Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do placówki Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r."


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

uniewaznienie_postepowania.pdf

Rzekuń, dn. 11.01.2021r.
ZAWIAM)MIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
1. młyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup i dostawa artykułów
W)żywczych na potrzRby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r."
2. Nr postępowania: 1/12/2020 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
ul. Nowa 12
07-411 Rzekuń
jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważniam postępowanie o udzielenie
zamówienia.
3. W dniu 08 stycznia 2021 r. w przxlmiotowym postwowaniu została złożona 1 oferta przez
WykonawcĘ:
Sklep — Anna Jarnutowska ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekuń
cena brutto: 217826,30 zł.
4. Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy pzp — przed otwarciem ofert
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 186467,13 zł brutto.
5. z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie niniejsząo zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które
mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Zgodnie z Działem XIII SIWZ kryteriami oceny Ofert były: cena (60%) oraz czas reakcji (40%).
po Otwarciu Oferty Że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Wobec powyższego na podstawie aft 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający unieważnia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
C račy


Załączniki:

 • og__oszenie.pdf
  Ogłoszenie z dnia 29.122020 r.
  Zlobek Samorządowy w Rzekuniu: zakup i dostawa artykułów spożywczych
  do plaăwki Złobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r."
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Zamieszczanie Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej
  TAK
  Nazwa projektu lub programu: „Pierwszy Żłobek Samorządown,' w Rzekuniu” nr RPMA.08.03.01-
  14-d247/19
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
  których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
  będą realizowały zamówienie, obejmuje I zawodowa integrację osób będących
  członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie
  Naležy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naležących do jednej lub
  więcej kategorii, o których mowa w art 22 ust 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niž 30%, osób
  zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie
  Postępowanie przeprowadza pcKlmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
  przeprowadzenie postępowania - Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
  postępowania
  Postępowanie jest przeprowadzane przez zamawiających - Nie
  Ježeli tak, naležy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
  postępowanie oraz adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby
  do kontaktów wraz z danymi do kontaktów
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
  członkowskich Unii - Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
  członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
  publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  l. 1) NAZWA I ADRES: Złobek Samorządowy w Rzekuniu, krajowy numer identyfikacyjny
  , ul. Nowa 12, 07-411Rzekuń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel_
  (029) 643 24 40, e-mail: ggoclowska@rzekumnet_ Adres strony internetowej (URL):
  www.rzekun_pl w zakładce — Zakład Obsługi Gminy. Adres profilu nabywcy: Adres strony
  internetowej pod którym možna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
  plików, które nie są ogólnie dostępne

  l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jezeli dotyczy).
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku przeprowadzania
  postępowania, w tym w przypadku przeprowadzania postępowania
  z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
  jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
  przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
  będzie udzielane przez každego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie
  zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  1.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postwowania možna
  uzyskać pod adresem (URL) - Nie
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
  warunków zamówienia - Tak
  www.rzekun_pl w zakładce — Zakład Obsługi Gminy
  Dostęp do dokumentów z jest ograniczony - Więcej informacji možna
  uzyskać pod adresem - Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naležy przesyłać
  Elektronicznie — Nie
  Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu w inny sposób - Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  w inny sposób: Tak
  Inny *Dsób: Oferta w formie papierowej pisemnej osobiście lub za
  operatora pocztowego lub
  Adres: Zlobek Samorządowy w Rzekuniu ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
  plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi možna uzyskać
  pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów
  spožywczych na potrzeby Zlobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r”
  Przed wszczęciem o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
  techniczny - Nie
  II .2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II .3) Informacja o možliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części: Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu možna składać w
  odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
  częścł: Wszystkich części
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które može zostać udzielone zamówienie
  jednemu wykonawcy:
  11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
  robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku
  partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny prcKlukt, usługę
  lub roboty budowlane:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów
  spožywczych na potrzeby Zlobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r,
  2 Sukcesywne (w miarę pojawiających się potrzeb) dostawy wraz z transportem
  artykułów/produktów žywnościowych (z podziałem na sześć części) do siedziby
  Zamawiającego środkiem zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 2508.2006 r.
  o ZywnoSci i žywienia (tekst jednolity Dz.U_ z 2019" poz 1252).
  3 Szacunkowe ilości oraz asortyment róžnych artykułów/produktów žywnošciowych
  przedstawiono w załączniku do formularza ofertowego zał. nr 1 - 6 do SIWZ
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w každej z
  pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia može być zmniejszony, do
  realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia
  jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
  4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ
  oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwej części, lub produkty równowažne_
  Pod pojęciem produktu równowažnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych
  parametrach jakościowych, te same walory organoleptyczne (smak, zapach,
  ban•va, konsystencja, estetyka) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same
  surowce užyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.
  5. Zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających
  atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z žywnošcia, tak, by dostawy realizowane
  były zgodnie z zasadam „dobrej praktyki higienicznej" W celu zapobiegania zagroženiu
  jakim jest ryzyko zakaženia COVID-łg w handlu, rekomenduje się ich zarządcom
  stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych (dotyczy to głównie: stanu
  higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spožycia,
  temperatury przewozu)
  6. Wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,
  znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na
  koszt dostawcy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów
  T Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych pffluktów określenie: typu (nazwy
  handlowe), zgodnie z art 29 ust. 3 oraz art 30 ust 4 ustawy Prawo zamówłeń
  publicznych(tekst jednolity Dz U. z 2019r. poz 1843), dopuszcza zaoferowanie produktów
  równowažnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego
  produktu.
  8. Przedmiot zamówienia dzłeli się na 6 części:
  Część 1 . Dostawa pieczywa
  Część 2 Dostawa produktów mleczarskich
  Część 3. Dostawa mięsa, wędlin i drobiu.
  Część 4. Dostawa artykułów ogólnospožywczych.
  Część 5 Dostawa ryb i mrožonek
  Część 6. Dostawa owoców, warzyw i jaj.
  Dostawy winny być realizowane codziennie, w godzinach od 6_00 do 8.00 (w zaležnošci
  od biežących potrzeb zamawiającego). W asortymencie i ilościach wynikających

