Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą "Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach i studniach wodomierzowych na terenie gminy Rzekuń".

Szczegóły w załącznikach:

 • zapytanie ofertowe zapytanie_ofertowe.pdf
  nasza gmina
  ZOG.26.12.2019
  ZAKŁAD OBSŁ UGI GIWNY
  Rzekuń, dnia 27 sierpnia 2019
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zaprasza do złoženia oferty na zadanie pn.:
  , „Umiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach i studniach wodomierzowych
  na terenie gminy Rzekuń".
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  demontaž starych wMomierzy w ilości 840 szt.
  montaž wMomierzy objętościowych Q3 = 4,0 rn3/h w budynkach i studniach
  wodomierzowych w ilości 840 szt
  Wô'konanłe próby szczelności instalacji wymianie lub montażu wodomierzy,
  zaplombowanie złączek wMomierzy plombą zatrzaskową plastikową, z numerem
  seryjnym,
  sporządzenie dla każdego lokalu protokołu wymiany wodomierzy, który będzie zawierał:
  a) adres lokalu,
  b) datę wymiany,
  c) numery i stany liczydeł zdemontowanych wMomierzy,
  d) numery stany liczydeł zamontowanych wodomierzy, numery plastikowych plomb
  zatrzaskowych,
  e) podpis właścciela lub najemcy lokalu mieszkalnego potwierdzającego wykonanie
  v.ymiany lub montažu wMomierza i stany wodom erzy.
  zdemontowane wodomierze VWkonawca Mkupi od Zamawiąącego na podstawie
  warunków zawartych w umowie.
  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na montaž wodomierzy na okres nie krótszy
  niž 2 lata
  Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:
  termin realizacji zamówienia dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.,
  termin związania ofertą: "konawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
  związania ofertą rozgK)czyna się wraz z upływem terminu składania ofert
  Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
  Pan Krystian Zalewski - starszy mistrz w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu teł: 608 320 064.
  Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:
  1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
  (jeżeli wykonawca nie załączy do oferty dokumentu, zamawiający uzyska
  ul_ Kolonia I B
  07-411
  29761 73 94
  29 761 01 58
  297617394

  2
  3
  go, za pomcTą i ogólnMostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
  publicznych),
  pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta została przez pełnomocnika,
  oświadczenia, Ze wykonawca (zał. nr 3 do zapytania ofertowego):
  a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  ustawy nakładają obowiązek .iadanła takich uprawnień,
  b) posiada wiedzę i doświadczenie,
  c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zam.'niającej možiwość
  wywiązania się z wykonania umowy.
  Ponadto wykonawca oświadcza, Ze:
  a) nie cnvarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,
  b) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na gK»dstawie przepisów
  o odgmviedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  Sposób przygotowania oferty:
  1. ofertę naležy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem, umieścić w załapieczonej kopercie i opisanej w następujący
  sposób:
  Zakład Obsługi Gminy , ul Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
  Zapytanie ofertowe nr ZOG_26 122019 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  2
  3
  , Wymiana wodomierzy w ramach lega//zacj/ w budynkach j studniach wodomierzowych
  na terenie gminy Rzekuń"
  Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 04 09_2019 r. godz. 11:05
  oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto, termin wykonana zamówienia oraz termin
  związania ofertą,
  ofertę pMpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
  Miejsce i termin złoženia ofert:
  2
  3
  Ofertę naležy zmyć w sekretariacie do dnia 4 września 2019 r., do godziny 11:00
  w Zakładzie Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2019 r o godz 11:05 w Zakładzie Obsługi
  Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń. Otwarcie ofert jest jawne.
  Załączniki stanowiące ntegralną część zapytania
  2
  3
  formularz ofertowy (zał. Nr 1),
  oświadczenie (zał. Nr 2),
  wzór umowy (zał. Nr 3).
  strona 2 z 3

