Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów spożywczych: 

 • Ogloszenie.pdf
  Ogłoszenie nr 753264-N-2020 z dnia 01 _ 122020 r.
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu: „Zakup i dostawa artykułów na potrzeby
  Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.122021 r”
  OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostav„y
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej
  Nie
  Nazwa projektu lub pmramu
  O zamówienie mogą ubiega' się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
  których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
  będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
  członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie
  Naležy minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naležących do jednej lub Więcej
  kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustavvy Pzp, nie mniejszy niž 30%, osób zatrudnionych
  przez zakłady pracy chronionej lub "konawców ich jednostki (w %)
  SFKCJA l- 7AMAWlA.lACY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyl/powierzyli
  przeprowadzenie
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający prowadzenie
  postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie
  Ježeli tak, naležy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
  adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
  do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
  członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
  członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
  publicznych.
  Informacje dodatkowe:
  l. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu, krajowo' numer identyfikacyjny
  912706CH)0000CH), ul. Nowa , 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, paŕă"ło Polska, teł. (029)
  761 73 79, e-mail przedszkolerzekun@02pl, faks (029) 761 73 79
  Adres strony internetowej (URL): vw.wrzekun.pl w zakładce (Zakład Obsługi Gminy)
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
  plików, które nie są ogólnie dostępne
  l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA oeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
  w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
  innych pa"ărv członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odgmviedzialny za
  przeprowadzenie .tępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie .tępowania
  pozostali zamawiający, czy zamówienie udzielane przez każdego z

  zamawiających indyvvidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu I na rzecz VM)zostałych
  zamawiających):
  1.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i dostęp do dokumentów z postępowania można
  uzyskać adresem (URL)
  Nie
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona specyfikacja istotnych warunków
  zamowłenła
  Tak
  www.rzekun.pl w zakładce (Zakład Obsługi Gminy)
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - informacji można uzyskać
  pod adresem
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferta w formie papierowej pisemnej za pośrednictvłem operatora pocztowego lub posłańca
  Adres:
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu ul. Nowa 7, 07-411 Rzekuń
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
  które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, i bezpłatny dostęp do tych narzędzi možna uzyskać pcx:i
  adresem: (URL)
  pR7FnM10T 7AMÓWlFNIA
  11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez „Zakup i dostawa artykułów
  spożywczych na Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12_2021 r."
  Numer referencyjny: PSRz_26.42020
  Przed wszczęciem o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialu
  techniczny
  Nie
  11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawo'
  11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone Jest na CZęśCł:
  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
  odniesieniu do:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
  częscł:

  Wszystkich części
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
  jednemu wykonawcy:
  11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
  budowlanych lub określenie zapotłzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
  innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
  budowlane: 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów
  spożywczych na Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31 .12_2021 r, 2
  Sukcesywne (w miarę pojawiających się dostawy wraz z transportem
  žw.'noścłol•wch (z podziałem na sześć części) do siedziby Zamawiającego
  środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie
  žwvności i žwvienia (tekst jednolity DzlJ z 2019r 1252). 3 Szacunkowe ilości oraz
  asortyment różnych artykułów/prcKluktów przedstawiono w załączniku do
  formularza ofertowego zał. nr 1 - 6 do SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  realizacji części dostaw w každej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia može być
  zmniejszony, odgmviednio do realnych potrzeb Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje prawo
  do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 4 . Wykonawca zobowiązuje się dostarczać
  prcKlukty zgcrinie z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ stosownie dla właściwej
  części, lub produkty równowažne_ Pod pojęciem produktu równowažnego Zamawiający rozumie
  prcKlukty o nie gorszych parametrach jakościovwch, te same walory organoleptyczne
  (smak, zapach, barwa, konsystencja, estetyka) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te
  same surowce užyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego, 5 zagwarantować
  dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnośnie
  dopuszczenia do kontaktu z žywnością, tak, by dostawy realizowane były zgcKlnie z zasadami
  „dobrej praktyki higienicznej" W celu zapobiegania zagroženiu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-
  19 w handlu, rekomenduje się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny wymagań
  higienicznych. (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy,
  daty przydatności do temperatury przewozu), 6. wnosić przedmiot zamówienia do
  młieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie Dostawa
  rozładunek i wniesienie realizowane na koszt dostawcy wkalkulowany w cenę dostarczanych
  prcKluktów 7 _ _ Zamawiający, wskazując w opisie .zczególnych produktów określenie: typu
  (nazłhô' handlowe), zgcrinie z art. 29 ust. 3 oraz art 30 ust 4 usta" Prawo zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz U. z 201 gr 1843), dopuszcza zaoferowanie ptăuktów równowažnych, z
  zachowaniem pcrianych w opisie "magafi minimalnych dla danego produktu 9. Przedmiot
  zamówienia dzieli się na 6 części: Część 1 _ Dostawa pieczywa Część 2 Dostawa produktów
  mleczarskich Część 3 Dostawa mięsa, wędlin i drobiu. Część 4. Dostawa artykułów
  ogólnospożywczych. Część 5 Dostawa ryb i mrožonek Część 6. Dostawa owoców, warzyw i jaj.