 • SIWZ___przetarg_art_spo__ywcze.pdf
  Euro pe Skie
  Unia Europejska
  Polska
  ZAMAWIAJĄCY
  Zlobek Samorządowy w Rzekuniu
  ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń
  teł. 029 643 24 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  (SIWZ)
  Przetarg nieograniczony — oznaczenie .tępowanial 112/2020
  Przedmiot zamówienia:
  Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do placówki żłob-
  ka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r.
  SIWZ zatwierdził:
  Pr*kt pt: w Rzekuniu" Środków unii

  Euro pe Skie
  Unia Europejska
  Polska
  Rzekuń, 30 grudnia 2020 r.
  DRES ZAMAWIAJĄCEG
  Zamawiający:
  Nabywca:
  Gmina Rzekuń
  ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuh
  NIP: 758 214 17 29
  Odbiorca:
  Złobek Samorządowy w Rzekuniu
  ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń
  teł. 29 643 24 40 lub 884 830 500
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  REGON: 384699330
  Godziny urzędowania: 6.30-16.30
  UDZIELENIA ZAMÓWIEN
  1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.
  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1843 ze zm.), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot ustalonych na
  podstawie art 11 ust. 8. zwanej dalej „ustawą Pzp", aktów wykonawczych do ustawy
  Pzp, Kodeksu cywilnego oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  zwanej dalej „SIWZ"
  2 . Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumen-
  łów, jakich može Zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie za-
  mówienia ( Dz IJ z 2020 r., poz. 1282)
  3
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średnie-
  go kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości za-
  mówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz 2453).
  4.
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  (Dz_U_ z 2020 r., poz. 1913 ze zm.
  5.
  Ustawy z dnia 10 maja 2018r_ o ochronie danych osobowych (Dz IJ_ z 2019 poz 1781
  ze zm.).
  6.
  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i
  konsumentów
  (Dz_U_ z 2020 r., poz. 1776
  Pr*kt pt: w Rzekuniu" Środków unii

  Euro pe Skie
  Unia Europejska
  Polska
  T
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r, poz. 1740
  ze zm.).
  8
  Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwot
  określonych na podstawie art 11 ust 8 Pzp_
  9.
  Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące
  dostaw
  Środków unii
  Ogłoszenie o wszczęciu zostało zamieszczone:
  1. w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl,
  2 na tablicy ogłoszeń w budynku Zlobka Samorządowego w Rzekuniu,
  3 na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzekuń: www.rzekun_pl w zakładce
  Obsługi Gminy
  . OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEN
  - Zakład
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów
  spożywczych na potrzeby Złobka Samorządowego w Rzekuniu do dnia
  podpisania umowy do 31.12. 2021r.,
  Sukcesywne (w miarę pojawiających się dostawy wraz z transportem
  artykułów/produktów žywnościowych (z podziałem na sześć części) do siedziby Zama-
  wiajacego środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia
  2508.2006 r. bezpieczeństwie žywności i žywienia (DziJ z 2019r. poz 1252).
  Szacunkowe ilości oraz asortyment róžnych artykułów/produktów žywnošciowych
  przed stawiono w załączniku do oferty od nr 1 - 6do SIWZ Zamawiający zastrzega so-
  bie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w každej z pozycji asortymento-
  wych. Zakres zamówienia može być zmniejszony, do realnych potrzeb Za-
  mawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek
  roszczeń z tego tytułu.
  2 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ
  oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwej części, lub produkty równowažne.
  Pod pojęciem produktu równowažnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych
  parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (smak,
  zapach, barwa, konsystencja, estetyka) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej
  te same surowce užyte do pfflukcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.
  3 Zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających
  atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z žywnością, tak, by dostawy realizowa-
  ne były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej" W celu
  zagroženiu jakim jest ryzyko zakaženia COVID-19 w handlu,
  rekomenduje
  się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych
  (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty
  przydatności do spožycia, temperatury przewozu).
  Pr*kt pt: Żłobek w Rzekun u

