• tresc_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
  ogłoszenie nr 581665-N-2019 z dnia 2019-08-05 r.
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby
  Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020'
  OGŁOSZENIE O ZAMOW ENIU - Dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub prwamu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Nie
  Nazwa projektu lub programu
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
  działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
  zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
  marginalizowanych
  Nie
  Należy minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
  kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy' Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
  zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzWpowierzyli
  przeprowadzenie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie
  Jeżeli tak, należy l"mienić zamawiających, którzy wslńnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
  adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
  konta kłów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
  Europejskiej
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
  członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  l. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu, krajowy numer identyfikacyjny
  ul. ul. Nowa , 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (029) 761 73
  79, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (029) 761 73 79.
  Adres strony internetowej (URL): www.rzekun.pl w zakładce /zakfad Obsługi Gminy/

  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
  plików, które nie są ogólnie dostępne
  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział olM)wiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
  w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
  członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
  postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania Mlpowiadają
  zamawiający, czy zamówienie b.ędzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
  zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  1.4) KOMUNIKACJA:
  Niec)graniczony, i bezpośrulni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
  adresem (URL)
  Nie
  www.rzekun.pl w zakładce (Zakład Obsługi Gminy)
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona LĘclzie specyfikacja istotnych warunków
  zamowłema
  Nie
  www.rzekun.pl w zakładce (Zakład Obsługi Gminy)
  Dostęp do dokumentów z jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
  adresem
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postę1M)waniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
  sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
  sposób:
  Tak
  Inny
  Oferta w formie papierowej pisemnej za pośrednictwem pocztowego lub posłańca
  Adres:
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu ul. Nowa 7 A, 07-411 Rzekuń

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
  nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać adresem:
  (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
  11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup i dostawa artykułów na
  potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020”
  Numer referencyjny: PSRz.26.4.2019
  Przed wszczęciem 'N)stępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
  Nie
  11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie pcKlzielone jest na części:
  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postę1M)waniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
  wykonawcy:
  11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
  budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
  innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
  budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów
  spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020, 2.
  Nazwy' i kody zgodnie ze Wsłńnym Słownikiem Zamówień Publicznych CPV. 3. Przedmiot zamówienia
  dzieli się na 6 części: Część 1. Dostawa pieczywa Część 2. Dostawa produktów mleczarskich Część 3.
  Dostawa mięsa, drobiu, wędlin i mięsnych Część 4. Dostawa produktów
  ogólnospożywczych Część 5 Dostawa ryb i mrożonek Część 6. Dostawa owoców, warzyw i jaj.
  Szczegółovw opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do formularza ofertowego. 4.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
  wariantovwch. 6. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umown„• ramowej, przeprowadzenia aukcji
  elektronicznej, rozliczenia w walutach obcych, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, stosowania
  wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający
  zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawców w ofercie części
  zamówienia, której uw,'konanie powierzy i podania przez Wykonawcę firm
  podwykonawców. 8. Zamawiający, wskazując w opisie produktów określenie: typu
  (nazwy handlowe lub nazvwy• prcKlucenta), zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4, dopuszcza

 • SIWZ.pdf
 • formularz_oferty__za__acznik_nr_1.odt
  Załącznik nr 1 do SIWZ
  ……………………………………………..
  (pieczątka Wykonawcy)
  FORMULARZ OFERTOWY
  Dane dotyczące Wykonawcy/Pełnomocnika
  Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………….......................... Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………… NIP…………………………………….REGON………………………………………………
  Tel./fax…………………………………adres e-mail:………………………………………..
  Zamawiający:
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Ul. Nowa 7 A, 07 –411 Rzekuń
  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na "Zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020", oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:
  Część 1 zamówienia: Dostawa pieczywa :
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe
  w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  słownie :
  ………………………..…..
  ………………………..zł
  ……………….
  …..............zł
  ………………..
  …................zł
  Część 2 zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich za:
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe
  w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ………………..
  ………………zł
  ……………….
  ….................zł
  ………………..
  ….................zł
  Część 3 zamówienia: Dostawa mięsa, drobiu. wędlin i produktów mięsnych L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  słownie ZŁ:
  ………………............
  …………………zł
  ………………..........
  …..................zł
  ………………..
  …................zł
  Część 4 zamówienia: Dostawa produktów ogólnospożywczych
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ………………................
  .............................zł
  ……………….......
  …..........zł
  ………………..zł
  Część 5 zamówienia: Dostawa ryb i mrożonek
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  …………………………………...
