Zapraszamy do złożenia ofert na "Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody na terenie gminy Rzekuń (woj. mazowieckie) – w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody w Rzekuniu i Drwęczy" poprzez załączony formularz ofertowy.

 • zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf
  Rzekuń, dnia 1 marca 2023 r.
  ZOG.26.4.2023
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  podstawa prawna: wartość zamówienia poniżej kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1
  ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
  zamówienie poniżej 130 000 PLN)
  ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY ZAPRASZA DO ZŁOžENlA OFERTY CENOWEJ NA:
  „Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody na terenie gminy Rzekuń (woj. mazowieckie)
  w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody w Rzekuniu i Drwęczy"
  Opis przedmiotu zamówienia:
  1)
  2)
  Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego w m. Rzekuń na działce
  753/15 niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku
  do Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących
  teren ochrony pośredniej — o ile jest wymagane przepisami prawa:
  Charakterystyka ujęcia wody
  ujęcie Rzekuń — dwie studnie wiercone o łącznie
  zatwierdzonych zasobach Q
  80,0
  czwartorzędowych tj:
  Studnia 1 — o wydajności eksploatacyjnej Q
  s=8m,
  Studnia 3 — o wydajności eksploatacyjnej Q
  s=8m.
  m3/h ujmujących wodę z utworów
  80 m3/h, głębokości h = 77,5 m i depresji
  80 m3/h, głębokości h = 79,2 m i depresji
  Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego w m. Drwęcz na działce 138
  niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku do Wojewody
  Mazowieckiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony
  pośredniej — o ile jest vvymagane przepisami prawa:
  Charakterystyka ujęcia wody
  ujęcie Drwęcz
  trzy studnie wiercone o łącznie
  ujmujących wodę z utworów
  zatwierdzonych zasobach Q
  180,0
  czwartorzędowych tj:
  m3/h
  Studnia 1 — o wydajności eksploatacyjnej Q = 50 m3/h, głębokości h
  s = 5,0 m,
  Studnia 2 — o wydajności eksploatacyjnej Q = 90 m3/h, głębokości h
  77 m i depresji
  83 m i depresji

  Studnia 3
  o vwdajności eksploatacyjnej Q
  90 m3/h, głębokości h
  84 m i depresji
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Zakres prac do vwkonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów
  wyjściowych do opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi je uzyskać
  we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak m. in.
  mapy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty administracyjne i skarbowe, dojazdy, pobyty oraz
  wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
  Dodatkowe informacje:
  Zakład Obsługi Gminy posiada następujące dokumenty:
  a) aktualne pozwolenia wodno-prawne na każde ujęcie wody;
  b) dokumentację hydrogeologiczną ujęć wody;
  c) dodatki do dokumentacji hydrogeologicznej ujęć wody.
  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowo,'
  do 31.10.2023 r.
  Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena —
  100%.
  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  a) formularz oferty wg załączonego wzoru — załącznik nr 1,
  b) oświadczenie o spełnianiu warunków— zał. Nr 2,
  c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zat. Nr 3,
  d) obowiązek informacyjny stosowany w zw•ązku z przetwarzaniem danych osobovwch
  referencje: Wykonawca załączy do w/w dokumentów min. 2 referencje na zrealizowane
  analizy ryzyka ujęć wody.
  Złożona oferta utrzymuje ważność min. 14 dni i może być przedłużona za zgodą stron
  na dłuższy okres.
  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
  Cena powinna zawierać:
  a) wartość usługi określoną w przedmiocie zamówienia,
  b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
  c) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres
  ważności umowo,' i nie będzie podlegać waloryzacji w trakcie jej trwania.
  Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
  w przypadku przekroczenia środków przeznaczonych na wykonanie zadania.

