Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Odbiór odpadów stałych w 2022 r. z Zakładu Obsługi Gminy."
Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie_do_skladania_ofert______Odbior_odpadow_stalych_w_2022_r._z_Zakladu_Obslugi_Gminy___.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 10.122021 r.
ZOG_ 26.12.2021
Zaproszenie do składania ofert
Zamawiający
Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP: 7582141729 w imieniu której działa
Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia IBI 07-411 Rzekuń, zaprasza do złożenia ofert na: „Odbiór
odpadów stałych w 2022 r. z Zakładu Obsługi Gminy"
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów komunalnych
(niesegregowanych) z Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul Kolonia IB — 6 pojemników
o pojemności 1,1 m3 na odpady oznaczone kodem 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne) Odbiór odpadów z pojemników odbywać się będzie dwa razy w miesiącu.
Wszelkie podane wielkości zostały sporządzone dla szacunku wielkości i wartości zamówienia
oraz dla potrzeb przygotowania oferty.
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od 0301 _2022 r. do 31.122022
2 Warunki płatności: Wykonawca raz w miesiącu wystawi fakturę, płatną przelewem
z odroczonym terminem płatności na 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
na nabwcę: Gminę Rzekuń oraz odbiorcę: Zakład Obsługi Gminy.
Wymagania jakie powinni spełnić Wykonawcy usługi:
posiadać 'Wymagane zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U_ z 2021 r., poz. 779). Dopuszcza się prowadzenie przez Wykonawcę odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie w sposób zgodny z hierarchią
postępowania z odpadami wynikający z ustawy o odpadach. Jeżeli Wykonawca zamierza
przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien

zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie.
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kopię umowy na wezwanie Zamawiającego oraz
posiadać sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zgodny z obowiązującymi
przepisami, spełniać pozostałe wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów oraz Rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów;
2 zapewnić porządek wokół kontenerów i pojemników;
3 zapewnić kontenery na odpady zmieszane o pojemności 1,1 m3;
zapewnić dezynfekcję okresową eksploatowanych pojemników w okresach wysokich
temperatur szczególnie latem co najmniej 4 razy w sezonie letnim tj. od czerwca do września
w terminie od pierwszego do piątego dnia każdego miesiąca, a także w miarę potrzeb w innych
okresach.
5 Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustavry
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada zdolności techniczne umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania
się z wykonania umowy.
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
• sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Sposób przygotowania oferty
Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
2 Sprzedawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
3 Oferta stanowi wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1. oraz formularz
cenowy stanowiący załącznik nr 2
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze:
nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący
sposób
Zakład Obsługi Gminy, uL Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
Zaproszenie do składania ofelt nr ZOG.26.122021 do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Odbiór odpadów stałych w 2022 r. z Zakładu Obsługi
Gminy"
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 17.122021 r. godz. 10:15.
str. 2

Miejsce i termin złożenia ofert
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, LIL Kolonia 18,
07-411 Rzekuń w wersj papierowej lub mailem na zog@rzekun_net do dnia 17.122021 r.,
do godziny 10:00.
2 ofert nastąpi w dniu 17.12.2021 r. o godz 10:15 w Zakładzie Obsługi Gminy,
LIL Kolonia IB, 07-411 Rzekuń. Otwarcie ofelt jest jawne.
3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
Sprzedawcom nieotwarte.
4. Załączniki stanowiące integralną część zapytania:
a. formularz ofeltowy (zał. nr 1),
b. formularz cenowy (zał. nr 2)
wzór umowy (zał nr 3).
Kryteria oceny oferty
1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie
warunki określone w niniejszym zaproszeniu. Najniższa cena — 100%.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
4. W przypadku różnicy ceny podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą
uznaje się cenę podaną liczbowo.
Informacje dodatkowe
1. Zamówienie nie jest prowadzone wg ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz LI. z 2019: poz 1129), poniewaž jego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
art 2 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
3 Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
29 643 20 55.
Agnieszka Oparka
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferentów.


FORMULARZ_OFERTOWY_zalacznik_nr_1_odbior_odpadow.odt

Załącznik Nr 1 Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakład Obsługi Gminy
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, fax 29 643 20 35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG.26.12.2021
FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w zapytaniu ofertowym ogłoszonym przez: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń pn.: „Odbiór odpadów komunalnych w 2022 r. z Zakładu Obsługi Gminy” oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:
wywóz odpadów stałych z nieruchomości gminnej wyposażonej w pojemniki Wykonawcy:
Zakład Obsługi Gminy, ul Kolonia 1B 07-411 Rzekuń ………….....….. zł netto, podatek VAT ………….....….. zł, ………….....….. zł brutto,
Oświadczamy, że oferowana cena za wykonanie zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i przedmiotem zamówienia.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem podatku od towarów i usług. W załączeniu formularz cenowy Wykonawcy.
………………………
(data) ……………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej.
Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

FORMULARZ_CENOWY_WYKONAWCY_Zalacznik_nr_2.odt

Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY
„Odbiór odpadów komunalnych w 2021 r. z Zakładu Obsługi Gminy” Poz.
Wyszczególnienie usług
Jedn. miary szt.
Ilość wywozów w miesiącu Cena netto za jeden wywóz
Cena brutto za jeden wywóz
Cena brutto za miesiąc
1.
odbiór odpadów z siedziby Zakładu Obsługi Gminy o kodzie 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne - kontener o poj. 1,1 m3 6
2

umowa_wywoz_odpadow.odt

wybor_ofery___wywoz_odpadow.pdf

ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 20,12021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego 0 wartości poniżej 130 000 zł na
komunalnych w 2022 r z Zakładu Obsługi Gminy."
Zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.12.2021 z dnia 17.12.2021 r.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
najkorzystniejszą wybrano ofertę złoZoną przez firmę:
MPK PURE HOME Sp. z o.o.- członek konsorcjum
ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
„Odbiór Odpadów
zamówienia
jako
Gminy
Zakla

 • Czas wytworzenia: 18-05-24 08:10
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 08:10

Historia zmian

8179 Dodanie Odbiór odpadów stałych w 2022 r. z Zakładu Obsługi Gminy z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2