  Dostaw winny być realizowane codziennie, w godzinach od 6.00 do 800 ( w zależności
  bieżących potrzeb zamawiającego). W asortymencie i ilościach vvynikających z zapotrzebowania
  składanym pisemnie lub telefonicznie przez osoby do tego upoważnione z podaniem
  dostawy Dostarczany towar winien Polskim Normom. Wyroby winny być oznaczone
  zgodnie z przepisami. Szczegółowo' opis przedmiotu zamówienia stanowi
  załącznik do formularza ofertowego
  11.5) Główny kod CPV•. 15000000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  15131500-0
  15300000-1
  15331170-9
  15800000-6
  15500000-3
  15200000-0

 • SIWZ.pdf
 • Zalaczniki_edytowalne_do_SIWZ.odt
  Załącznik nr 1 do SIWZ
  ……………………………………………..
  (pieczątka Wykonawcy)
  FORMULARZ OFERTOWY
  Dane dotyczące Wykonawcy/Pełnomocnika
  Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………….......................... Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………… NIP…………………………………….REGON………………………………………………
  Tel./fax…………………………………adres e-mail:………………………………………..
  Zamawiający:
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Ul. Nowa 7 A,
  07 –411 Rzekuń
  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021r.", oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kwoty ogółem:
  Część 1 zamówienia: Dostawa pieczywa za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe
  w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  słownie :
  …………………….
  …………………..zł
  ……………….
  …..............zł
  ………………..
  …................zł
  Część 2 zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe
  w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ………………..
  ………………zł
  ……………….
  ….................zł
  ………………..
  ….................zł
  Część 3 zamówienia: Dostawa mięsa, drobiu. wędlin za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe
  w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ……………….........
  …………………zł
  ………………......
  …..................zł
  ………………..
  …................zł
  Część 4 zamówienia: Dostawa artykułów ogólnospożywczych za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ……………….....................................zł
  ………………...
  …...............zł
  ……………………
  ………………..zł
  Część 5 zamówienia: Dostawa ryb i mrożonek za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  ………………..zł
  …………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  …………………………
  ….............................zł
  ………………
  …............zł
  ……………………
  ………...……......zł
  Część 6 zamówienia: Dostawa warzyw, owoców i jaj za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena
  brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe
  w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  …………………….
  …………..……..zł
  ………………......
  …….. ……....zł
  ………………..
  ….......……..zł
  Czas reakcji 40 %
  Czas reakcji dla części I, Dostawa pieczywa
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części II, Dostawa produktów mleczarskich
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części III Dostawa mięsa, drobiu. wędlin
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części IV, Dostawa artykułów ogólnospożywczych
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części V, Dostawa ryb i mrożonek
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Czas reakcji dla części VI, Dostawa warzyw, owoców i jaj
  Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem wynosi:
  powyżej 4 do 5 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego powyżej 3 do 4 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  powyżej 2 do 3 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  do 2 godzin wyłącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego
  **Zaznaczyć właściwe.
  Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (5 godzin).
  Termin płatności faktury
  Zamawiający oświadcza, że termin płatności faktury wyniesie 14 dni.
  Ceny jednostkowe określa formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszej oferty.
  Potwierdzamy zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWIZ, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  Oświadczamy, iż zawarte w SIWZ ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie środki transportu do przewozu przedmiotu zamówienia
  Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie / przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
  ……………………………………………………………………………………………*
  Nazwy (firm) proponowanych podwykonawców (z podaniem adresu i tel.): …………………………………………………………………………………………
  Oświadczamy, że firma, którą reprezentuję jest:
  ….. małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro
  ……. średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  …... żadne z powyższych.