  9.
  Miejsce i termin złożenia oferty:
  1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2023 r., do godz. 9.00 w siedzibie
  Zamawiającego; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07411
  Rzekuń.
  2) Oferta otrzymana po terminie podanym powyżej zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
  10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.03.2023 r. o godz. 9.30 w siedzibie
  Zamawiającego.
  11. Informację o uwborze Wykonawcy Zamawiający przekaże zainteresowanym na ich wniosek,
  we wcześniej uzgodniony z nimi sposób.
  12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Zalewski,
  teł. 608 320 064 lub w przypadku jego nieobecności Pan Hubert Parzych teł. 534 537 000.
  13. Informacje dotyczące zawierania umovvy:
  Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana będzie podpisana umowa na wykonanie usługi
  zgodnie z przedmiotem zamówienia.
  Załączniki:
  3.
  4.
  5.
  Formularz ofertowy
  Formularz oświadczenia zał. Nr 2
  Formularz oświadczenia zał. Nr 3
  Klauzula informacyjna
  Wzór u mowa,'

 • formularz_ofertowy.pdf
  Załącznik nr I
  do zaproszenia do składania ofert
  FORMULARZ OFERTOWY
  Zakład Obsługi Gminy
  ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  Niżej podpisany/podpisani* .
  działając w imieniu i na rzecz „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
  w odpowiedzi na przekazane „Zaproszenie do składania ofert" na:
  Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka uieć wody na terenie qminv Rzekuń (woi. mazowieckie)
  W_ celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody w Rzekuniu i Drwęczy wraz ze sporządzeniem
  wniosku dn Wpiewpdy Mazowieckiego
  składam/skfadamy* niniejszą ofertę:
  Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznafem/zapoznaliśmy* się z warunkami „Zaproszenia do składania
  ofert" i nie wnoszę/wnosimy* do niego żadnych zastrzeżeń.
  Oferuję/oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert"
  zł brutto,
  za cenę
  słownie:
  W tym ................zf— podatek Vat......... %
  Zobowiązuję/zobowiązujemy* się wykonać zamówienie w terminie:
  Ofertę skfadam/skiadamy* na ponumerowanych stronach.
  Załączniki:
  dnia
  @dpiž ui-k=y)

 • oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf
  Załącznik nr 2
  do zaproszenia do składania ofert
  OSWIADCZENIE
  o spełnianiu warunków
  Składając ofertę do zapytania ofertowego na:
  „Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody na terenie gminy Rzekuń (woj. Mazowieckie)
  ustanowienia stret ochronnych uieć wody w Rzekuniu i Drweczy wraz z sporządzeniem wniosku
  do Wojewody Mazowieckiego"
  oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
  4.
  Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego
  zamowłenła_
  Posiadania wiedzy i doświadczenia.
  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi dc wykonania
  zamowłenła_
  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  dnia
  @dpiž ui-k=y)

 • oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia.pdf
  Załącznik nr 3
  do zaproszenia do składania ofert
  (piuęć a
  OSWIADCZENIE
  o braku podstaw do wykluczenia
  Składając ofertę do zapytania ofertowego na:
  „Opracowanie dokumentacii analizy ryzyka uieć wody na terenie qminy Rzekuń (woi. mazowieckie)
  W_ celu ustanowienia strej ochronnych ujęć wody w Rzekuniu i Drwęczy wraz z sporządzeniem wniosku
  świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k.k.), oświadczam,
  że podmiot, który reprezentuję:
  1.
  2.
  4.
  nie wyrządził szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, która została
  stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem
  niniejszego postępowania,
  nie jest poddany procesowi likw•dacyjnemu ani jego upadłość nie została ogłoszona, (po
  ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie
  przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadfego*),
  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  (zalega lecz uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
  pfatnosci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*),
  oraz, ze:
  jako osoba fizyczna*
  żaden ze wspólników spółki jawnej*
  żaden z partnerów*/czfonków zarządu spółki jawnej*
  żaden z komplementariuszy spółki komandytowej*/ komandytowo-akcyjnej*
  żaden z urzędujących członków organu zarządzającego osoby prawnej*
  którą reprezentuję

  nie zostaf/em prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób
  wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkov"ch, a także za przestępstwo skarbowe lub
  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
  w stosunku do podmiotu zbiorowego, który reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się
  o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorov"ch za czyny zabronione
  pod groźbą kary.
  dnia
  Iłîk=y)