  ….............................zł
  ………………
  …........zł
  ……………………….……......zł
  Część 6 zamówienia: Dostawa warzyw, owoców i jaj
  L.p.
  Nazwa placówki
  Cena netto
  Podatek VAT
  Cena brutto
  1.
  Przedszkole Samorządowe
  w Rzekuniu
  ………………..zł
  ……………….zł
  ………………..zł
  Słownie ZŁ:
  ……………………………..
  ………………..zł
  ………………......
  …......zł
  ………………..
  …...........zł
  Termin płatności faktury
  Oświadczam, że termin płatności faktury wyniesie………. dni.
  Ceny jednostkowe określa formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszej oferty.
  Potwierdzamy zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWIZ, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oświadczamy, iż zawarte w SIWZ ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie środki transportu do przewozu przedmiotu zamówienia Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie / przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
  ……………………………………………………………………………………………*
  Nazwy (firm) proponowanych podwykonawców (z podaniem adresu i tel.): …………………………………………………………………………………………
  Oświadczamy, że firma, którą reprezentuję jest:
  małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
  żadne z powyższych.
  (proszę postawić znak "X" przy właściwym kwadracie)
  Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
  1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ?
  2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i/lub usług ?
  …………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………...
  3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………………………………..
  4) Niewypełnienie oferty w zakresie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
  (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
  Załącznikami do niniejszej oferty są:
  1.....................................................................
  2..................................................................... 3.……………………………………………………………..
  4………………………………………………………………
  5………………………………………………………………
  6………………………………………………………………
  .................................................…......................................................................................................
  (miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
  * - niepotrzebne skreślić.
 • formularz_cenowy_zal_acznik_1_2_3_4_5_6___do_formularza_ofertowego.odt
  zał. nr 1 do formularza ofertowego
  Część nr 1 – Dostawa pieczywa
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Ilość
  przewidywana
  w okresie objętym zamówieniem
  J.M
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość zamówienia netto (zł)
  /3x5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  Wartość brutto (zł)(kol.6+8)
  -1-
  -2-
  -3-
  4
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Chleb zwykły krojony pszenny 500g
  3000
  szt
  2
  Chleb razowy 500 g
  1400
  szt
  3
  Bułka wrocławska 300 g
  800
  szt
  4
  Bułka tarta 1 kg
  30
  kg
  5
  Bułka grahamka 50 g
  5000
  szt
  6
  Bułka maślana 80 g 3000
  szt
  7
  Bułka pchełka 50 g
  3000
  szt
  8
  Chleb żytni 500 g
  1000
  szt
  9
  Drożdżówka 80 g
  2000
  szt
  10
  Pączki 80 g
  1000
  szt
  Wartość łącznie :
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 2 do formularza ofertowego
  Część 2 – Dostawa produktów mleczarskich
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Ilość
  przewidywana
  w okresie objętym zamówieniem
  J.M
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość zamówienia netto (zł)
  (3x5)
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  Wartość brutto (zł)
  (kol.6+8)
  -1-
  -2-
  -3-
  4
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Mleko spożywcze
  2% tł. w opak. 1 l.
  500
  l
  2
  Śmietana 30% tł. 400ml.
  2000
  szt
  3
  Masło śmietankowe zawartość tł. 82,5 % w 200 g.
  1000
  szt
  4
  Twaróg półtłusty kostka 200 g.
  1200
  szt
  5
  Ser żółty pełnotłusty 200
  kg
  6
  Jogurty naturalny
  165 ml
  200
  szt
  7
  Mleko spożywcze 3,2 % w 1l.
  2000
  l
  8
  Jogurt owocowy 165 ml
  2000
  szt
  9
  Śmietana 18% 400 ml
  400
  szt
  Wartość łącznie :
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 3 do formularza ofertowego
  Część nr 3 -Dostawa mięsa, drobiu, wędlin i produktów mięsnych
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Ilość p rzewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.m
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość netto (zł)
  /3x5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  Wartość brutto (zł)
  /6+8/
  -1-
  -2-
  -3-
  -4-
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Schab wieprzowy- 1 kg.