 • Formularz_cenowy_do_oferty.odt
  Zał. nr 1 do formularza ofertowego
  część nr 1 –Pieczywo
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art.Równoważne jakością lub lepsze)
  Ilość przewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.M.
  Cena jednostkowa netto zł.
  Wartość zamówienia netto
  Stawka podatku Vat
  Wartość podatku VAT
  Wartość brutto zł. (kol. (6+8)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Chleb
  1
  mieszany
  500
  szt.
  2
  razowy
  100
  szt.
  3
  orkiszowy
  200
  szt.
  4
  Tostowy
  200
  szt.
  5
  wieloziarnisty
  200
  szt.
  6
  graham
  100
  szt.
  7
  bułka tarta 1 kg
  20
  szt.
  Bułki
  8
  paryska
  250
  szt.
  9
  grahamka
  3000
  szt.
  10
  kajzerka
  500
  szt.
  11
  szpinakowa
  1500
  szt.
  12
  bagietka
  450
  szt.
  13
  cebulowa
  1500
  szt.
  14
  maślana
  1500
  szt.
  15
  drożdżówka
  300
  szt.
  16
  chałka
  300
  szt.
  RAZEM
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał.nr 2 do formularza ofertowego
  Część 2 – Produkty mleczarskie
  L.p.
  Nazwa towaru(artykułu)(podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze)
  Ilość
  przewidywana
  w okresie objętymzamówieniem
  J.M
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość zamówienia netto (zł)
  iloczyn 3i 5
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  iloczyn /6i7/
  Wartość brutto (zł)
  (kol.6 i8)
  -1-
  -2-
  -3-
  4
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Twaróg półtłusty 250 g
  400
  szt
  2
  Mleko bez laktozy 3,2% 1l
  2000
  szt
  3
  Mleko 3,2% 1l
  1000
  szt
  4
  Śmietana 18% 400ml
  1000
  szt
  5
  Śmietana 30% 400ml
  500
  szt
  6
  Kefir 400ml
  100
  szt
  7
  Jogurt naturalny 400ml
  150
  szt
  8
  Serek almette 150g
  200
  szt
  9
  Serki danio 150g
  500
  szt
  10
  Serki rolmlecz 200ml
  1000
  szt
  11
  Ser żółty 1kg
  50
  kg
  12
  Jogurty owocowe 150g
  1000
  szt
  13
  Masło 82% 200g
  500
  szt
  14
  Margaryna Kasia 250g
  300
  szt
  15
  Twaróg biały 1kg
  100
  kg
  RAZEM:
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 3 do formularza ofertowego
  Część nr 3 –Dostawa mięsa, wędliny i drobiu
  L.p.
  Nazwa towaru(artykułu)(podane w treści nazwy pochodzenia art. niesą bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze)
  Iloścp rzewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.m
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość netto (zł)
  iloczyn /3i5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  iloczyn /6 i7/
  Wartość brutto (zł)
  /6i8/
  suma
  -1-
  -2-
  - 4-
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  kości wieprzowe
  20
  kg
  2
  łopatka wieprzowa b/k
  200
  kg
  3
  szynka wieprzowa b/k
  200
  kg
  4
  schab wieprzowy b/k
  200
  kg
  5
  żeberka wieprzowe trójkąty
  100
  kg
  6
  ćwiartka z kurczaka
  250
  kg
  7
  korpus
  800
  kg
  8
  piers z kurczaka
  400
  kg
  9
  pierś z indyka
  300
  kg
  10
  udziec z indyka
  200
  kg
  11
  szyja z indyka
  100
  kg
  12
  podudzie z kurczaka
  100
  kg
  13
  Szponder wołowy
  80
  kg
  14
  Szynka wołowa
  150
  kg
  15
  udziec wołowy
  150
  kg
  16
  Szynka gotowana - wieprzowa
  80
  kg
  17
  Szynka drobiowa
  80
  kg
  18
  Polędwica sopocka
  50
  kg
  RAZEM:
  Podpis i pieczątkawykonawcy
  załącznik nr 4 do formularza ofertowego
  Część nr 4 -Dostawa artykułów ogólnospożywczych
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. Równoważne jakością lublepsze)
  Ilość przewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.M.
  Cena jednostkowa netto zł.
  Wartość zamówienia netto
  Stawka podatku Vat
  Wartość podatku VAT
  Wartość brutto zł. (kol. (6+8)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Mąka:
  1
  orkiszowa
  20
  kg
  2
  pszenna
  600
  kg
  3
  kukurydziana
  50
  kg
  4
  jaglana
  20
  kg
  5
  ryżowa
  20
  kg
  6
  ziemniaczana
  20
  kg
  7
  żytnia
  10
  kg
  8
  cukier
  200
  kg
  9
  cukier puder 500g
  20
  szt.
  10
  cukier waniliowy 30g
  300
  szt.
  11
  Sól morska 1kg
  50
  kg
  Kasza:
  12
  gryczana
  30
  kg
  13
  jaglana 400g
  80
  szt
  14
  kuskus 350g
  160
  szt
  15
  jęczmienna 1kg
  100
  kg
  16
  manna 1kg
  30
  kg
  Płatki:
  17
  ryżowe 250g
  100
  szt
  18
  gryczane 400g
  80
  szt
  19
  jęczmienne 400g
  80
  szt
  20
  jaglane 400g
  80
  szt
  21
  owsiane 400g
  80
  szt
  22
  orkiszowe 400g
  80
  szt
  23
  kukurydziane 600g
  40
  szt
  24
  Ciecierzyca 1kg
  5
  kg
  25
  Fasola 1kg
  30
  kg
  26
  Groch 1kg
  30
  kg
  27
  Soczewica 1kg
  30
  kg
  Makaron (Lubella):
  28
  świderki 500g
  200
  szt
  29
  mini świderki 400g
  200
  szt
  30
  nitki 400g
  300
  szt
  31
  literki 250g
  100
  szt
  32
  muszelki 400g
  200
  szt
  33
  cannelloni 500g
  100
  szt
  34
  rurki 500g
  200
  szt
  35
  pełnoziarnisty 400g
  100
  szt
  36
  razowy 400g
  100
  szt
  37
  szpinakowy 400g
  100
  szt
  38
  kokardki 500g
  100
  szt
  Ryż:
  39
  biały 1kg
  200
  kg
  40
  brązowy 1kg
  100
  kg
  41
  Proszek do pieczenia 30g
  100
  szt
  42
  Kakaociemne sypkie 80g
  50
  szt
  43
  Marmolada 500g
  20
  szt
  44
  Dżem Łowicz 280g
  100
  szt
  45
  Groszek konserwowy 400g/200g
  60
  szt
  46
  Kukurydza konserwowa 400g
  60
  szt
  47
  Fasola biała konserowowa 400g
  50
  szt
  48
  Fasola czerwonakonserwowa 400g
  50
  szt
  49
  Ananas w puszce 500g
  30
  szt
  50
  Brzoskwinie w puszce 800g
  50
  szt
  51
  Mandarynki w puszce 400g
  30
  szt
  52
  Morele w puszce 400g
  30
  szt
  53
  Gruszka w puszce400g
  30
  szt
  54
  Pomidory w puszce 400g
  100
  szt
  55
  Koncentrat pomidorowy 190g
  100
  szt
  56
  Mleko skondensowane 400g
  20
  szt
  Pieprz:
  57
  biały 15g
  80
  szt
  58
  ziołowy 20g
  40
  szt
  59
  czarny 50g
  100
  szt
  60
  cytrynowy 15g
  10
  szt
  61
  Kurkuma 20g
  30
  szt
  62
  Ziele angielskie 15g
  100
  szt
  63
  Zioła prowansalskie 10g
  30
  szt
  64
  Liść laurowy 12g
  100
  szt
  65
  Majeranek 20g
  20
  szt
  66
  Przyprawa curry 20g
  10
  szt
  67
  Papryka słodka 20g
  30
  szt
  68
  Bazylia 10g
  30
  szt
  69
  Oregano 10g
  30
  szt
  70
  Przyprawa do kurczaka 20g
  30
  szt
  71
  Przyprawa do ryb 20g
  20
  szt
  72
  Gałka muszkatołowa 10g
  20
  szt
  73
  Imbir 10g
  20
  szt
  74
  Tymianek 10g
  10
  szt
  75
  Czarnuszka 10g
  10
  szt
  76
  Drożdże 100g
  100
  szt
  77
  Musli500g
  50
  szt
  78
  Wafle ryżowe 130g
  100
  szt
  79
  Biszkopty Petitki 120g
  100
  szt
  80
  Herbatniki maślane 400g
  100
  szt
  81
  Kisiel 60g
  30
  szt
  82
  Bydyń 60g
  100
  szt
  83
  Galaretka 75g
  200
  szt
  84
  Soda oczyszczona 100g
  10
  szt
  85
  Kwasek cytrynowy 10g
  10
  szt
  86
  Woda niegazowana 6l
  400
  szt
  87
  Woda gazowana 1,5l
  100
  szt
  88
  Herbata czarna 100 szt
  20
  szt
  89
  Herbata owocowa 45g
  20
  szt
  90
  Kawa zbożowa 35szt
  20
  szt
  91
  Rumianek 20szt
  20
  szt
  92
  Mieta 20szt
  20
  szt
  93
  Sok malinowy 420ml
  30
  szt
  94
  Miód z pasieki 1kg
  20
  szt
  95
  Olej 3l
  150
  szt
  96
  Oliwa z oliwek 1 l
  5
  szt
  97
  Żelatyna 50g
  10
  szt
  98
  Nutella 400ml
  20
  szt
  99
  Przyprawa do piernika 20g
  10
  szt
  100
  Cynamon 15g
  10
  szt
  101
  Ocet jabłkowy 1 l.
  2
  szt
  102
  Ocet 1l
  5
  szt
  103
  Szczaw siekany 280g
  50
  szt
  RAZEM:
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 5 do formularza ofertowego
  Część 5 – Dostawa ryb i mrożonek
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. Równoważne jakością lub lepsze)
  Ilośćprzewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.M.
  Cena jednostkowa netto zł.
  Wartość zamówienia netto
  Stawka podatku Vat
  Wartość podatku VAT
  Wartość brutto zł. (kol. (6+8)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  mieszanka warzywna 3 składnikowa 750g/450g
  100
  szt
  2
  mieszanka warzywna 7 składnikowa 750g/450g
  100
  szt
  3
  kalafior 200
  szt
  4