  Kryterium wyboru oferty:
  cena ofertowa brutto — 100%.
  Zamawiający dokona złożonych ofert według następującego wzoru:
  (C min/C of) x 100 pkt
  gdzie: C min - najnižsza cena przedstawiona w ofercie; C ot - cena oferty 1 pkt = 1%.
  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najnižszą cenę ofertową
  czyli uzyska największą ilość punktów.
  Odrzucenie oferty, unieważnienie
  Zamawiający zastrzega sobie možliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
  . Ježeli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona
  na formularzu ofertowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy
  Ježeli oferta została złožona przez VWkonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat
  2
  przed wszczęciem postępowania nie Vô'konał w terminie, lub wykonał nienaležycie
  jakiekolwiek zadanie dla Zamawiającego.
  3
  W przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawcę przekracza
  możliwości finansowe Zamawiającego.
  Niniejsze postępm'.'anie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
  Dyrektor
  Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
  Danuta Orzoŕek
  strona 3 z 3

 • formularz ofertowy formularz_ofertowy.pdf
  Zamawiający:
  GMINA RZEKUN - zakładu Obsługi Gminy w Rzexunłu
  LII Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  teł. 'tax 29 7
  e-mail: zog@rzekun_net
  strona internetowa: www pl
  Oznaczenie sprawy: ZOG_26.122019
  FORMULARZ OFERTOWY
  NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
  Nazwa
  Adres
  NIP
  Regon _
  Nr teletonu/tax/e-mail
  Oferuję:
  A) Cenę jednostkową za montaž nowego wodomierza:
  2
  3
  4.
  cena netto
  podatek VAT
  cena brutto
  słownie brutto
  Razem: _


  x 840 szt -
  B) Cenę jednostkową zdemontowanego wMomierza:
  cena netto
  podatek VAT
  cena brutto
  słownie brutto
  Razem:


  _ x 840 szt.
  Załącznik Nr 1 — formularz ofertowy
  _ brutto
  _ brutto
  Na montaž wMomierzy udzielimy gwarancji na okres
  Termin płatności wynosi:
  _ dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

  5
  6.
  T
  umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  8.
  Oferta została złožona na stronach i kolejno ponumerowanych nr
  Integralną część oferty stanowi w,ypełniony i podpisany projekt umowy.
  9.
  10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
  l)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  Podpis/y:
  i imię
  upoważnionej'ych' do
  do
  ofyty
  Oświadczam, Ze uwažam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni upływu terminu
  składania ofert.
  Po się z warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, technologią
  wykonana robót, oświadczamy, Ze zamówienie zrealizujemy do .
  Oświadczam, Ze załączony do zapytania zał nr 2 — projekt umowy został przeze mnie/nas
  zaakceptowany i gK»dpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
  do nr .
  M i ej—ŚĆ i data
  mniejszej oferty
  Oświadczenie
  Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej: jako RODO lub Rozporządzenie)
  2.
  3.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi
  Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia IBI 07-411 Rzekuń w celu realizacji wlw zadania.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z
  Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej: w tym z informacją o celu i sposobach
  przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  (data, czytelny poď*s)

  Klauzula informacyjna:
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  T
  8.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB.
  07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobonych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z któ-
  rym można kontaktować sie przez adres e-maiF iodo@rt-netDl.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest alt. 6 ust 1 lit a, b Rozporządzenia
  o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
  Podanie danych jest do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe
  jest zawarcie umowy
  Posiada Pani/Pan prawno do:
  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa-
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

