wykonawcy.
  (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonavcyJ
  Oświadczenie
  Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osotn',ych zgodnej z art. 4 ust 11 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i rady LIE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  Wyrażam zgodę na przet,varzanie moich danych osobowych przez administratora tj : Zakład Obsługi
  Gminy z siedziba Kolonia 18, 07-411 Rzekuń w celu realizacji zadania.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam: że są one zgodne z prawda.
  Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacja o celu i sposobach
  przetwarzania danych 2016/679 (dalej: jako lub
  (data, czytelny podpis)
  Klauzula informacyjna:
  10
  11
  12
  Administratorem danych osotmvych jest Zakład Obsługi Gminy (dalej: ZADMINISTRATOR"), z siedzibą:
  ul Kolonia 1 a, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za młocą poczty
  tradycyjnej na adres: uL Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń lub droga e-mailowa pod adresem 700@r7eklłn net
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych — Andrzeja Rybus z którym można się
  skontaktować pod adresem mailowym: indQ@rt-net nl
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit b Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Qietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobonych i w sprawie s140)dnego przepMvu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/461WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawny
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia łg64 r. - Kodeks cywilny.
  Przetwarzanie się w celu wykonania zlecenia: dzieła lub umonn,' cy,vilno-prawnej.
  Dane osotnve nie od stron trzecich
  Administrator nie zamierza przekazy,vač danych do państwa trzeciego lub organizacji
  Administrator przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na przepisów
  prawa lub umów powierzenia danych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia zlecenia, dzieła
  lub umowy cmlno-prawnej
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania administratora dostępu do danych osobowych,
  ich sprostowania: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania, a talëe prawo do przenoszenia danych.
  Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym: koniecznym
  do wykonania obowiązków Administratora. tych danych spowoduje brak możliwości realizacji
  umow'j%
  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzj[

 • FORMULARZ_CENOWY_WYKONAWCY_Zalacznik_nr_2.pdf
  Załącznik nr 2
  FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY
  „Odbiór odpadów komunalnych w 2021 r. z Zakładu Obsługi Gminy”
  a bwtto
  Mbiór odpadów z siedziby Zanadu Obsługi Gminy
  o kodzie 20 03 01 niesegregcnvane odpady
  komunalne - kontener o po]. 1,1 m:


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 03-12-20 13:28
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 15:05

Historia zmian

8163 Dodanie Odbiór odpadów komunalnych w 2021 r. z ZOG z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2