  brokół
  200
  szt
  5
  szpinak
  100
  szt
  6
  fasola szparagowa
  100
  szt
  7
  groszek zielony
  100
  szt
  8
  marchew
  100
  szt
  9
  malina
  80
  szt
  10
  truskawka
  80
  szt
  11
  mieszanka owocowa
  50
  szt
  Razem:
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  Zał. nr 6 do formularza ofertowego
  Część 6 -Warzyna, owoce ijajaCPV 03-000000-1
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. Równoważne jakością lub lepsze)
  Ilość przewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.M.
  Cena jednostkowa netto zł.
  Wartość zamówienia netto
  Stawka podatku Vat
  Wartość podatku VAT
  Wartość brutto zł. (kol. (6+8)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  Jajka rozm. L
  3000
  szt
  2
  Jabłka
  500
  kg
  3
  Banan
  500
  kg
  4
  Gruszka
  400
  kg
  5
  Śliwka
  100
  kg
  6
  Borówka amerykańska
  100
  kg
  7
  Nektarynka
  100
  kg
  8
  Kiwi
  100
  kg
  9
  Brzoskwinie
  100
  kg
  10
  Ananas
  100
  kg
  11
  Pomarańcze
  100
  kg
  12
  cytryna
  50
  kg
  13
  Truskawki
  100
  kg
  14
  Malina
  100
  kg
  15
  Mandarynki
  100
  kg
  16
  Morele
  50
  kg
  17
  Arbuz
  100
  kg
  18
  Melon
  50
  kg
  19
  Zimniaki
  1000
  kg
  20
  Marchew
  800
  kg
  21
  Pietruszka
  400
  kg
  22
  Kalafior
  250
  szt
  23
  Seler
  200
  kg
  24
  Por
  200
  szt
  25
  Brokuł
  200
  kg
  26
  Cukinia
  200
  kg
  27
  Dynia
  100
  kg
  28
  Cebula
  200
  kg
  29
  Czosnek 1szt
  80
  szt
  30
  Fasola szparagowa
  100
  kg
  31
  Bób
  30
  kg
  Kapusta
  32
  biała
  100
  kg
  33
  czerwona
  80
  kg
  34
  pekińska
  80
  kg
  35
  włoska
  80
  kg
  36
  kiszona
  100
  kg
  Ogórek
  37
  zielony
  150
  kg
  38
  kiszony
  100
  kg
  39
  konserwowy 900ml szt.
  30
  szt.
  40
  Pomidor
  250
  kg
  41
  Szpinak op. 400 g
  50
  szt
  42
  Jarmuż op. 400 g
  20
  szt
  43
  Awokado
  50
  kg
  44
  Szczypior 1pęczek
  50
  szt.
  45
  Natkapietruszki 1 pęczek
  50
  szt
  46
  Koper 1 pęczek
  50
  szt
  47
  Groszek zielony
  50
  kg
  48
  Sałata/masłowa,1 główka
  100
  szt
  49
  Sałata lodowa
  50
  szt.
  50
  Buraki czerwone
  300
  kg
  51
  Papryka
  100
  kg
  Razem:
  Podpis i pieczątka wykonawcy
 • Zalaczniki_edytowalne_do_SIWZ.odt
  Załącznik nr 1 do SIWZ
  ……………………………………………..
  (pieczątka Wykonawcy)
  FORMULARZ OFERTOWY
  Dane dotycząceWykonawcy/Pełnomocnika
  Nazwa Wykonawcy:……………………………………………….......................... Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………… NIP…………………………………….REGON………………………………………………
  Tel./fax…………………………………adres e-mail:………………………………………..
  Zamawiający:
  ŻłobekSamorządowy w Rzekuniu
  Ul. Nowa 12,
  07 –411 Rzekuń
  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nazadanie pn.:,,Sukcesywny zakup
  i dostawa artykułów spożywczych do placówkiŻłobka Samorządowego w Rzekuniu
  do 31.12.2021 r.’’oferujemywykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówieniakwoty ogółem:
  Część 1 zamówienia: Dostawa pieczywa za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Żłobek Samorządowyw Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  słownie :
  …………………….
  …………………..zł
  ……………….
  …..............zł
  ………………..
  …................zł
  Część 2 zamówienia: Dostawa produktów mleczarskichza:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ………………..
  ………………zł
  ……………….
  ….................zł
  ………………..
  ….................zł
  Część 3 zamówienia: Dostawa mięsa, drobiu. wędlin za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ……………….........
  …………………zł
  ………………......
  …..................zł
  ………………..
  …................zł
  Część 4 zamówienia: Dostawa artykułów ogólnospożywczychza:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ……………….....................................zł
  ………………...
  …...............zł
  ……………………
  ………………..zł
  Część 5 zamówienia: Dostawa ryb i mrożonek za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
  ………………..zł
  …………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  …………………………
  ….............................zł
  ………………
  …............zł
  ……………………
  ………...……......zł
  Część 6 zamówienia: Dostawa warzyw, owoców i jaj za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  …………………….
  …………..……..zł
  ………………......
  …….. ……....zł
  ………………..
  ….......……..zł
  Czas reakcji 40 %
  Czas reakcji dla części I, Dostawa pieczywa
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawyartykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iżWykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części II, Dostawa produktów mleczarskich
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części III Dostawa mięsa, drobiu. wędlin
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przezZamawiającego
  do 2 godzin wyącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części IV, Dostawa artykułów ogólnospożywczych
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowychwłaściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszeniawady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części V, Dostawa ryb i mrożonek
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brakzaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części VI, Dostawa warzyw, owoców i jaj
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie odzgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Termin płatności faktury
  Zamawiający oświadcza, że termin płatności faktury wyniesie 14 dni.
  Ceny jednostkowe określa formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszej oferty.
  Potwierdzamyzapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i niewnosimy do niej zastrzeżeń.
  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWIZ, tj.przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  Oświadczamy, iż zawarte w SIWZ ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez naszaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowyna warunkach przedstawionych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przezZamawiającego.
  Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie środki transportu do przewozu przedmiotuzamówienia
  Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera informacji stanowiących tajemnicęprzedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie / przy pomocy podwykonawców*,którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
  ……………………………………………………………………………………………*
  Nazwy (firm) proponowanych podwykonawców (z podaniem adresu i tel.): …………………………………………………………………………………………
  Oświadczamy, że firma, którą reprezentuję jest:
  ….. małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro,
  ……. średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  …... żadne z powyższych.
  (proszę postawić znak "X" przy właściwym polu)
  Informuję (emy), że:(wstawić x we właściwe pole)
  1)wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego .
  2)wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i/lub usług ?
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………...
  3)wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………………………………..
  4)Niewypełnienie oferty w zakresie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stroniezamawiającego.
  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem wcelu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jegodotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treścioświadczenia np. przez jego wykreślenie).
  załącznikami do niniejszej oferty są:
  1.....................................................................
  2.....................................................................
  3.…………………………………………………
  .................................................…......................................................................................................
  (miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
  * -niepotrzebne skreślić.
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  ……………………………………
