Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Zakup benzyny bezołowiowej PB 95."
Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie_do_skladania_ofert___zakup_PB_95.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 08.12.2021
ZOG. 2311
Zaproszenie do składania ofert
Zamawiający
Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP: 7582141729 w imieniu której działa Zakład
Obsługi Gminy ul Kolonia IB: 07-411 Rzekuń, zaprasza do złożenia ofert na: „Zakup benzyny
bezołowiowej PB 95”.
2
3
4.
5
6.
T
2
3
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 1500 1.
do sprzętu będącego w użytkowaniu Zakładu Obsługi Gminy w 2022
Określona przez Zamawiającego ilość paliw jest wartością szacunkową. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości paliwa: jeżeli jego rzeczywiste
potrzeby będą inne od zamawianych, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez
Sprzedawcę jakichkolwiek roszczeń.
Miejscem realizacji zamówienia będą stacje oddalone w odległości nie większej niż 10 km
od siedziby Zamawiającego.
Sprzedawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje wysoką jakość tankowanego
paliwa zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami.
Zamówione paliwo tankowane będzie przez pracowników Zakładu Obsługi Gminy
do kanistrów służących do transportowania paliwa, za cenę obowiązującą w dniu zakupu
pomniejszoną o zadeklarowany upust.
Cenę przedstawioną do oferty należy obliczyć, jako cenę zakupu brutto 1 litra paliwa na dzień
złożenia oferty pomniejszoną o upust Sprzedawcy. upust musi obowiązywać przez cały okres
trwania umowy i być odliczany od cen aktualnie obowiązujących w dniu zakupu paliwa.
Sprzedawcy zobowiązani są do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia
i czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
Wymagania związane z wykonaniem zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12_2022
Warunki płatności: Sprzedawca po każdorazowym tankowaniu wystawi fakturę, płatną
przelewem z odroczonym terminem płatności na 14 dni od daty prawidłowo wystawionej
faktury na nabywcę: Gminę Rzekuń oraz odbiorcę: Zakład Obsługi Gminy
Sprzedawca zobowiązany będzie do przedstawienia atestu lub świadectwa jakości paliwa
na każde żądanie Zamawiającego.

Wymagania jakie powinni spełnić Sprzedawcy w zakresie dokumentów i oświadczeń
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające aktualną koncesję
na sprzedaż paliw wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót
paliwami o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
(Dz. U. z 2021., poz. 716)
2 Sprzedawca oświadcza, (zał. nr 3), że
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada zdolności techniczne umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.
3 Ponadto wykonawca oświadcza, że:
2
3
4.
a) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Sposób przygotowania oferty
Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
Sprzedawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta stanowi wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.
Ofelię należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej
w następujący sposób
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
Zaproszenie do składania ofert nr ZOG.26_11.2021 do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Zakup benzyny bezołowiowej PB 95"
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofelt: 15 grudnia 2021 r. godz 10:15.
5
6.
Oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto za 1 1 paliwa oraz upust
Ofelię podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli
Sprzedawcy.
Miejsce i termin złożenia ofert
w Imieniu
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń w wersji papierowej lub mailem na zog@rzekun-net do dnia 15 grudnia
2021 r, do godziny 10:00.
2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2021 LO godz. 10:15 w Zakładzie Obsługi
Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń. Otwarcie ofelt jest jawne.
str. 2

2
3
4.
2
3
4.
3 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone
Sprzedawcom nieotwarte.
4. Załączniki stanowiące integralną część zapytania:
a) formularz ofertowy (zał. nr 1),
b) wzór umowy (zał. nr 2),
c) oświadczenie (zał nr 3).
Kryteria oceny oferty
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną spełniająca wszystkie
warunki określone w niniejszym zaproszeniu Najniższa cena — 100%.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
W przypadku różnicy ceny podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą
uznaje się cenę podaną liczbowo.
Informacje dodatkowe
Zamówienie nie jest prowadzone wg ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. LL z 2019, poz. 1129), ponieważ jego wartość nie przekracza kwoty 130 000
zł — art 2 ust. 1 ustawny Prawo zamówień publicznych.
Termin związania Ofelią wynosi 30 dni.
Osoba upoważniona do kontaktu ze Sprzedawcami: Hubert Parzych — 534 537 000.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi oferentów
Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
2
3
jeżeli oferta Zleceniobiorcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona
na formularzu ofertowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy.
W przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawcę przekracza
możliwości finansowe Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podawania przyczyny.
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
Danuta Orzołek


formularz_ofertowy_zakup_Pb95.odt

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG. 26.11.2021
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa …........................................................................................................................……...............
Adres ….............................................................................................................................……............
NIP …....................................................................................................................................……........
Regon ….................................................................................................................................…….......
Nr telefonu/e-mail ….............................................................................................……...................
Oferuję/my:
cenę na: „Zakup benzyny bezołowiowej Pb95”.
Cena zakupu brutto na dzień złożenia ofert…………… zł/litr.
Upust Sprzedawcy ……………..%
cena sprzedaży brutto …................................................ zł/litr
słownie brutto …..............................................................................................................…..….
Termin płatności wynosi:14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....
Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.
Podpis/y:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
Miejscowość i data
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

umowa_zakup_Pb_95.odt

oswiadczenie_zakup_Pb95.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA SPRZEDAWCY: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Zakup benzyny bezołowiowej PB 95”
oświadczamy, że:
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadam zdolności techniczne umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)

Informacja_o_wyborze_oferty..pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 15.12.021 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na
bezołowiowej PB 95.”
Zapytanie ofertowe nr: ZOG, 26.112021 z dnia 15.12.2021 r.
W wyniku przeprowadzenia postępowania 0 udzielenie
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka
DVRV. O
Zakładu O
„Zakup benzyny
zamówienia
jako


 • Czas wytworzenia: 18-05-24 08:32
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 08:32

Historia zmian

8178 Dodanie Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2