Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą "Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach i studniach wodomierzowych na terenie gminy Rzekuń".

Szczegóły w załącznikach:

 • treść zapytania ofertowego zapytanie_ofertowe.pdf
  nasza gmina
  ZAKŁAD OBSŁUGI GIWW
  Rzekuń, dnia 26 września 2019 r.
  ZOG.26.18.2019
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
  „Umiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach i studniach wodomierzowych
  na terenie gminy Rzekuń”.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  demontaž starych wMomierzy w ilości 840 szt.
  montaž wMomierzy objętościowych Q3
  wodomierzowych w Ilości 840 szt.
  4,0 rn3/h w budynkach i studniach
  Wô'konanłe próby szczelności instalacji po wymanie lub montażu wodomierzy,
  zaplombowanie złączek wMomierzy plombą zatrzaskową plastikową, z numerem
  seryjnym,
  sporządzenie dla každego lokalu protokołu wymiany wodomierzy, który będzie zawierał:
  a) adres lokalu,
  b) datę wymiany,
  c) numery i stany liczydeł zdemontowanych wodomierzy,
  d) numery stany liczydeł zamontowanych wodomierzy, numery plastikowych plomb
  zatrzaskowych,
  e) pMpis właścciela lub najemcy lokalu mieszkalnego wykonanie
  wymiany wMomierza i stany wodomierzvŕ
  zdemontowane wodomierze Wykonawca odkupi Zamawiającego na pMstawie
  warunków zawanych w umowie.
  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na montaž wMomierzy na okres nie krótszy
  niž 2 lata
  Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:
  termin realizacji zamówienia: od dnia pMpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.,
  termin związania ofertą: wykonawca jest związany Otella przez okres 30 Bieg terminu
  związania ofertą rozgK)czyna się wraz z upływem terminu składania otert_
  Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
  Pan Krystian Zalewski - starszy mistrz w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu teł: 608 320 064.
  Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:
  1. Mpisu z właściwego rejestru lub z centra nej ewidencji i informacji o działalności
  (jeżeli wykonawca nie załączy do oteny dokumentu, zamawiający uzyska
  uI Kolonia IB
  07-411
  29761 7394
  29 761 01 58
  fiks: 297617394

  2
  3
  go, za gnmcTą i ogólnMostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
  publicznych),
  pełnomocnictwa - w przypadku, gdy oferta została pMpisana przez gE•łnomcmika,
  oświadczenia, Ze wykonawca (zał. nr 3 do zapytania ofertowego):
  a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  ustawy nakładają obowiązek .iadanła takich uprawnień,
  b) posiada Wiedzę i doświadczenie,
  c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej možliwość
  wywiązania się z wykonania umowy.
  Ponadto wykonawca oświadcza, Ze:
  a) nie oM'arto lik-vvidacji oraz nie ułoszono upadłości,
  b) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na pMstawie przepisów
  o Mpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  Sposób przygotowania oferty:
  1. ofertę naležy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
  nieścieralnym atramentem, umieścić w kom:ie i opisanej w następujący
  sposób:
  Zakład Obsługi Gminy , ul. Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
  Zapytanie ofertowe nr ZOG_26 18_2019 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  2
  3
  , Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach / studniach wMom/erzovvycn
  na terene gminy Rzekuń"
  Nie otwierać przed upływem terminu otvvarcia ofert 02.10.2019 r. godz. 11:05
  oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto, termin wykonania zamówienia oraz termin
  związania ofertą,
  ofertę pMpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Vô'konawcy_
  Miejsce i termin złoženia ofert:
  2
  3
  Ofertę należy złożyć w sekretariacie do dnia 2 października 2019 r., do godziny 11:00
  w Zakładzie Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekurî
  OWvarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2019 r. o godz 11:05 w Zakładzie Obsługi
  Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń. OM'arcie ofert jest jawne.
  Załączniki stanowiące integralną część zapytana:
  2
  3
  formularz ofertowy (zał Nr 1),
  wzór umowy (zał. Nr 2),
  oświadczenie (zał. Nr 3).
  sfrona 2 z 3