 • formularz ofertowy formularz_ofertowy.odt
  Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
  Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
  ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  tel. /fax 29 7
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG.26.12.2019
  FORMULARZ OFERTOWY
  NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
  Nazwa …........................................................................................................................……...............
  Adres ….............................................................................................................................……............
  NIP …....................................................................................................................................……........
  Regon ….................................................................................................................................…….......
  Nr telefonu/fax/e-mail ….............................................................................................……...................
  Oferuję:
  A) Cenę jednostkową za montaż nowego wodomierza:
  cena netto …................................................ zł
  podatek VAT ….............................................. zł
  cena brutto …................................................ zł
  słownie brutto …..............................................................................................................…..…..…
  Razem: ………………….……….….. x 840 szt. = ……………………………...…...……..….…… brutto
  B) Cenę jednostkową zdemontowanego wodomierza:
  cena netto …................................................ zł
  podatek VAT ….............................................. zł
  cena brutto …................................................ zł
  słownie brutto …..............................................................................................................…….…
  Razem: ………………….……….….. x 840 szt. = ……………………………..…...……..….…… brutto
  Na montaż wodomierzy udzielimy gwarancji na okres: ..............................……………………......…...
  Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
  Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  Po zapoznaniu się z warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, technologią wykonania robót, oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do ………………………………………..
  Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....
  Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.
  Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
  .......................................................................................................................…
  ......................................................................................................................…
  ......................................................................................................................…
  .......................................................................................................................…
  ......................................................................................................................…
  ......................................................................................................................…
  Podpis/y:
  L.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
  Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
  Miejscowość i data
  Oświadczenie
  Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  …………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.
 • wzór umowy umowa.pdf
  Załącznik Nr 2
  Zamawiający:
  GMINA RZEKUN - Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu
  ul. Kolonia IBI 07-411 Rzekuń
  tel „'fax 29 7617-324
  e-mail: 70g@7ekun net
  strona internetowa: www.rzekun.pl
  Oznaczenie sprawy: ZOG _26.9.2019
  UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUGI
  projekt umowy
  zawarta w dniu
  2019 r. pomiędzy: Gminą Rzekuń w ramach której działa Zakład Obsługi
  Gminy w Rzekuniu, z siedzibą: ul. Kolonia IBI 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek
  Dyrektora ZOG, przy kontrasygnacie Anny Olszewskiej — Głównej Księgowej - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
  reprezentowanym przez:
  zwanym dalej WYKONAWCĄ.
  2.
  3.
  4.
  Sł.
  Przedmiot umowy
  Przedmiotem umowy jest „Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach mieszkalnych
  i studniach wodomierzowych na terenie gminy Rzekuń"
  Podana ilość wodomierzy tj. 840 szt określa potrzeby Zamawiającego w dniu umowy.
  Zamówienie będzie realizowane na podstawie przekazanej Wykonawcy listy adresowej miejsc
  z wodomierzami przewidzianymi do wymiany.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego zrealizowania zamówienia lub zwiększenia ilości
  wymienionych wodomierzy z zastrzeżeniem, że wartość zamówienia nie może przekroczyć
  wynagrodzenia określonego w S 5.

  5.
  6.
  T
  2.
  W nagłych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania telefonicznie Wykonawcy
  konieczności pilnej wymiany wodomierzy w miejscu znajdującym się na przekazanej Wykonawcy liście
  bądź w innym lokalu Potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane drogą elektroniczną (e-mail).
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powyższej usługi w terminie do 2 dni roboczych od chwili
  otrzymania zgłoszenia.
  Zakres rzeczowy umowy usługę wymiany obejmującą następujący zakres prac:
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  T
  8.
  demontaż starych wodomierzy;
  montaż wodomierzy objętościowych Q3 = 4,0 m3/h w budynkach lub studniach wodomierzowych;
  wymiana uszczelek łącznika;
  w przypadku pękniętego łącznika Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany;
  wykonanie próby szczelności instalacji po wymianie lub montażu wodomierzy,
  złączek wodomierzy plombą zatrzaskową plastikową, z numerem seryjnym,
  sporządzenie dla każdego budynku mieszkalnego protokołu wymiany wodomierzy, który będzie
  zawierał:
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  adres,
  datę wymiany,
  numery i stany liczydeł zdemontowanych wodomierzy,
  numery i stany liczydeł zamontowanych wodomierzy, numery plastikowych plomb
  zatrzaskowych ,
  podpis właściciela lub najemcy lokalu mieszkalnego potwierdzający wykonanie wymiany lub
  montażu wodomierza i stanu wodomierza
  przekazanie kopii protokołu z montażu wodomierzy właścicielowi lokalu.
  przekazanie kopii protokołu z montażu wodomierzy właścicielowi lokalu.
  Wykonawca odkupi od Zamawiającego zdemontowane wodomierze wg ceny
  Obowiązki wykonawcy
  . za sztukę.
  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w S 1 zgodnie ze złożoną
  ofertą, przy użyciu własnego sprzętu zgodnie z przepisami oraz na ustalonych niniejszą
  umową warunkacl-y
  Do obowiązków wykonawcy należy:
  1)
  2)
  3)
  4)
  dokonywanie wszelkich szczegółowych uzgodnień z właścicielami budynków mieszkalnych
  w zakresie terminu i przygotowania miejsca montażu wodomierzy,
  prowadzenie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  wykonywanie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli budynków, przestrzeganie
  porządku i zasad współżycia społecznego,
  usunięcie wszelkich szkód i awarii powstałych w trakcie realizacji prac,