  (proszę postawić znak "X" przy właściwym polu)
  Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
  1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego . 2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i/lub usług ?
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………...
  3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………………………………..
  4) Niewypełnienie oferty w zakresie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
  (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
  załącznikami do niniejszej oferty są:
  1.....................................................................
  2.....................................................................
  3.…………………………………………………
  .................................................…......................................................................................................
  (miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
  * - niepotrzebne skreślić.
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  ……………………………………
  (pieczątka wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E
  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pn. "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021 r".
  Informacja dotycząca Wykonawcy:
  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj.
  a) posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
  c) posiadam niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  * Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
  Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w dziale V SIWZ, polegam na zasobach następujących podmiotów:
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  Miejscowość pieczęć podpis
  * skreślić jeśli nie dotyczy
  Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  Załącznik nr 3 do SIWZ
  ……………………………………
  (pieczątka Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E
  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pn. "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2021".
  Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:
  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  * Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art………………ustawy Pzp (podać podstawę wykluczenia mającą zastosowanie spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
  …………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  *wypełnić jeżeli dotyczy
  * Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
  Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  * wypełnić jeżeli dotyczy
  * Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
  Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  którym powierzam wykonanie następującej części zamówienia …………………………… nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  * wypełnić jeżeli dotyczy
  *Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość podpis
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  ………………………………………………
  (pieczątka Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E
  dotyczące postępowania pn. "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12. 2021".
  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
  Przystępując do udziału w ww. postępowaniu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczam że:
  * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) nie należę do tej samej grupy kapitałowej co pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.
  * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), należę do tej samej grupy kapitałowej, co niżej wymieniony Wykonawca: (należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, z którymi występują powiązania kapitałowe)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  *niepotrzebne skreślić
  Oświadczam również, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość podpis
  Załączniki do oświadczenia:
  1…………………………
  2…………………………
  UWAGA:
  Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ
  UMOWA NR ……….
  zawarta w dniu ................................. pomiędzy:
  Gminą Rzekuń – Przedszkolem Samorządowym w Rzekuniu…………………………………………. reprezentowanym przez …………………………………..- Dyrektora Przedszkola , przy kontrasygnacie ………………………………………………………………..…. zwanym dalej „Zamawiającym”,
  a
  …......................................................................................................................................, reprezentowanym przez ..........................................................................................., uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP - Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). , zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
  § 1
  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebrania artykułów spożywczych, zwanych w dalszej treści umowy towarami lub produktami, których asortyment, ilość, jakość, ceny jednostkowe określone są w formularzu cenowym Wykonawcy na część ……..zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
  Ilości podane w załączniku do umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15 % ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu dostawy.
  Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące produktów żywnościowych określone w obowiązujących przepisach, a w szczególności:
  ustawy z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018, poz. 1541 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,
  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2018 poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.
  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
  § 2
  Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowania składanego bezpośrednio przez Zamawiającego.
  Produkty będą dostarczone przez Wykonawcę własnym środkiem transportu, na jego koszt oraz ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6.00 do 8.00. Dostawy winny być realizowane codziennie, w godzinach od 6.00 do 8.00 ( w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego). Dostarczany towar winien odpowiadać Polskim Normom zgodnie z wszelkimi zasadami higieny. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Dostawy realizowane będą zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź drogą elektroniczną najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach cenowych. Wykonawca potwierdzi na piśmie przyjęcie zamówienia. Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy.
  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy jest intendent Pani………………………………………….. telefon ……...
  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan/Pani…………………………………………………………. telefon …………
  § 3
  Sprzedawca zobowiązuje się, że artykuły muszą być wyprodukowane opakowane i dostarczone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w przepisach krajowych i unijnych dot. artykułów żywnościowych.
  Szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych artykułów, w tym wymagania w zakresie znakowania i opakowań, terminów przydatności do spożycia, zawarte są w załącznikach do umowy. Dostarczone artykuły muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, data spożycia winna być czytelna i zgodna z wymaganiami określonymi w załącznikach do umowy.