  400
  kg
  2
  Łopatka wieprzowa b/ kości
  800
  kg
  3
  Karkówka wieprzowa b/ kości
  150
  kg
  4
  Udziec z indyka-
  200
  kg
  5
  Filet z piersi indyka
  150
  kg
  6
  Kurczak świeży
  200
  kg
  7
  Ćwiartka z kurczaka- 300
  kg
  8
  Parówki wieprzowe cienkie o zawartości nie mniej niż 70 % mięsa
  200
  kg
  9
  Filet z piersi kurczaka
  250
  kg
  10
  Szynka wieprzowa wędzona
  120
  kg
  11
  Schab pieczony wieprzowy
  120
  kg
  12
  Polędwica drobiowa min. 70% mięsa w 1 kg
  50
  kg
  13
  Żeberka wieprzowe przykarczkowe
  2000
  kg
  14
  Polędwica wieprzowa
  50
  kg
  15
  Kiełbasa cienka min. 70% mięsa 1 kg
  50
  kg
  16
  Pasztet drobiowy opakowanie 155 g
  100
  szt
  17
  Żeberka wieprzowe paski 1 kg
  500
  kg
  18
  Podudzia z kurczaka
  500
  kg
  Wartość łącznie :
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 4 do formularza ofertowego
  Część nr 4 –Dostawa produktów ogólnospożywczych
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Iloścp rzewidywana w okresie objętym zamówieniem
  J.m
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość netto (zł)
  /3x5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  Wartość brutto (zł)(6+8)
  -1-
  -2-
  -3-
  -4-
  -5-
  -6-
  -7-
  -8-
  -9-
  1
  Cukier biały kryształ op. 1 kg.
  350
  kg
  2
  Cukier waniliowy -30 g
  100
  szt
  3
  Kakao ciemne sypkie - 80 g 10 szt
  4
  Marmolada 500 gr.
  30
  szt
  5
  Groszek konserwowy 400g
  100
  szt
  6
  Kawa inka op. 150 g
  10
  szt
  7
  Mąka kukurydziana - 1 kg
  30
  kg
  8
  Koncentrat pomidorowy 30% op. 190g
  500
  szt
  9
  Kukurydza konserwowa op. 400g
  100
  Szt.
  10
  Kwasek cytrynowy- 20 g
  50
  szt
  11
  Ryż brązowy - 1 kg 20.
  kg
  12
  Majeranek torebka -20 g
  200
  szt
  13
  Miód naturalny wielokwiatowy op. słoik 0,9 kg
  100
  szt
  14
  Ocet jabłkowy - 500 ml
  30
  szt
  15
  Kasza jęczmienna op. 1 kg. 50
  kg
  16
  Pieprz ziołowy torebka op. 20 g
  1000
  szt
  17
  Mąka ziemiaczana op.1 kg
  150
  szt
  18
  Cukier puder 500 g.
  10
  szt
  19
  Makaron ciemny 400g
  100
  szt
  20
  Sól morska 1 kg.
  200
  kg
  21
  Ziele angielskie torebka 15g.
  100
  szt
  22
  Liść laurowy torebka 12 g
  300
  szt
  23
  Ryż 1 kg.
  100
  kg
  24
  Mąka pszenna op. 1 kg.
  200
  kg
  25
  Olej jadalny uniwersalny - 1 l.
  400
  szt
  26
  Kasza manna 1 kg
  10
  kg
  27
  Kasza gryczana jasna 1 kg
  80
  kg
  28
  Płatki kukurydziane 600 g 100
  szt
  29
  Makaron wstążka 1 kg
  300
  szt
  30
  Makaron nitka 1 kg
  300
  szt
  31
  Makaron świderki 1 kg.
  300
  szt
  32
  Sok malinowy- 200 ml.
  350
  szt
  33
  Herbata owocowa ekspresowa 45 g
  2000
  szt
  34
  Herbatniki 100 g
  500
  szt
  35
  Kisiel- 58 g
  400
  szt
  36
  Budyń- 64 g
  200
  szt
  37
  Oliwa z oliwek- 0,5 l.
  20
  szt
  38
  Wafle ryżowe- 130 g
  150
  szt
  39
  Otręby pszenne- 200g
  60
  szt
  40
  Przyprawy oregano- 10 g
  100
  szt
  41
  Przyprawa bazylia- 10 g
  100
  szt
  42
  Papryka slodka sypka- 20g
  50
  szt
  43
  Zioła prowansalskie 10 g.
  50
  szt
  44
  Proszek do pieczenia 30 g.
  20
  szt
  45
  Woda niegazowana- 6l.