  5)
  6)
  uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad,
  zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz robotników
  wykwalifikowanych, niezbędnych do i terminowego wykonania robót
  3.
  4.
  5.
  6.
  T
  8.
  9.
  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia właścicieli budynków mieszkalnych o terminie
  prowadzenia prac ze wskazaniem konkretnego dnia i przybliżonej godziny.
  W przypadku nieotE:ności właściciela budynku w wyznaczonym terminie Wykonawca wyznaczy
  powtómy termin wykonywania usługi wymiany wodomierzy o czym poinformuje właścicieli.
  W przypadku dalszych trudności z dostępem do miejsca wymiany, Wykonawca pozostawi właścicielowi
  informację pisemną o przeprowadzanej usłudze z podaniem nr telefonu Wykonawcy i prośbą
  o jak najszybszy kontakt w celu dokonania wymiany wodomierzy.
  O występujących trudnościach z dostępem do miejsca wymiany i wszelkimi zagrożeniami terminowego
  wykonania prac Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.
  W przypadku gdy wodomierze mają ważną cechę legalizacyjną, Wykonawca niezwłocznie
  od wymiany tego wodomierza oraz poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody niewykonaniem lub nienależytym
  wykonaniem prac, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku nadzoru
  i zabezpieczenia prac w tym zakresie.
  W przypadku gdyby na skutek niewłaściwego demontažu/montažu licznika powstały szkody
  to Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie przeprowadzić postępowanie odszkodowawcze
  i usunąć wszelkie skutki zdarzeń, a w szczególności zalania, uszkodzenia budynku i instalacji.
  10. W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia szkody Zamawiający może ją usunąć na swój
  koszt i obciążyć obowiązkiem zwrotu Wykonawcę.
  11. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia specjalistyczne do wykonania przedmiotu
  zamowłema_
  12 Wykonawca przejmuje pełną materialną i prawną za szkody powstałe z winy
  Wykonawcy w czasie świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego.
  13. Wszelkie czynności organizacyjne związane z wykonaniem usługi Wykonawca dokona we własnym
  zakresie. W przypadku braku możliwości technicznych montażu wodomierza, Wykonawca zgłosi ten fakt
  Zamawiającemw
  14. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania usługi zgodnie z normami i zasadami
  wykonywania robót specjalistycznych oraz z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego i innych
  obowiązujących norm prawnych.
  15. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w
  poprawności wykonania tej umowy
  16. Wykonawca zobowiązuje się do odkupienia
  wodomierzy i materiałów towarzyszących bez
  przypadku gdyby Zamawiający zarządził sprawdzenie
  od Zamawiającego wszystkich zdemontowanych
  względu na producenta i stan techniczny.

 • oświadczenie oswiadczenie.pdf
  Załącznik Nr 3 - oświadczenie
  OSWIADCZENIE
  NAZWA VWKONAWCY:
  ADRES]
  przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
  „Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach i studniach wodomierzowych
  na terenie gminy Rzekuń"
  ośwqadczamy že:
  1)
  2)
  3)
  4)
  posiadamy uprawnienia do Wô'konwvanła określonej działalności lub czynności, ježeli ustawy
  nakładają ązek posiadania takich uprawnień,
  posiadamy wiedzę i doświadczenie,
  dysponujemy ednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamowienia,
  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zam.'niającej mož wość wwiązania
  się z wykonania umowy.
  Ponadto ośwqadczamy že:
  1) nie otv.'arto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości
  2) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamów enie na przepisów
  o Mpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary.
  podpis osobv/osăb upoważnionefupovażnionych
  do reprezentowama wykonawcy
  , dn.

 • informacja Informacja.pdf
  Rzekuń, 05.09.2019 r.
  ZOG.26.12.2019
  INFORMACJA
  Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: „Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w
  budynkach i studniach wodomierzowych na terenie gminy Rzekuń”.
  Na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ww. postgpowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
  DYREKT
  zakładu 0
  mgr


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 27-08-19 15:40
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 05:06

Historia zmian

8140 Dodanie Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2