Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie przepięć przyłączy wodociągowych w msc. Zabiele gm. Rzekuń w ramach zadania: Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele" Szczegóły w załącznikach:

 • zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe.pdf
  nasza gmina
  ZAKŁAD OBSŁ UGI GIWNY
  Rzekuń, dnia 18 września 2019
  ZOG_26.15.2019
  2.
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Zamawiający Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert na:
  „Wykonanie przepięć przyłączy w msc. Zabiele gm. Rzekuń”
  w ramach zadania: "Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele".
  Przedmiot zamówienia.
  Zamów enie obejmuje, przepięcie starych przyłączy z rur stalowych DN 32
  do wyprowadzonych na działki rur PE DN 40 oraz montaž zasuwy klinowej z wkładem
  miękkim DN 40 zgMnie z wykazem działek objętych zapytaniem ofertowym - załącznik nr 1
  oraz w oparciu o mapy sytuacyjne - załączniki nr 2 i 3
  Zakres prac obejmuje:
  2.
  3.
  4.
  5.
  przepięcie przyłączy za pomocą złączek typu GEBQ
  montaž zasuwy klinowej z wkładem miękkim DN 40;
  wykonanie prób szczelności;
  uzyskanie pisemnego oświadczenia od V"łaścicieli
  do odtvvorzenia terenu;
  zakup materiałów po stronie Wykonawcy.
  nieruchomości
  o
  braku
  uwag
  1 w ramach 7amÓwienlR Wykonawca nęct7ie. 70hnwiazany również
  a) wykonania zleconych roMt przy zachowaniu warunków zgodnie z ustawą z dnia 07 ł:r.a
  1994 r. Prawo budow ane (Dz. U. z 2019 r., poz 1186) zgodnie ze sztuką budowlaną
  b) od chwili roMt do czasu przekazania Zamawiającemu gM)noszenia całkowitej
  za roboty oraz wszelkie szkMy i straty, które spowMował w czasie
  realizagi robót lub przy usuwaniu usterek;
  c) ponoszenia Mpowiedzialności cywilnej za szkMy i następstwa nieszczęśliw.ycn
  wypadków oraz ryzyka likwidacji skutków zdarzeń losowych zaistniałych na terenie
  budowy;
  d) ponoszenia pełne] Mpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
  p.pož i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkMy w trakcie trwania
  roMt na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi
  robotami;
  e) ponoszenia wyłącznej Mpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
  niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
  Wykonawca zobowiązuje się pokryć w w.ysokošci;
  f) do uzyskania akceptacji Zamawiającego względem zastosowania rozwiązań
  ul_ Kolonia I B
  07-411
  29761 73 94
  29 761 01 58
  297617394

  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  technicznych oraz materiałowych przed wykonaniem roMt (powyžsze roboty
  nie wymagają na przebudowę)
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu robót 0 30% wartości zamówienia,
  które muą wyniknąć w trakcie wykonywanych roMt przy zachowaniu cen jednostkowych
  lub odrębnej wyceny, w ramach posiadanych środków finansowych.
  Termin realizacji zamówienia do 18.11.2019 r.
  Okres gwarancji: 3 ata.
  Miejsce i termin złożenia oferty:
  Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń,
  Otertę naležy złożyć w sekretariacie do dnia 26 września 2019 r.,
  w Zakładzie Obsługi Gminy, ul. Kolonia IBI 07-411 Rzekuń.
  Otertę naležy złożyć w zamkniętej ofercie z opisern
  do godziny 10:00
  „Wykonanie przepięć przyłączy wodociągowych w msc. Zabiele gm. Rzekuń"
  w ramach zadania: "Dokończenie rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Zabiele".
  Termin otvvarcia ofert 26.09.2019 r. o godz 10:15.
  Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 14 dni roboczych, przelewem na konto.
  Osoba upowažniona do kontaktu z wykonawcami: Krystian Zalewski teł. 608 320 064.
  10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy W)rządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
  według danych:
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  nazwa wykonawcy,
  adres Vô'konawcy,
  NIP/Regon,
  nr rachunku bankowego,
  wartość przedmiotu zamówienia obejmującą:
  a) cenę netto (słownie w złotych),
  b) podatek VAT (słownie w złotych),
  c) cenę brutto (słownie w złotych).
  termin realizacji zamówienia,
  okres gwarancji.
  Uwaga: przed złoženłem oferty naležy "konać wizję lokalną terenu w celu właściwego
  oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.
  ZaMierdzam:
  Dyrektor
  Zakładu Obsługi Gminy
  Danuta Orzofek
  strona 2 z 2

 • wykaz nieruchomości zalacznik_nr_1.pdf
  Załącznik nr 1
  Nieruchomości objęte zapytaniem:
  zaołełe 24
  2.
  zaołełe 25
  3.
  zaołełe 26
  4.
  zaołełe 27
  5.
  zaołełe 28
  6.
  zaołełe 29
  7.
  zaołełe 30
  8.
  Zabiele 31
  9.
  zaołełe 32
  10. zaołełe 33
  11. zaołełe 56
  12 zaołełe 57
  13 zaołełe 58
  14. zabiełe 60
  15. Zabiele - Budynek Remizy
  16. zaołełe 63

 • mapa sytuacyjna zalacznik_nr_2.pdf
 • mapa sytuacyjna zalacznik_nr_3.pdf
 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Krystian Zalewski
 • Wprowadził(a): Danuta Orzołek
 • Czas wytworzenia: 18-09-19 14:25
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 03:55

Historia zmian

8142 Dodanie Wykonanie przepięć przyłączy wodociągowych w msc. Zabiele gm. Rzekuń z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2