  400
  szt
  46
  Woda niegazowana - 0,5 l
  500
  szt
  47
  Drożdże piekarnicze - 100 g
  60
  szt
  48
  Czekolada gorzka- 100 g
  40
  szt
  49
  Rodzynki- 100 g
  100
  szt
  50
  Ciastka zbożowe -200 g
  1000
  szt
  51
  Krokiety z mięsem nie mrożone op. 1kg
  200
  kg
  52
  Krokiety z kapustą i grzybami nie mrożone op. 1kg
  300
  kg
  53
  Naleśniki z serem nie mrożone op. 1kg
  300
  kg
  54
  Krem do smarowania typu Nutella 350 ml
  100
  szt
  55
  Majonez 500 ml
  20
  szt
  56
  Dżem owocowy 280 ml
  50
  szt
  57
  Pieprz naturalny 20 g
  200
  szt
  58
  Pierogi z serem nie mrożoneop. 1Kg
  300
  kg
  Wartość łącznie:
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 5 do formularza ofertowego
  Część 5 – Dostawa ryb i mrożonek
  L.p.
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Przewidywana ilość w okresie objętym zamówieniem
  J.m.
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość netto
  (zł)
  3x5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  Wartość brutto (zł)
  /6+8/
  -1-
  -2-
  -3-
  -4-
  -5-
  -6-
  -7-
  8
  9-
  1
  Filet z miruny 1 kg.-mrożony /nie więcej niż 4% glazury/
  400
  kg
  2
  Makrela wędzona 1 kg.
  40
  kg
  3
  Paluszki rybne mrożone
  200
  kg
  4
  Tuńczyk konserwowy 170 g.
  100
  szt
  5
  Mrożona wiśnia
  50
  Kg
  6
  Mrożona truskawka
  50
  kg
  7
  Groszek zielony mrożony
  100
  kg
  8
  Mrożona czarna porzeczka
  100
  kg
  9
  Mieszanka kompotowa- mrożona
  300
  kg
  10
  Mieszanka warzywna mrożona
  150
  kg
  11
  Mrożona malina
  100
  kg
  Wartość łącznie:
  Podpis i pieczątka wykonawcy
  zał. nr 6 do formularza ofertowego
  Część 6 -Dostawa warzyw, owoców i jaj L.p
  Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
  Przewidywana ilość w okresie objętym zamówieniem
  J.m
  Cena jedno-stkowa netto (zł)
  Wartość netto (zł)
  /3x5/
  Stawka podatku VAT
  Wartość podatku VAT (zł)
  Wartość brutto (zł)
  /6+8/
  -1-
  -2-
  -3-
  -4-
  -5-
  -6-
  -7-
  8
  9
  1
  Pietruszka
  500
  kg
  2
  Marchewka
  1000
  kg
  3
  Seler korzeń
  400
  kg
  4
  Por
  50
  kg
  5
  Kapusta kwaszona 120
  kg
  6
  Kapusta biała
  100
  kg
  7
  Kapusta czerwona
  50
  kg
  8
  Buraki
  500
  kg
  9
  Pamelo
  100
  szt
  10
  Rabarbar
  50
  kg
  11
  Kapusta Pekińska
  100
  kg
  12
  Kalafior świeży
  100
  szt
  13
  Papryka świeża 30
  kg
  14
  Szczypior- pęczek
  50
  szt
  15
  Koper - pęczek
  50
  szt
  16
  Natka pietruszki- pęczek
  40
  szt
  17
  Cebula
  30
  kg
  18
  Fasolka szparagowa
  70
  kg
  19
  Ogórek świeży
  200
  kg
  20
  Ogórek kwaszony
  500
  kg
  21
  Groszek zielony 1 kg
  50
  kg
  22
  Brokuły 70
  szt
  23
  Pieczarki 150
  kg
  24
  Fasola
  100
  kg
  25
  Groch
  100
  kg
  26
  Czosnek główka
  30
  szt
  27
  Nasiona dyni op. 200 g
  30
  szt
  28
  Nasiona słonecznika op. 200g
  40
  szt
  29
  Ziemniaki 10000
  kg
  30
  Jabłka 1000
  kg
  31
  Banany
  600
  kg
  32
  Brzoskwinie
  100
  kg
  33
  Nektarynka 100
  kg
  34
  Pomarańcza 400
  kg
  35
  Mandarynka
  400
  kg
  36
  Arbuz 100
  kg
  37
  Kiwi
  50
  kg
  38
  Truskawki
  40
  kg
  39
  Śliwka
  20
  kg
  40
  Gruszki
  20
  kg
  41
  Cytryna 10
  kg
  42
  Winogrona
  40
  kg
  43
  Rzodkiewka 50
  pęcz
  44
  Sałata 500
  szt
  45
  Pomidor
  500
  kg
  46
  Jajka kurze gat. L
  3000
  szt
  Wartość łącznie:
  Podpis i pieczątka wykonawcy
 • oswiadczenie_dotyczace_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu__zalacznik_nr_2.odt
  Załącznik nr 2 do SIWZ ……………………………………
  (pieczątka wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E
  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze. zm.)