  Kryterium wyboru oferty:
  cena ofertowa brutto — 100%.
  Zamawiający dokona złomnych ofert według następującego wzoru:
  (C min/C of) x 100 pkt
  gdzie: C min - najnižsza cena przedstawiona w ofercie, C of - cena ofeny ocenianej; 1 pkt = 1%.
  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najnižszą cenę ofertową
  czyli uzyska największą ilość punktów.
  Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:
  Zamawiający zastrzega sobie možliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
  . Ježeli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona
  na tormularzu otefiowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy.
  Ježeli oferta została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat
  2
  przed wszczęciem postępowania nie wykonał w terminie, lub wykonał nienaležycie
  jakiekolwiek zadanie dla Zamawiającego.
  3
  W przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji gK»dany przez Wykonawcę przekracza
  możliwości finansowe Zamawiającego.
  Niniejsze .tęgm'.'anie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., 1986 ze zm.).
  Dyrektor
  Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
  Danuta Orzofek
  strona 3 z 3

 • wzór oferty formularz_ofertowy.odt
  Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
  Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
  ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  tel. /fax 29 7
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG.26.18.2019
  FORMULARZ OFERTOWY
  NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
  Nazwa …........................................................................................................................……...............
  Adres ….............................................................................................................................……............
  NIP …....................................................................................................................................……........
  Regon ….................................................................................................................................…….......
  Nr telefonu/fax/e-mail ….............................................................................................……...................
  Oferuję:
  A) Cenę jednostkową za montaż nowego wodomierza:
  cena netto …................................................ zł
  podatek VAT ….............................................. zł
  cena brutto …................................................ zł
  słownie brutto …..............................................................................................................…..…..…
  Razem: ………………….……….….. x 840 szt. = ……………………………...…...……..….…… brutto
  B) Cenę jednostkową zdemontowanego wodomierza:
  cena netto …................................................ zł
  podatek VAT ….............................................. zł
  cena brutto …................................................ zł
  słownie brutto …..............................................................................................................…….…
  Razem: ………………….……….….. x 840 szt. = ……………………………..…...……..….…… brutto
  Na montaż wodomierzy udzielimy gwarancji na okres: ..............................……………………......…...
  Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
  Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  Po zapoznaniu się z warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, technologią wykonania robót, oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy do ………………………………………..
  Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....
  Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.
  Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
  .......................................................................................................................…
  ......................................................................................................................…
  ......................................................................................................................…
  .......................................................................................................................…
  ......................................................................................................................…
  ......................................................................................................................…
  Podpis/y:
  L.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
  Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
  Miejscowość i data
  Oświadczenie
  Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
  …………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  przenoszenia danych,
  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.
 • oświadczenie oswiadczenie.pdf
  Załącznik Nr 3 - oświadczenie
  OSWIADCZENIE
  NAZWA VWKONAWCY:
  ADRES]
  przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
  „Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji w budynkach i studniach wodomierzowych
  na terenie gminy Rzekuń"
  ośwqadczamy že:
  1)
  2)
  3)
  4)
  posiadamy uprawnienia do Wô'konwvanła określonej działalności lub czynności, ježeli ustawy
  nakładają ązek posiadania takich uprawnień,
  posiadamy wiedzę i doświadczenie,
  dysponujemy ednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamowienia,
  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zam.'niającej mož wość wwiązania
  się z wykonania umowy.
  Ponadto ośwqadczamy že:
  1) nie otv.'arto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości
  2) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamów enie na przepisów
  o Mpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary.
  podpis osobv/osăb upoważnionefupovażnionych
  do reprezentowama wykonawcy
  , dn.

 • wzór umowy wzor_umowy.pdf
 • Czas wytworzenia: 20-06-24 23:16
 • Czas udostępnienia: 20-06-24 23:16

Historia zmian

8145 Dodanie Wymiana wodomierzy w ramach legalizacji z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2