 • umowa_(projekt).pdf
  (PROJEKT)
  UMOWA Nr .„.../2023
  zawarta w dniu 2023 r. w Rzekuniu pomiędzy:
  Gminą Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758 214 17 29, w imieniu której
  działa Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek
  Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy przy kontrasygnacie Bożeny Kamińskiej - Głównej Księgowej
  Zakładu Obsługi Gminy zwanym w treści umowy Zamawiającym,
  „ REGON .
  reprezentowaną/nym przez
  zwane łącznie Stronami, o następującej treści:
  „ dalej ZLECENIOBIORCĄ,
  Przedmiot Umowy oraz zakres opracowania
  Przedmiotem niniejszej umowy są usługi świadczone przez ZLECENIOBIORCĘ w zakresie:
  „Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody na terenie gminy Rzekuń
  (woj. mazowieckie) w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody w Rzekuniu
  i Drwęczy".
  Zakres opracowania:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie analiz ryzyka dla ujęć wody wymienionych w S 2,
  którą należy przygotować odrębnie dla każdego ujęcia wraz z niezbędnymi dokumentami
  do pozytw.'nej weryfikacji dokumentów do Wojewody Mazowieckiego w sprawie
  ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej. Przedmiot
  zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w art. 133 ust. 3 ustawy Prawo wodne.
  Zakres zadań
  Wymieniony w S 1 zakres zadań dotyczy ujęć wody w miejscowościach Rzekuń i Drwęcz.
  Dokumenty dla realizacji przedmiotu umowy
  Zleceniodawca zobowiązuje się do:
  Przedłożenia i przekazania Zleceniobiorcy w terminie do 15 dni roboczych licząc od dnia
  podpisania umow.ry dokumentów i informacji będących obecnie w posiadaniu Zleceniodawcy,
  a niezbędnych do realizacji zamówienia.
  W przypadku wysyłania dokumentów drogą elektroniczną ZLECENIOBIORCA wskazuje
  do korespondencji adres mailovw:
  jako jedyny właściwy
  do ich przesyłania. Wystanie dokumentów na adres mailowy inny niż wskazany w umowie
  oznacza automatycznie brak ich potwierdzenia.

  Obowiązki
  Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  3.
  4.
  5.
  3.
  4.
  Wykonania analizy z należytą starannością, wecHug najlepszej wiedzy i umiejętności
  zawodowych oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania „analiz"
  stanow•ących przedmiot umowy.
  Prowadzenia w imieniu Zleceniodawcy na podstawie osobnego pełnomocnictwa, konsultacji
  z Urzędem Wojewódzkim oraz PGW Wody Polskie celem akceptacji złożonej dokumentacji
  o ewentualne ustanowienie stref pośrednich ujęć wód.
  Naniesienia ewentualnych poprawek i zmian zgodnie z postulatami Zleceniodawcy lub
  organów nadzoru nad strefami ochronnymi ujęć wody: PGW Wody Polskie, urząd
  Wojewódzki.
  Zleceniobiorca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w S 5 umown„•,
  do niezwłocznego usunięcia, poprawienia błędów i wyjaśnienia uwag w przypadku
  stwierdzenia braków, błędów lub zgłoszenia uwag do przedmiotu umowo,' przez
  Zleceniodawcę jeżeli zostaną wykryte również po odbiorze dokumentacji.
  Dochowania w tajemnicy wszystkich otrzymanych informacji o Zleceniodawcy.
  Termin wykonania przedmiotu umowy
  Zleceniobiorca zobow•ązuje się do uwkonania przedmiotu umowy, o którym mowa w S 1
  niniejszej umowy w terminie do 31.10.2023 r.
  Zleceniodawca w terminie 10 dni roboczych może przekazać Zleceniobiorcy uwagi do wersji
  roboczej, które zostaną niezwłocznie naniesione. Po tym terminie wersja robocza zostaje
  uznana jako dokument zakończony, co nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku nanoszenia
  dodatkowych uwag po tym terminie. Terminem ostatecznym do którego uwagi mogą być
  zgłaszane i nanoszone jest data akceptacji dokumentów przez właściwego Wojewodę.
  Zleceniodawca wyznacza do kontaktów i koordynacji prac ze Zleceniobiorcą Pana Krystiana
  Zalewskiego, teł. 608 320 064 lub w przypadku jego nieobecności Pana Huberta
  Parzycha tel. 534 537 000.
  Odbiór opracowań wymienionych w S 1 niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu
  końcowego odbioru prac.
  Wartość umowy
  Za vwkonanie przedmiotu umown,', o którym mowa w Sl niniejszej umowny' zgodnie z zakresem,
  o którym mowa w S 2 niniejszej umowy, Zleceniobiorca otrzyma uwnagrodzenie w uwsokości:
  „ VAT, słownie:
  „ złotych.
  Forma i termin płatności
  Zapłata nastąpi przelewem na konto wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia
  faktury na dane:
  Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 7582141729
  Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń.