  Kupujący zastrzega sobie prawo żądania w momencie dostawy aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków sanitarno – epidemiologicznych związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Sprzedawca oświadcza, iż niezwłocznie okaże je Kupującemu. Jeżeli Kupujący przy odbiorze artykułów stwierdzi, że jakość i/lub ilość jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) Sprzedawca w czasie ……… godzin (od zgłoszenia przez Kupującego pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) dostarczy artykuł właściwy. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności ilościowo - jakościowych Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru przy ponownym dostarczeniu wadliwego towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do umowy.
  Towar, o którym mowa w ust. 3 zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na jego koszt.
  Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
  § 4
  W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamawianego asortymentu lub dostawa nie nastąpi w określonym w umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
  2.   W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
  3.   W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w umowie.
  § 5
  Termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien być krótszy niż 2/3 terminu przydatności zalecanego przez producenta.
  Dostarczany towar winien być świeży, pierwszego gatunku, dopuszczony do sprzedaży, zgodny z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikiem do SIWZ, stosownie do właściwej części.
  Wykonawca winien dostarczać produkty czyste, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące).
  Wykonawca winien dostarczać towar własnym środkiem transportu w atestowanych pojemnikach, zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych.
  W zależności od asortymentu towar winien być dostarczany w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwa), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze.
  Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
  Wykonawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach dostarczanych towarów były oznakowania i opisy w języku polskim.
  Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w następstwie niewłaściwej jakości dostarczanych produktów.
  § 6
  Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
  Szacunkowa wartość wynagrodzenia za dostarczony towar, wynikająca ze złożonej oferty wyniesie:
  Brutto……………………….. zł (słownie: ………………………………………………………)
  Netto………………………... zł VAT ……………………….. zł
  Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.
  § 7
  Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia Zamawiającemu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
  Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
  Zamawiający umożliwi (w razie konieczności) stosowanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
  Faktury/rachunki będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami.
  Faktury/rachunki należy wystawiać w następujący sposób:
  Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758 214 17 29
  Odbiorca/Płatnik: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu adres ul. Nowa 7a, 07—411 Rzekuń.
  § 8
  Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od …..stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  § 9
  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
  10% wartości towaru nie dostarczonego w terminie określonym w § 2 ust. 2 za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
  10% wartości towaru, w którym stwierdzono rozbieżności ilościowo-jakościowe, zgodnie z § 3 ust. 2, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w ich usunięciu.
  2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych przewidzianych w ust. 1 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
  § 10
  Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.
  Rozwiązanie umowy może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron w formie pisemnej bez wskazania przyczyny lub niezwłocznie przez Zamawiającego w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do przestrzegania terminów dostaw, powtarzającego się nie dostarczania zamawianego towaru lub dostarczania towaru niezgodnego z umową.
  § 11
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
  przenoszenia ilości poszczególnych produktów między pozycjami formularza cenowego przy zachowaniu całkowitej ceny umowy z podatkiem VAT,
  zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15% przy zachowaniu zaoferowanej ceny za poszczególne produkty,
  zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestana produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych.
  obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,
  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  § 12
  Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody.
  § 13
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. § 14
  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
  Wykonawca Zamawiający
 • Formularz_cenowy_do_oferty.odt
  Zał. nr 1 do formularza ofertowego
  część nr 1 – Pieczywo
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Ilość
  przewidywana
  w okresie objętym zamówieniem
  J.M
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość zamówienia netto (zł)
  iloczyn kolumny /3i5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  iloczyn kolumny /6 i7/
  Wartość brutto (zł)(kol.6 i8)
  Suma
  -1-
  -2-
  -3-
  4
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Chleb zwykły krojony pszenny 500g
  3000
  szt
  2
  Chleb razowy 500 g
  1400
  szt
  3
  Bułka wrocławska 300 g
  800
  szt
  4
  Bułka tarta 1 kg
  30
  kg
  5
  Bułka grahamka 50 g
  5000
  szt
  6
  Bułka maślana 80 g 3000
  szt
  7
  Bułka pchełka 50 g
  3000
  szt
  8
  Chleb żytni 500 g
  1000
  szt
  9
  Drożdżówka 80 g
  2000
  szt
  10
  Pączki 80 g
  1000
  szt
  11
  Bułka słodka 70 g
  1000
  szt
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 2 do formularza ofertowego
  Część 2 – Produkty mleczarskie
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Ilość
  przewidywana
  w okresie objętym zamówieniem
  J.M
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość zamówienia netto (zł)
  iloczyn 3i 5
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  iloczyn /6i7/
  Wartość brutto (zł)
  (kol.6 i8)
  -1-
  -2-
  -3-
  4
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Mleko spożywcze
  2% tł. w opak. 1 l.
