Zakład Obsługi Gminy zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Rzekuń. Szczegóły w załącznikach:

 • ogłoszenie o przetargu ogloszenie_o_przetargu.pdf
  Rzekuń, dnia 18 września 2019
  ZOG.26_16.2019
  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
  na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Rzekuń
  Zakład ODsŕug/ Gminy w Rzekuniu ogłasza przetarg publiczny na spaedaž majątku ruchomego
  1. Nazwa i siedziba sprzedającego.
  Gmina Rzekuń
  ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
  Zakład Obsług Gminy
  LII Kolonia lb, 07-411 Rzekuń
  teł./tax 29 76 17 394, NIP 758 23 44 674, REGON 142991348, adres e-mail: godziny
  pracy 7.45-15.45
  2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  OM'arcie Otel nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego (ZOG Rzekuń),
  w 27 o gocz 1210.
  3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
  Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu možna oglądać w Rzekuniu, na bazie ZOG
  LII Kolonia IB w dni powszednie w godz 0800 — 1510, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą
  uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się. Informacji dotyczących przedmiotu sprzedažy udziela
  pan Hubert parzycn, teł. 534 537 000.
  4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cena wywoławcza.
  Przedmiotem sprzedažy są:
  Namła sprzedawanego pojazdu/sprzetu
  rejestracji/zakupu
  przez ZOG
  Rodzaj pojazdu: autobus Autosan, model H9_20 125t
  Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): 710041
  Oznaczenie Silnika: 6cT107/A3
  rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
  Pojemność./moc silnika 6540 cm3/110 kW (150 KM)
  Rok produkcji: łggł
  Nr rejestracyjny: WOS 04460
  Data pierwszej rejestracji pojazdu: 05.04 1991 r.
  Dopuszczalna masa całkowita: 12 500 kg
  Liczba miejsc siedzących: 41
  1991
  Charakter Ukorzystania przewóz dzieci
  Rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy, 41 osobowy
  Dodatkowe informacje:
  brak badań technicznych,
  silnik niekompletny, nie można uruchomić
  ślady niefachowych napraw powłok lakierowych
  ubytki lakieru i ogniska korozji na poszyciu
  nadwozia
  vmvoławcza
  netto w
  700,00
  Lokalizacja
  ZOG w Rzekunłu
  ul Kolonia lb,
  070411 Rzekuń

  2
  Rodzaj pojazdu: autobus Autosan model Hg-21, 12.5t
  Numer identyfikacyjny pojazdu ( VIN) 580036
  Oznaczenie Silnika: 6cT107/A6,7
  rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
  Pojemność./moc silnika: 6540 cm3 / 110 kW (150KM)
  Rok produkcji: 1987
  Nr rejestracyjn'/ WOS A628
  Data pierwszej rejestracji pojazdu: 19.05 1987
  Dopuszczalna masa całkowita: 12 500 kg
  Liczba miejsc siedzących: 39
  Charakter Ukorzystania: przewóz dzieci
  Rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy, 51 osobowy
  Dodatkowe informacje:
  brak badań technicznych,
  brak możlăN0ści uruchomienia silnika — silnik
  zdekompletowany
  ślady napraw blacharsko — lakiemiczych
  liczne ubytki powłoki lakierniczej, ogniska
  korozji
  Rodzaj pojazdu: autobus Autosan model Hg-20, 125t
  Numer identyfikacyjny pojazdu: SUAFS301CMS710030
  Oznaczenie silnika 6cT107/A3
  rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
  Pojemność./moc Silnika: 6540 cm3 / 110kW (150KM)
  Rok produkcji:1 991
  Nr rejestracyjny: WOS A624
  Data pierwszej rejestracji pojazdu: 05.04 1991
  Dopuszczalna masa całkowita: 12 500 kg
  Liczba miejsc siedzących: 41
  Charakter Ukorzystania: przewóz dzieci
  Rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy, 41 osobowy
  Dodatkowe informacje:
  brak badań technicznych,
  pojazd kompletny, niesprawny
  silnik nadmiemie dymi
  ślady niefachowych napraw powłok lakierowych
  ubytki lakieru i ogniska korozji na poszyciu
  nadwozia
  Podsypywarka STRATOS B40-36 DALN służąca do
  zimowego utrzymywania dróg w stanie przejezdności.
  Brak bliższych danych identyfikacyjnych. Sprzęt
  niesprawny, mechanizmy skorodowane, odkształcone
  poszycie kosza zasypowego, ubytki lakieru i wykwity
  korozji
  Podsypmarka NIDO N90-40-36 służąca do zimowego
  utrzymywania dróg w stanie przejezdności. Sprzęt
  niesprawny, skorodowany, odkształcenia poszycia i ubytki
  lakieru
  Pług odśnieżny LLHDR. Sprzęt niekompletny — brak
  blachy czołowej, niesprawne mechanizmy (korozja).
  Pług odśnieżny OZ-BR 32. Sprzęt niekompletny — brak
  blachy czołowej, niesprawne mechanizmy (korozja).
  Pług odśnieżny 64 IK Sprzęt niekompletny — brak blachy
  czołowej, niesprawne mechanizmy (korozja).
  Beczka asenizacyjna o poj 9M3z pompa, rok budowy
  1990 Pompa niesprawna, nie wytwarza podciśnienia.
  Płaszcz zbiornika skorodowany.
  1987
  1991
  łggg
  łggg
  łggg
  łggg
  łggg
  łggo
  500,00
  750,00
  250,00
  250,00
  250,00
  250,00
  250,00
  400,00
  ZOG w Rzekunłu
  ul. Kolonia lb,
  07-411 Rzekuń
  ZOG w Rzekunłu
  ul. Kolonia lb,
  07-411 Rzekuń
  ZOG w Rzekunłu
  ul. Kolonia lb,
  07-411 Rzekuń
  ZOG w Rzekunłu
  ul. Kolonia lb,
  07-411 Rzekuń
  ZOG w Rzekunłu
  ul. Kolonia lb,
  07-411 Rzekuń
  ZOG w Rzekunłu
  ul. Kolonia lb,
  07-411 Rzekuń
  ZOG w Rzekuniu
  ul. Kolonia lb,
  07-411 Rzekuń
  ZOG w Rzekuniu
  ul Kolonia lb,
  070411 Rzekuń