  3.
  3.
  Warunkiem zapłaty jest dokonanie odbioru dokumentacji przez Zleceniodawcę.
  Zleceniodawca może odmówić zapłaty jeżeli dostarczona dokumentacja jest niekompletna lub
  zawiera istotne wady.
  Zamawiajacy ma prawo od umowy odstaoić w terminie roku od jej zawarcia jeżeli
  Zleceniobiorca nie wykonał umowny' w ustalonym terminie.
  W razie opóźnienia w przedmiotu umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy
  karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznej brutto wynagrodzenia określonego w S 6
  umowo,' za każdy dzień zwłoki. Tak naliczona kara zostanie potrącona z wynagrodzenia
  Zleceniobiorcy.
  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu przekroczenia terminów Zleceniobiorca
  zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto w
  terminie 14 dni od pisemnego wezwania.
  Ochrona praw autorskich
  Przedmiot umowy stanowi własność ZLECENIOBIORCY z chwilą wydania dokumentacji.
  ZLECENIOBIORCA odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych
  osób trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki
  jego działań mogące stanowić przedmiot praw autorskich, wykonane w ramach umow.nf, będą
  oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą
  naruszać autorskich praw majątkovwch i dóbr osobistych osób trzecich.
  ZLECENIOBIORCA, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego
  1994 r. oświadcza, że z momentem wydania ZLECENIODAWCY przedmiotu umow„•, o którym
  mowa w S 1 umowy, przenosi w ramach wynagrodzenia brutto określonego w S 6 umowy na
  rzecz Zamawiającego całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych oraz prawo na
  wykonanie i korzystanie z zależnych praw autorskich oraz praw pokrewnych, bez
  ograniczeń czasowych i terytorialnych, z możliwością dokonania w nich wszelkich zmian,
  opracowań i modyfikacji na zasadzie wyłączności. Prawo ZLECENIODAWCY obejmujące
  działanie na następujących polach eksploatacji:
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  utrwalenia całości lub części dowolną techniką, lub systemami, w szczególności
  wymienionymi poniżej, w tym również przeniesienie przedmiotu umowy z jednego
  rodzaju utrwalenia na inne;
  zwielokrotniania całości lub ich części technikami informatycznymi, magnetycznymi,
  poligraficznymi,
  reprograficznymi,
  optycznymi,
  optyczno-magnetycznymi,
  fotograficznymi, na wszelkich nośnikach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
  wprowadzania całości lub części do pamięci komputerów i servJerów sieci
  komputerowych;
  wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, modyfikowania w
  zakresie potrzebnym do wykorzystania;
  rozpowszechniania w postaci pliku elektronicznego;
  wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału utworu albo jego egzemplarzy;
  publicznego rozpowszechniania utworu, jego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania,
  nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby
  każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w sieci
  Internet, TV, prezentacji publicznych, wprowadzania do pamięci komputera i serwera.