  500
  l
  2
  Śmietana 30% tł. 400ml.
  2000
  szt
  3
  Masło śmietankowe zawartość tł. 82,5 % w 200 g.
  1000
  szt
  4
  Twaróg półtłusty kostka 200 g
  1200
  szt
  5
  Ser żółty pełnotłusty 200
  kg
  6
  Jogurty naturalny
  165 ml
  200
  szt
  7
  Mleko spożywcze 3,2 % w 1 l
  2000
  l
  8
  Jogurt owocowy gratka165 ml
  2000
  szt
  9
  Śmietana 18% 400 ml
  400
  szt
  10
  Serek waniliowy 150 ml
  200
  szt
  11
  Serek wiejski 200 g
  200
  szt
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 3 do formularza ofertowego
  Część nr 3 – Dostawa mięsa, wędliny i drobiu
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Iloścp rzewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.m
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość netto (zł)
  iloczyn /3i5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  iloczyn /6 i7/
  Wartość brutto (zł)
  /6i8/
  suma
  -1-
  -2-
  - 4-
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Schab wieprzowy- 1 kg
  400
  kg
  2
  Łopatka wieprzowa b/ kości
  800
  kg
  3
  Karkówka wieprzowa b/ kości
  200
  kg
  4
  Udziec z indyka-
  300
  kg
  5
  Filet z piersi indyka
  200
  kg
  6
  Kurczak świeży
  200
  kg
  7
  Parówki wieprzowe cienkie o zawartości nie mniej niż 70 % mięsa
  200
  kg
  8
  Filet z piersi kurczaka
  250
  kg
  9
  Szynka wieprzowa wędzona
  120
  kg
  10
  Schab pieczony wieprzowy
  120
  kg
  11
  Polędwica drobiowa min. 70% mięsa w 1 kg
  50
  kg
  12
  Żeberka wieprzowe przykarczkowe
  2000
  kg
  13
  Polędwica wieprzowa wędzona
  50
  kg
  14
  Kiełbasa cienka min. 70% mięsa 1 kg
  50
  kg
  15
  Pasztet drobiowy op.140g
  100
  szt
  16
  Żeberka wieprzowe paski 1 kg
  100
  kg
  17
  Podudzia z kurczaka
  700
  kg
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  załącznik nr 4 do formularza ofertowego
  Część nr 4 -Dostawa artykułów ogólnospożywczych
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Iloś p rzewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.m
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość netto (zł)
  iloczyn/3i5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku iloczyn kolumny (6 i 7/ VAT (zł)
  Wartość brutto (zł)(6i8) suma
  -1-
  -2-
  -3-
  -4-
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Cukier biały kryształ op. 1 kg.
  500
  kg
  2
  Cukier waniliowy -30 g
  50
  szt
  3
  Kakao ciemne sypkie - 80 g 20 szt
  4
  Marmolada 500 g.
  40
  szt
  5
  Sok Kubuś 300 ml
  2000
  szt
  6
  Kawa inka op. 150 g
  20
  szt
  7
  Herbata czarna
  ,,EXPRESOWA” 140 g.
  100
  op.
  8
  Koncentrat pomidorowy 30% op. 190g
  500
  szt
  9
  Kukurydza konserwowa op. 400g
  50
  szt.
  10
  Kwasek cytrynowy- 20 g
  100
  szt
  11
  Ketchup 500 ml 30
  szt
  12
  Majeranek torebka -20 g
  200
  szt
  13
  Miód naturalny wielokwiatowy op. słoik 0,9 kg
  200
  szt
  14
  Ocet jabłkowy - 500 ml
  20
  szt
  15
  Kasza jęczmienna op. 1 kg 10
  kg
  16
  Pieprz ziołowy torebka op. 20 g
  1000
  szt
  17
  Mąka ziemiaczana op. 1 kg
  100
  szt
  18
  Cukier puder 500 g.