  10
  11
  12
  Rozsiewacz nawozów typ NO-35, rok budonn/ 1988,
  nr fabryczny 6204 Sprzęt niesprawny, zaawansowana
  korozja
  Rozsiewacz nawozów typ NO-35, rok budonn/ 1988,
  nr fabryczny 623g Sprzęt niesprawny, zaawansowana
  korozja
  Dystrybutor paliw płynnych, producent MM PETRO
  Sq zo_o_ Liczydła mechaniczne. Sprzęt niekompletny,
  niesprawny, brak certyfikatu Dozoru Technicznego
  1988
  1988
  Brak danych
  200,00
  200,00
  50,00
  ZOG w Rzekuniu
  ul Kolonia lb,
  070411 Rzekuń
  ZOG w Rzekunłu
  ul Kolonia lb,
  070411 Rzekuń
  ZOG w Rzekunłu
  ul Kolonia lb,
  070411 Rzekuń
  *Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
  5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
  Oferta pod rygorem niewažności powinna być sporządzona na piśmie i musi zawierać:
  1)
  2)
  3)
  4)
  Imię nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP,
  Regon — załącznik nr 1 do ogłoszenia;
  Oferowaną cenę za dany składnik majątku ruchomego.
  Oświadczenie oferenta, Ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub,
  odpow edzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
  Oferta musi być podpisana przez osobę upowažnioną do zaciągania zobowiązań.
  Ze ponosi
  Oferent zainteresowany zakupem kilku z wystawionych w przetargu składników majątku, na každy
  z nich składa odrębną ofertę.
  Wzór formularza otefiowego stanown załącznik nr 1, a wzór umowy załącznik nr 2 to ogłoszenia.
  S. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.
  Ofertę wraz z w.ymaganymi dokumentami naležy złožyć w zaklejonej kopercie.
  Koperta musi być zaadresowana wg ponižszego wzoru:
  „Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia lb, 07-441 Rzekuń
  „ Oferta na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego.
  Nie otwierać przed dniem 27 września 2049 r. godz. 12:10"
  Oferty naležy składać w dni robocze w godz. 8.00-1530, nie później niž do dnia 27 września br.,
  do godz 12.00 w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
  7. Warunki odrzucenia oferty
  Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
  1. została złožona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
  2 nie zawiera danych, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia lub jest niekompletna,
  nieczytelna lub budzi wątpliwości a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
  ofertę,
  3. zaproponowana przez Oferenta cena nie može być nižsza niž cena wywoławcza,
  4. dotyczy kilku składników majątku jednocześnie
  O odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia Oferenta.
  8. Inne informacje
  1. Komisja przetargowa rozpatruje złożone oferty na kupno składników majątku
  w kolejności zgodnej z wykazem.
  ruchomego