 • Klauzula_informacyjna.pdf
  INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOMENIU
  PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU
  Szanowni Państvw zaodnie z art 13 i ort. 14 RODOI informu\ernv_ że:
  Przetwarzanie Pani•Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratcrów:
  I)
  2)
  Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obskugi
  Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kolonia LB: kod pocztouy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
  przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
  Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
  współadministratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
  Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
  publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
  2.
  3.
  4.
  Współadminłstratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego
  Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani,'Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
  z przetwarzamem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panie•Pana
  przyznanych Pani? anu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
  I) wysyłając e-mail na adres:
  2) osobiście w sie dzibie adm mistratcra, po ustaleniu terminu spotk ania.
  Pani,'Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
  1)
  2)
  3)
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -
  w celu zawarcia z Panlą/Panem umcnăy na realizację zamówienia
  publicznego lub zapytania ofertowego;
  art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia I I u;rześnia
  2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
  art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
  o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
  Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
  publicznym lub zamtamu ofertowym.
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan
  oraz uchylenia dyrektyw,' 95/46/WE.

  5.
  6.
  8.
  9.
  Odbiorcami Pani,'Pana danych osobowych mogą być:
  I)
  2)
  wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponie•.vaż:
  a)
  b)
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
  przepisów wynikających z ustaw:
  z dnła I I września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
  z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
  zapytame ofertowe jest jawne, zgodnie z uymagamamł przepisów wynikających z ustaw:
  z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
  z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
  ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach
  jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.
  Pani,'Pana dane osobowe będą udostępniane:
  I)
  2)
  3)
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
  w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
  podmiotom, którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
  udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
  Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani'?ana danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
  innych niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
  ustawy z dnia I I września 201 g r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
  4 lata, dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umcnăy.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  I)
  2)
  3)
  4)
  dostępu do danych osobowych (Jgdnakžg Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
  dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanig żądania,
  w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±ielenie zamówienia publicznego lub
  zapy tan ta ofertowego);
  do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nie może skutkować zmianą
  wyniku postępowania o udzigignig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
  do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — (nig ogranicza przetwarzania danych
  osobowych do czasu zakończenia pstępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania
  ofertow ggo);
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobouych_
  Wskazane powyżej żądania mogą być u;noszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą przy
  ulicy Kolonia IB: kod poczto'ă,y 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:

  12.
  W przypadkłx gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów danych
  osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani.Nan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobouych_
  Podanie przez PaniąJPana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
  publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
  ofertowym: zgodnie z przepłsamł prawa tj. ustawą z dnła I I września 201 g r _ Prawo Zamówień Publicznych
  oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
  W stosunku do Pani.'Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się
  na profilowaniu

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia.

 • informacja o wyborze oferty Wybor_oferty.pdf
  ul. Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
  tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, 17.03.2023 r.
  ZOG.26.4.2023
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Opracowanie
  dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody na terenie gminy Rzekuń (woj. mazowieckie)
  — w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody w Rzekuniu i Drwęczy".
  Zapytanie ofertowe nr ZOG.26.4.2023 z dnia 01.03.2023 r.
  W wyniku przeprowadzenia postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę
  złożoną przez firmę:
  AQUAPRO Monika czerwińska
  ul. Szeligowska 6a/8, 01-319 Warszawa
  nvRF.
  Zakładu O ugi Gminy
  Danuta Orzolek


 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Danuta Orzołek
 • Czas wytworzenia: 01-03-23 16:12
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:58

Historia zmian

8202 Dodanie Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2