Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Zakup agregatu prądotwórczego."

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie_ofertowe___Zakup_agregatu_pradotworczego.pdf

ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: veww.rzekun_pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 06.05.2022 r.
ZOG.26.10.2022
Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411
Rzekuń zaprasza do złożenia Oferty na: „Zakup agregatu prądotwórczego".
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego agregatu
prądotwórczego przeznaczonego na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy w
Rzekuniu
Dane techniczne przedmiotu zamówienia;
a) częstotliwość 50 Hz,
b) napięcie 400 V,
c) Liczba faz 3
d) Moc maksymalna L TP Ok. 13,9 kVA,
e) Moc maksymalna L TP ok. 11,1 KW,
f) Moc ciągła cop ok 11,8 kVA,
g) Moc ciągła COP ok. 9,5 kW,
3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienie oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto.
Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną, instrukcję obsługi/
eksploatacji oferowanego sprzętu.
Miejsce dostawy: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411
Rzekuń po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Termin realizacji zamówienia do 16.06.2022

Okres gwarancji: 24 miesiące.
Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Miejsce i termin złożenia Ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Zakup agregatu
prądotwórczego" w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń do dnia
16.05.2022 r. godz. 10;00,
Termin otwarcia Ofert:
16,05.2022 r. godz. 10:15.
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na
konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych teł. 534-537-000
Prowadzący postępowanie wymaga, aby w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania i wyboru oferty — agregat prądotwórczy został dostarczony do
Kupującego i był gotowy do pracy. Przedstawiciel Sprzedającego przeszkoli
wytypowanych przez Kupującego pracowników w zakresie prawidłowej obsługi
agregatu.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający oferty zostaną
poinformowani.
podpis
Zaklndu (
ugi Ciminy • Czas wytworzenia: 18-04-24 23:21
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 23:21

Historia zmian

8190 Dodanie Zakup agregatu prądotwórczego z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2