 • wzór oferty wzor_oferty.odt
  Załącznik nr 1
  ……………………….. dn., ……………………………
  ……………………………………………….……………….………...
  …………………………………………………….…………………….
  ………………………………………………………………………….
  (imię i nazwisko, adres lub nazwa i siedziba Oferenta, NIP, REGON
  tel. ……………...……………………………………………………………………….
  e-mail: ……………….………………………………………………………………...
  Gmina Rzekuń,
  w ramach której działa Zakład Obsługi Gminny w Rzekuniu z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek – Dyrektora ZOG O F E R T A w przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Rzekuń
  W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Rzekuń jestem/śmy zainteresowany/i zakupem:
  ……………………………………………………………………………………………………………
  Składam ofertę zakupu pojazdu/sprzętu* ………………………………..………………………….
  za kwotę .................... zł netto (słownie złotych: .......................…………..................................)
  Podatek VAT 23% w wysokości ………… zł
  Cena brutto: ……………..zł (słownie: ………………………………………………………….…….) Warunki zapłaty
  ……………………………………………………………………………………………………………
  (Oferent określa proponowany termin i sposób zapłaty)
  Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu/sprzętu* i nie wnoszę z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Sprzedającego.
  Po wniesieniu zapłaty za przedmiot przetargu dokonam jego odbioru na własny koszt z miejsca jego usytuowania w msc. Rzekuń w terminie nie późniejszym niż do dnia ………………………
  Uważam się związany złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty jej złożenia Sprzedającemu. ………….………………………………………………………………
  podpis oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
  Oświadczenie
  Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  …………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.
 • wzór oferty wzor_oferty.pdf
  Załącznik nr I
  Gmina Rzekuń,
  w ramach której działa Zakład Obsługi Gminny w Rzekuniu
  z siedzibą: ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń,
  reprezentowany przez Danutę Orzolek — Dyrektora ZOG
  OFERTA
  w przetargu nieograniczonym
  na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Rzekuń
  W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnych składników
  majątku ruchomego Gminy Rzekuń jestem/śmy zainteresowany/i zakupem
  Składam ofertę zakupu pojazdu/sprzętu*
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  za kwotę .
  . zł netto (słownie złotych:
  Podatek VAT 23% w wysokości _

  Cena brutto:
  Warunki zapłaty
  _ zł (słownie:
  (Oferent określa proponowany termin i sposób zapłaty)
  Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu/sprzętu*
  i nie wnoszę z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Sprzedającego
  Po wniesieniu zapłaty za przedmiot przetargu dokonam jego odbioru na własny koszt
  z miejsca jego usytuowania w msc_ Rzekuń w terminie nie późniejszym niż do dnia
  Uważam się związany złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty jej złożenia Sprzedającemu.
  podpis lub jego ego

  Oświadczenie
  Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z alt. 4 ust 11 Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO
  lub Rozporządzenie)
  2.
  3.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowoych przez administratora tj.: Zakład
  Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia IBI 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w za-
  dania.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządze-
  nie)
  (data, czytelny pocn)is)
  Klauzula informacyjna:
  . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu LIL Ko-
  lonia IBI 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
  2.
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3.
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobonych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Da-
  nych: z którym można kontaktować się przez adres e-mail:
  4.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządze-
  nia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
  5.
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemoż-
  liwe jest zawarcie umowy;
  6.
  Posiada Pani/Pan prawno do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usu-
  nięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowycm
  7.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu,
  8.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat

 • wzór umowy umowa_sprzedazy.pdf
  zawarta w dniu
  Załącznik nr 2
  UMOWA SPRZEDAŻY
  2019 r. Gminą Rzekuń w ramach której działa
  Zakład Obsługi Gminny w Rzekuniu, z siedzibą: uL Kolonia IB. 07-411 Rzekuń, reprezentowany
  przez Danutę Orzołek — Dyrektora ZOG, przy kontrasygnacie Anny Olszewskiej — Głównej
  Księgowej - zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM,
  reprezentowanym przez:
  zwanym dalej KUPUJĄCYM.
  Przedmiotem umowy jest sprzedaž
  Sprzedający przenosi na Kupującego własność i wydaje mu
  określony
  w S 1. za kwotę
  . słownie złotych
  Kupujący dokona przelewu kwoty w wysokości
  słownie:
  na konto Sprzedającego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Nr: 32 8923 0008 0124
  2414 2012 0003 w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.
  Sprzedający na zbwany pojazd/sprzęt* wystawi fakturę VAT.
  Pojazd/sprzęt* zostanie wydany Kupującemu po dokonaniu wlw wpłaty i uznaniu dokonanego
  przelewu
  na koncie Sprzedającego, na podstawie protokółu przekazania w terminie
  nie późniejszym niž 7 dni od dnia wpyywu należności za pojazd.
  Sprzedający oświadcza, że pojazd/sprzęt• będący przedmiotem umowy stanowi jego własność,
  jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego
  przedmiotem jest pojazd/sprzęt*, oraz że nie stanowi on przedmiotu żadnego zabezpieczenia.
  Kupujący potwierdza odbiór kompletu kluczyków do pojazdu, oryginału dowodu rejestracyjnego
  sena

  Pojazd, który jest przedmiotem umowy ma przebieg
  km jest koloru biało-niebieskiego,
  nie był używany do celów zarobkowych, był wykorzystywany w dowozach dzieci i młodzieży
  do placówek oświatowych, nie ma ważnego przeglądu technicznego"
  Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu/sprzętu*, który
  jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec
  Sprzedającego
  2
  Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
  niniejszej umowy w tym koszty opłaty skarbowej, koszty przerejestrowania pojazdu
  (podatek od czynności cywilnoprawnych) ponosi Kupujący
  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
  ze stron.
  SPRZEDAJĄCY
  * niepotrzebne skreślić
  zapisy obowiązujące tylko w przypadku zakupu autobusu
  KUPUJĄCY

 • dokumentacja zdjęciowa dokumentacja_zdjeciowa.pdf


 • Czas wytworzenia: 16-06-24 05:38
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 05:38

Historia zmian

8143 Dodanie Przetarg nieograniczony - sprzedaż składników majątku ruchomego z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2