  (pieczątka wykonawcy)
  O Ś W I A D C Z E N I E
  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2019 r., poz.1843ze zm.).
  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniuzadanie pn.:,,Sukcesywny zakup
  i dostawa artykułów spożywczych do placówkiŻłobka Samorządowego w Rzekuniu
  do 31.12.2021 r.’’
  Informacja dotycząca Wykonawcy:
  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj.
  a) posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
  c) posiadam niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  miejscowośćpieczęć podpis
  * Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
  Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w dziale V SIWZ, polegam na zasobach następujących podmiotów:
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  Miejscowośćpieczęć podpis
  * skreślić jeśli nie dotyczy
  Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualnei zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  miejscowośćpieczęć podpis
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  ……………………………………
  (pieczątka Wykonawcy)
  O Ś W I A D C Z E N I E
  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843ze zm.).
  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pn.zadanie pn.:,,Sukcesywny zakup
  i dostawa artykułów spożywczych do placówkiŻłobka Samorządowego w Rzekuniu
  do 31.12.2021 r.’’
  Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:
  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  miejscowośćpieczęć podpis
  * Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art………………ustawy Pzp (podać podstawę wykluczenia mającą zastosowanie spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
  …………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  miejscowośćpieczęć podpis
  *wypełnić jeżeli dotyczy
  * Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
  Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  miejscowośćpieczęć podpis
  * wypełnić jeżeli dotyczy
  * Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na któregozasoby powołuje się Wykonawca:
  Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  którym powierzam wykonanie następującej części zamówienia …………………………… nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  miejscowośćpieczęć podpis
  * wypełnić jeżeli dotyczy
  *Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  miejscowośćpodpis
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  ………………………………………………
  (pieczątka Wykonawcy)
  O Ś W I A D C Z E N I E
  dotyczące postępowania nazadanie pn.:,,Sukcesywny zakup
  i dostawa artykułów spożywczych do placówkiŻłobka Samorządowego w Rzekuniu
  do 31.12.2021 r.’’
  o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843ze zm.).
  Przystępując do udziału w ww. postępowaniu, zgodnie z wymogamiokreślonymi
  w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczam że:
  * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) nie należę do tej samej grupy kapitałowej co pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.
  * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369),należę do tej samej grupy kapitałowej, co niżej wymieniony Wykonawca:(należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, z którymi występują powiązania kapitałowe)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  *niepotrzebne skreślić
  Oświadczamrównież, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data…………………..……………………..……………………………
  miejscowośćpodpis
  Załączniki do oświadczenia:
  1…………………………
  2…………………………
  UWAGA:
  Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dniazamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  projekt umowyZałącznik nr 5 do SIWZ
  UMOWA NR ……….
  zawarta w dniu .................................pomiędzy:
  Gminą Rzekuń - Żłobek Samorządowy w Rzekuniu…………………………………………. reprezentowanym przez…………………………………..-Dyrektora Żłobkazwanym dalej „Zamawiającym”,
  a
  …......................................................................................................................................, reprezentowanym przez ..........................................................................................., uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP - Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843ze zm.)., zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
  § 1
  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebraniaartykułów spożywczych, zwanych w dalszej treści umowy towarami lub produktami, którychasortyment, ilość, jakość, ceny jednostkowe określone są w formularzu cenowym Wykonawcyna część ……..zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
  Ilości podane w załączniku do umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy tozmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 20 % ogólnej wartości zamówienia.Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułuzmniejszenia zakresu dostawy.
  Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące produktów żywnościowychokreślone w obowiązujących przepisach, a w szczególności:
  ustawy z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018, poz. 1541 zezm.) oraz aktów wykonawczych do niej,
  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U.2018 poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.
  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.) w sprawie grupśrodków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywczestosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
  § 2
  Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościachwynikających z zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego.
  Produkty będą dostarczone przez Wykonawcę własnym środkiem transportu, na jego kosztorazryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6.00do 8.00.Dostawywinny być realizowane codziennie, w godzinach od 6.00 do 8.00 ( w zależności od bieżącychpotrzeb zamawiającego). Dostarczany towar winien odpowiadać Polskim Normomzgodnie
  z wszelkimi zasadami higieny. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymiprzepisami.
  Dostawy realizowane będą zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobęupoważnioną, telefonicznie bądź drogą elektroniczną najpóźniej do godz. 15.00 dniapoprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach cenowych. Wykonawcapotwierdzi na piśmie przyjęcie zamówienia. Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęciedostawy.
  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawierealizacji niniejszejumowy jest pracownik kuchni Pani Małgorzata Dobkowska telefon 881 206 421.
  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowyjest Pan/Pani…………………………………………………………. telefon …………
  § 3
  Sprzedawca zobowiązuje się, że artykuły muszą być wyprodukowane opakowane
  i dostarczone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w przepisach krajowych
  i unijnych dot. artykułów żywnościowych.
  Szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych artykułów, w tym wymagania
  w zakresie znakowania i opakowań, terminów przydatności do spożycia, zawarte są wzałącznikach do umowy. Dostarczone artykuły muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskimmuszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, data spożycia winna być czytelna i zgodna
  z wymaganiami określonymi w załącznikach do umowy.
  Kupujący zastrzega sobie prawo żądania w momencie dostawy aktualnych dokumentówpotwierdzających spełnianie warunków sanitarno – epidemiologicznych związanych
  z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Sprzedawca oświadcza, iż niezwłocznie okażeje Kupującemu. Jeżeli Kupujący przy odbiorze artykułów stwierdzi, że jakość i/lub ilość jest niezgodna zezłożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) Sprzedawca w czasie 2 godzin (od zgłoszeniaprzez Kupującego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście napodstawie spisanego protokołu) dostarczy artykuł właściwy. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności ilościowo - jakościowych Wykonawcazobowiązany jest dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru przy ponownym dostarczeniuwadliwego towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny ze specyfikacją określoną wzałącznikudo umowy.