  10
  szt
  19
  Passate pomidorowe 680 g
  30
  szt
  20
  Sól morska 1 kg
  200
  kg
  21
  Ziele angielskie torebka 15g
  200
  szt
  22
  Liść laurowy torebka 12 g
  200
  szt
  23
  Ryż 1 kg
  100
  kg
  24
  Mąka pszenna op. 1 kg
  200
  kg
  25
  Olej jadalny uniwersalny - 1 l
  400
  szt
  26
  Kasza manna 1 kg
  10
  kg
  27
  Kasza gryczana jasna 1 kg
  30
  kg
  28
  Płatki kukurydziane 600 g
  100
  szt
  29
  Makaron wstążka 1 kg
  500
  szt
  30
  Kostka rosołowa 180 g
  50
  szt
  31
  Makaron świderki 1 kg
  300
  szt
  32
  Syrop malinowy- 200 ml.
  100
  szt
  33
  Herbata owocowa ekspresowa 45 g
  2000
  szt
  34
  Herbatniki 100 g
  500
  szt
  35
  Kisiel- 58 g
  200
  szt
  36
  Budyń- 64 g
  200
  szt
  37
  Wafle ryżowe- 130 g
  150
  szt
  38
  Przyprawy oregano- 10 g
  100
  szt
  39
  Przyprawa bazylia- 10 g
  100
  szt
  40
  Papryka słodka sypka- 20g
  100
  szt
  41
  Zioła prowansalskie 10 g
  50
  szt
  42
  Proszek do pieczenia 30 g
  10
  szt
  43
  Woda niegazowana- 6 l
  400
  szt
  44
  Woda niegazowana - 0,5 l
  500
  szt
  45
  Drożdże piekarnicze - 100 g
  20
  szt
  46
  Czekolada gorzka- 100 g
  40
  szt
  47
  Rodzynki- 100 g
  50
  szt
  48
  Ciastka zbożowe -200 g
  500
  szt
  49
  Krokiety z mięsem nie mrożone op. 1kg
  500
  kg
  50
  Naleśniki z serem nie mrożone op. 1kg
  300
  kg
  51
  Nutella 780 ml
  50
  szt
  52
  Majonez 500 ml
  20
  szt
  53
  Dżem owocowy 280 ml
  100
  szt
  54
  Pieprz naturalny 20 g
  200
  szt
  55
  Pierogi z serem nie mrożone op. 1 kg
  500
  kg
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 5 do formularza ofertowego
  Część 5 – Dostawa ryb i mrożonek
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Przewidywana ilość w okresie objętym zamówieniem
  J.m.
  Cena jedno-stkowa netto (w złotych)
  Wartość zamówienia netto
  (zł)
  iloczyn /3i5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT /iloczyn /6i7/ (zł)
  Wartość brutto (zł)
  /6i8/ suma
  -1-
  -2-
  -3-
  -4-
  -5-
  -6-
  -7-
  8
  9-
  1
  Filet z miruny 1 kg.-mrożony /nie więcej niż 4% glazury/
  400
  kg
  2
  Makrela wędzona 1 kg
  20
  kg
  3
  Tuńczyk konserwowy 170 g
  100
  szt
  4
  Mrożona wiśnia
  50
  kg
  5
  Mrożona truskawka
  50
  kg
  6
  Groszek zielony mrożony
  100
  kg
  7
  Mrożona czarna porzeczka
  100
  kg
  8
  Mieszanka kompotowa- mrożona
  300
  kg
  9
  Mieszanka warzywna mrożona
  150
  kg
  10
  Mrożona malina
  100
  kg
  Razem
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  Zał. nr 6 do formularza ofertowego
  Część 6 -Warzyna, owoce I jaja CPV 03-000000-1
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Przewidywana ilość w okresie objętym zamówieniem
  J.m
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość netto (zł)
  iloczyn /3i5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  iloczyn /6i7/
  Wartość brutto (zł)
  /6i8/
  suma
  -1-
  -2-
  -3-
  -4-
  -5-
  -6-
  -7-
  8
  9
  1
  Pietruszka
  300
  kg
  2
  Marchewka
  1000
  kg
  3
  Seler korzeń
  300
  kg
  4
  Por
  50
  kg
  5
  Kapusta kwaszona 120
  kg
  6
  Kapusta biała
  100
  kg
  7
  Kapusta czerwona
  50
  kg
  8
  Buraki
  500
  kg
  9
  Rabarbar
  50
  kg
  10