  Towar, o którym mowa w ust. 3 zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na jegokoszt.
  Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotukwestionowanej partii towaru.
  § 4
  W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamawianego asortymentu lub dostawa nie nastąpi w określonym w umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupuinterwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowymfunkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
  2.   W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowyoraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
  3.   W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemuróżnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w umowie.
  § 5
  Termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien być krótszyniż2/3 terminu przydatności zalecanego przez producenta.
  Dostarczany towar winien być świeży, pierwszego gatunku, dopuszczony do sprzedaży, zgodny z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikiem do SIWZ, stosownie do właściwej części.
  Wykonawca winien dostarczać produkty czyste, nieuszkodzone mechanicznie, spełniającewymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w PolskichNormach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważnościdospożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące).
  Wykonawca winien dostarczać towar własnym środkiem transportu w atestowanychpojemnikach, zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegający utraciewalorów smakowych i odżywczych.
  W zależności od asortymentu towar winien być dostarczany w zamkniętych i nieuszkodzonychopakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego(skład), informacje w sprawie producenta (nazwa), dacie przydatności do spożyciaorazgramaturze.
  Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosicałkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
  Wykonawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach dostarczanych towarów były oznakowania i opisy w języku polskim.
  Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organuInspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczącą możliwości produkcjilub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w następstwie niewłaściwej jakości dostarczanych produktów.
  § 6
  Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną napodstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktyczniedostarczonych towarów.
  Szacunkowa wartość wynagrodzenia za dostarczony towar, wynikająca ze złożonej ofertywyniesie:
  Brutto……………………….. zł (słownie: ………………………………………………………)
  Netto………………………... zł VAT ……………………….. zł
  Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.
  § 7
  Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VATwystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia Zamawiającemu
  na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
  Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowychokreślonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
  Zamawiający umożliwi (w razie konieczności) stosowanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych zapośrednictwem platformy, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniachpublicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
  Faktury/rachunki będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami.
  Faktury/rachunki należy wystawiać w następujący sposób:
  Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758 214 17 29
  Odbiorca/Płatnik: Żłobek Samorządowy w Rzekuniu adres ul. Nowa 12, 07—411 Rzekuń.
  § 8
  Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od ….. stycznia2021 r.do31 grudnia 2021 r.
  § 9
  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje sięzapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od umowy z powoduokoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
  10% wartości towaru nie dostarczonego w terminie określonym w § 2 ust. 2 za każdą rozpoczętądobę zwłoki.
  10% wartości towaru, w którymstwierdzono rozbieżności ilościowo – jakościowe, zgodnie z § 3ust. 2, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w ich usunięciu.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych przewidzianych w ust. 1 zwynagrodzenia należnego Wykonawcy.
  § 10
  Zgodnie zart. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmianyokoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego niemożna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy możezagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tychokolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenianależytego mu z tytułu wykonania części umowy.
  Rozwiązanie umowy może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą zestron w formie pisemnej bez wskazania przyczyny lub niezwłocznie przez Zamawiającegow przypadku rażącego naruszenia postanowieńniniejszej umowy, w szczególnościpowtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania
  do przestrzegania terminów dostaw, powtarzającego się niedostarczania zamawianego towarulub dostarczania towaru niezgodnego z umową.
  §11
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
  przenoszenia ilości poszczególnych produktów między pozycjami formularza cenowego przyzachowaniu całkowitej ceny umowy z podatkiem VAT,
  zwiększenia ilości zamawianego towaru do 20% przy zachowaniu zaoferowanej ceny zaposzczególne produkty,
  zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanegoproduktu nainny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, podwarunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cenjednostkowych.
  obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,
  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacjęprzedmiotu umowy.
  § 12
  Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dlasiedziby Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody.
  § 13
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy KodeksuCywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. § 14
  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającegojeden dla Wykonawcy.
  WykonawcaZamawiający
 • Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf
  oferty
  1/12/2020
  Rzekuń,
  08.01.2021r.
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
  ul. Nowa 12, 07—411 Rzekuń
  mail : qqoclowska@rzekun . net
  tel. 29 643 24 40, e
  INFORMACJA po OTWARCIU OFERT
  Zamawiający na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .
  Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 . , poz .
  IB43 ze zm.)
  przekazuję poniżej informacje po otwarcłu ofert o przetargu
  Sukcesywny zakup i dostawa
  artykuł 6 w
  nl eogranłczonym na :
  spożywczych do placówki Żłobka Samorządowego w Rzekunłu do
  31.12.2021 r.
  Czas realizacji zamówienia: do 31. 12 .2021 r.
  Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu
  08 stycznia 2021 r. o godz. 10 00
  1 . Zamówienłe zostało podzielone na 6 części, bezpośrednio przed
  otwarciem ofert zamawiający przedstawił kwotę jaką zamierza
  przeznaczyć na realizację zamówienia: 186467 , 13 brutto.
  08.01.2021
  2. Ofertę w terminie
  dla cześci I — Dostawa
  Firma (nazwa)
  lub nazwisko
  wykonawcy
  Sklep SpożyŃczo
  Przemysłowy
  Jarnutowska
  uI . Kopernika
  17,
  07—411 Rzekuń
  złożyli :
  płeczvwa :
  Data i
  godzina
  złożenia
  oferty
  godz .
  9:17
  dla cześci II — Dostawa prcxiuktów
  Cena
  oferty
  (brutto)
  19057, so
  mleczarskich :
  Cena
  oferty
  (brutto)
  37474, so
  Czas
  reakcj i
  2 godz.
  Czas
  reakcji
  2 godz .
  Uwag
  Uwag i
  oferty
  1
  Firma (nazwa)
  lub nazwisko
  wykonawcy
  Sklep SpożyŃczo
  Data i
  godzina
  złożenia
  oferty
  08.01.2021

  u
  dla cześci
  Przemysłowy
  godz .
  17
  Jarnutowska
  Kopernika
  17,
  07—411 Rzekuń
  08.01.2021
  08.01.2021
  08.01.2021
  111
  Dostawa niesar
  drobiu , wedlin :
  oferty
  Firma (nazwa)
  ub nazwisko
  wykonawcy
  Sklep SpożyŃczo
  Przemysłowy
  Jarnutowska
  uI . Kopernika
  17,
  07—411 Rzekuń
  Data i
  godzina
  złożenia
  oferty
  Cena
  oferty
  (brutto)
  55725, 60
  Czas
  reakcj i
  2 godz.
  godz .
  9:17
  dla cześci IV — Dostawa
  oqólnospożvwczvch :
  oferty
  1
  Firma (nazwa)
  lub nazwisko
  wykonawcy
  Sklep SpożyŃczo
  Przemysłowy
  Jarnutowska
  uI . Kopernika
  17,
  07—411 Rzekuń
  Data i
  godzina
  złożenia
  oferty
  Cena
  oferty
  (brutto)
  36048, 20
  godz .
  9:17
  dla cześci V
  Dostawa
  rvb i mrożonek:
  Czas
  reakcj i
  2 godz.
  Czas
  reakcj i
  2 godz.
  Uwag
  Uwag
  Uwag
  oferty
  Firma (nazwa)
  lub nazwisko
  wykonawcy
  Sklep SpożyŃczo
  P r z emysłowy
  Jarnutowska
  Kopernika
  u
  17,
  07—411 Rzekuń
  Data i
  godzi na
  złożenia
  oferty
  Cena
  oferty
  (brutto)
  17545, so
  godz .
  9:17