  Kapusta Pekińska
  100
  kg
  11
  Kalafior świeży
  100
  szt
  12
  Papryka świeża 30
  kg
  13
  Szczypior- pęczek
  50
  szt
  14
  Koper - pęczek
  50
  szt
  15
  Natka pietruszki- pęczek
  40
  szt
  16
  Cebula
  30
  kg
  17
  Ogórek świeży
  200
  kg
  18
  Ogórek kwaszony
  500
  kg
  19
  Pieczarki 150
  kg
  20
  Fasola
  100
  kg
  21
  Groch
  100
  kg
  22
  Czosnek główka
  30
  szt
  23
  Ziemniaki
  10000
  kg
  24
  Jabłka 1000
  kg
  25
  Banany
  600
  kg
  26
  Brzoskwinie
  100
  kg
  27
  Nektarynka 100
  kg
  28
  Pomarańcza 400
  kg
  29
  Mandarynka
  400
  kg
  30
  Arbuz 100
  kg
  31
  Kiwi
  50
  kg
  32
  Truskawki
  40
  kg
  33
  Śliwka
  100
  kg
  34
  Gruszki
  20
  kg
  35
  Cytryna 10
  kg
  36
  Winogrona
  100
  kg
  37
  Rzodkiewka (115 g)
  50
  pęczek
  38
  Sałata 500
  szt
  39
  Pomidor
  500
  kg
  40
  Jajka kurze gat. L
  3000
  szt
  Podpis i pieczątka wykonawcy
 • Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf
  ZP-PSRz.26.4.2020
  Rzekuń, dn. 09.12.2020 r
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  ul. Nowa 7A, 07-411 Rzekuń
  teł. 29 7617 379, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  INFORMACJA po OTWARCIU OFERT
  Zamawiający na aft. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
  Publicznych (Dz LI z 2019 r poz. 1843 ze zm.) przekazuje mižej informacje otwarciu ofert w
  przetargu nieograniczonym na:
  ” Zakup i dostawę artykułów spožw.'czych na Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu
  do 31122021 r."
  Czas realizacji zamówienia: do 31.12_ 2021 r.,
  Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 09.12.2021 r. o gcKdz. 910
  1. Zamówienie zostało na 6 części, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający
  przedstawił kwotę jaka zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:310 000,00 brutto
  2 Ofertę w terminie złożyli:
  dla części 1- Dostawa pieczyAv•a:
  Numer firma (nazwa) lub nazwisko
  oferty wykonawcy
  Sklep Spożywczo-przemysłowy Anna
  Jarutowska ul. Kopernika 18, 07-411
  Rzekuń
  Data i godzina
  złożenia oferty
  09.12.2020 r.
  godz. 08:37
  dla części 2- Dostawa prftuktów mleczarskich:
  Cena oferty
  (brutto) [zł]
  22 638,00 zł
  Cena oferty
  (brutto) [zł]
  34 231,05
  27 063,75
  30 912,00
  Czas
  reakcj
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłcszenia
  wady przez
  Zamawiając
  czas
  reakcji
  do 2 godzin
  "łącznie od
  zgłoszenia
  wady przez
  Zamawiając
  do 2 godzin
  "łącznie od
  zgłoszenia
  wady przez
  Zamawiając
  do 2 godzin
  "łącznie od
  zgłoszenia
  wady przez
  Zamawiając
  Uwagi
  Uwagi
  Numer Firma (nazwa) lub nazwisko
  oferty wykonawcy
  "sps HANDEL" sp. z o. o.
  ul. Grójeckałg4/91, 02-390 Warszawa
  Oddział Ostrołęka,07-412 Ostrołęka uI
  Targowa 34
  Hurt-DetaI Aft. Spoż- Rolne Anna
  Data i godzina
  złożenia oferty
  08.12.2020r.
  godz. 08:05
  08.12.2020
  Siekierko ul. Szpitalna 24, 18-200 Vô'sokie godz. 09:19
  3
  Mazowieckie
  Sklep Spoz"vczo-przemysłowy Anna
  Jarnutowska ul. Kopernika 18, 07411
  Rzekuń
  09.12.2020 r.
  godz. 08:37

  R_ mięsa- drohill- wędlin:
  Numer firma (nazwa) lub nazwisko
  oferty wykonawcy
  3
  "sps HANDEL" sp. z o. o.
  ul. Grójeckałg4/91, 02-390 Warszawa
  Oddział Ostrołęka,07-412 Ostrołęka uI
  Targowa 34
  Sklep Spożywczo-przemysłowy Anna
  _larnutowska ul. Kopernika 18, 07-411
  Rzekuń
  Data i godzina
  złożenia oferty
  08.12.2020r.
  godz. 08:05
  09.12.2020 r.
  godz. 08:37
  dla części 4- Dostawa artykuhów ogólnospożyv,rczych:
  Numer Firma (nazwa) lub nazwisko
  oferty wykonawcy
  "sps HANDEL" sp. z o. o.
  ul. Grójecka194/91, 02-390 Warszawa
  Oddział Ostrołęka,07-412 Ostrołęka uI
  Targowa 34
  Hurt-DetaI Art. Spoż- Rolne Anna
  Siekierko ul. Szpitalna 24, 18-200
  Wysokie Mazowieckie
  Sklep Spożywczo-przemysłowy Anna
  Jarnutowska ul. Kopernika 18, 07411
  Rzekuń
  Data i godzina
  złożenia oferty
  08.12.2020r.
  godz. 08:05
  08.12.2020
  godz. 09:19
  09.12.2020 r.
  godz. 08:37
  dla części 5- Dostawa ryb i mrożonek:
  Cena oferty
  (brutto) [zł]
  79 714,43
  73 038,oo
  Cena oferty
  (brutto) [zł]
  58 425,42
  40 833,29
  39
  Cena oferty
  (brutto) [zł]
  22 011,15
  14 421,75
  18 364,50
  czas reakcji
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłosze n I a
  wady przez
  Zamawiające
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłoszenia
  wady przez
  Zamawiające
  czas
  reakcji
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłoszenia
  wady przez
  Zamawiając
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłosze n I a
  wady przez
  Zamawiając
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłosze n I a
  wady przez
  Zamawiając
  czas
  reakcj
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłoszenia
  wady przez
  Zamawiając
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłosze n I a
  wady przez
  Zamawiając
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłosze n I a
  wady przez
  Zamawiając
  uwagi
  Uwagi
  Uwagi
  Numer firma (nazwa) lub nazwisko
  oferty wykonawcy
  "sps HANDEL" sp. z o. o.
  ul. Grójeckałg4/91, 02-390 Warszawa
  Oddział Ostrołęka,07-412 Ostrołęka uI
  Targowa 34
  Huft-DetaI Art. Spoż- Rolne Anna
  Siekierko ul. Szpitalna 24, 18-200
  Wysokie Mazowieckie
  Sklep Spożywczo-przemysłowy Anna
  Jarnutowska ul. Kopernika 18, 07-411
  Rzekuń
  Data i godzina
  złożenia oferty
  08.12.2020r.
  godz. 08:05
  08.12.2020
  godz. 09:19
  09.12.2020 r.
  godz. 08:37

  dla części 6- Dostawa warzyłs, owoców i jaj:
  Numer firma (nazwa) lub nazwisko
  oferty wykonawcy
  "sps HANDEL" sp. z o. o.
  ul. Grójeckałg4/91, 02-390 Warszawa
  Oddział Ostrołęka,07-412 Ostrołęka uI
  Targowa 34
  Sklep Spożywczo-przemysłowy Anna
  Jarnutowska ul. Kopernika 18, 07-411
  Rzekuń
  Data i godzina
  złożenia oferty
  08.12.2020r.
  godz. 08:05
  09.12.2020 r.
  godz. 08:37
  Cena oferty
  (brutto) [zł]
  60 852,65
  55 272,00
  czas reakcji
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłoszenia
  wady przez
  Zamawiające
  do 2 godzin
  wyłącznie od
  zgłosze n I a
  wady przez
  Zamawiające
  Uwagi
  Informujemy, iż na art. 24 ust. 11 ustawy pzp Wykonawcy, zobowiązani są przedstawić
  Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej oświadczenie
  wg, załącznika do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
  Dyrektor Przedszkola Samorządowego
  Danuta Dąbrowska

 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


 • Czas wytworzenia: 23-05-24 14:14
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 14:14

Historia zmian

8162 Dodanie Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w 2021r. z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2