  dla cześci VI — Dostawa warzvw owoców i :
  Czas
  reakcj i
  2 godz.
  Uwag
  oferty
  Firma (nazwa)
  ub nazwisko
  wykonawcy
  Sklep SpożyŃczo
  Przemysłowy
  Jarnutowska
  uI . Kopernika
  17,
  07—411 Rzekuń
  Data i
  godzina
  złożenia
  oferty
  08.01.2021
  godz. 9:17
  Cena
  oferty
  (brutto)
  51975,00
  Informujemy, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawcy,
  zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
  zamieszczenia informacji na stronłe Internetowej oświadczenia wg
  załącznika do SIWZ o przynależności lub braku przynależnosci do
  tej samej grupy kapi takowej .
  Dyrektor Żłobka
  S amor z ądoweg o
  Grażyna Gocłows ka

 • zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
  Rzekuń, dn. 11.01.2021r.
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup i dostawa artykułów
  spożywczych na Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r."
  2. Nr postW)wania: 1/12/2020 w trybie przetargu nieograniczonego zgcmie z art. 39 ustawy z dnia
  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
  Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
  ul. Nowa 12
  07-411 Rzekuń
  jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
  zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważniam o udzielenie
  zamówiema.
  UZASADNIENIE
  3. W dniu 08 stycznia 2021 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożnna 1 oferta
  Wykonawcę:
  OFERTA
  Sklep Spożywcz.o — Przemysłowy Anna Jarnutowska ul. Kopernika 18, 07-411 Rzekuń
  cena brutto: 217826,30 zł.
  4. Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp — bezpośrednio przed otwarciem ofert podał
  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 186467,13 zł brutto.
  5. Oferta z najniższą ceną przRwyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
  sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada śrcrlków własnych, które
  mógłby przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
  6. Zgodnie z Działem XIII SIWZ kryteriami oceny ofert były: cena (60%) oraz czas reakcji (40%).
  Po otwarciu oferty stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający
  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  7. Wobec powyższego na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
  mgr
  z OWEGO
  Gocłowska

 • Czas wytworzenia: 18-05-24 08:33
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 08:33

Historia zmian

8167 Dodanie Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do placówki Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r. z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Obrazy
 14. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2