  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pn. "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020".
  Informacja dotycząca Wykonawcy:
  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj.
  a) posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
  c) posiadam niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  * Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
  Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w dziale V SIWZ, polegam na zasobach następujących podmiotów:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
  w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  Miejscowość pieczęć podpis
  * skreślić jeśli nie dotyczy
  Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
 • oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania__zalacznik_nr_3.odt
  Załącznik nr 3 do SIWZ ……………………………………
  (pieczątka Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E
  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze. zm.).
  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pn. "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020".
  Oświadczenie dotyczące Wykonawcy:
  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  * Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art………………ustawy Pzp (podać podstawę wykluczenia mającą zastosowanie spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).
  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  * wypełnić jeżeli dotyczy
  * Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
  Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis
  * wypełnić jeżeli dotyczy
  * Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
  Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących podwykonawcami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  którym powierzam wykonanie następującej części zamówienia …………………………… nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość pieczęć podpis * wypełnić jeżeli dotyczy
  *Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość podpis
 • oswiadczenie_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej__zalacznik_nr_4.odt
  Załącznik nr 4 do SIWZ ………………………………………………
  (pieczątka Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E
  dotyczące postępowania pn. "Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020".
  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
  Przystępując do udziału w ww. postępowaniu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczam że:
  * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369) nie należę do tej samej grupy kapitałowej co pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.
  * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), należę do tej samej grupy kapitałowej, co niżej wymieniony Wykonawca: (należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, z którymi występują powiązania kapitałowe)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  *niepotrzebne skreślić
  Oświadczam również, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………………………..., data………………….. ……………………..……………………………
  miejscowość podpis
  Załączniki do oświadczenia:
  1…………………………
  2…………………………
  UWAGA: Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
 • projekt_umowy_zalacznik_nr_5.odt
  Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR ……….
  zawarta w dniu ................................. pomiędzy:
  Gminą Rzekuń – Przedszkolem Samorządowym w Rzekuniu…………………………………………. reprezentowanym przez …………………………………..- Dyrektora Przedszkola , przy kontrasygnacie ………………………………………………………………..…. zwanym dalej „Zamawiającym”,
  a
  …......................................................................................................................................, reprezentowanym przez ..........................................................................................., uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP - Podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
  § 1
  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający do odebrania artykułów spożywczych, zwanych w dalszej treści umowy towarami lub produktami, których asortyment, ilość, jakość, ceny jednostkowe określone są w formularzu cenowym Wykonawcy na część ……..zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
  Ilości podane w załączniku do umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15 % ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia zakresu dostawy.
  Przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania dotyczące produktów żywnościowych określone w obowiązujących przepisach, a w szczególności:
  ustawy z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018, poz. 1541 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,
  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2018 poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.
  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.) w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
  § 2
  Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego.
  Produkty będą dostarczone przez Wykonawcę własnym środkiem transportu, na jego koszt oraz ryzyko do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6.30 do 8.00. Przewiduje się dostawy codziennie ( w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego). Dostawy realizowane będą zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź drogą elektroniczną najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach cenowych. Wykonawca potwierdzi na piśmie przyjęcie zamówienia. Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy.
  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy jest intendent Pani………………………………………….. telefon ……...
  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy jest Pan/Pani…………………………………………………………. telefon …………
  § 3
  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru zgodnie z terminem, o którym mowa w § 2 ust. 2.
  W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności ilościowo - jakościowych Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny ze specyfikacją określoną w załączniku do umowy.
  Towar, o którym mowa w ust. 3 zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na jego koszt.
  Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru.
  § 4
  W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamawianego asortymentu lub dostawa nie nastąpi w określonym w umowie terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy – w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki – w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
  2.   W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
  3.   W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy ustaloną w umowie.
  § 5
  Termin przydatności do spożycia wszystkich dostarczonych towarów nie powinien być krótszy niż 2/3 terminu przydatności zalecanego przez producenta.
  Dostarczany towar winien być świeży, pierwszego gatunku, dopuszczony do sprzedaży, zgodny z treścią zawartą w SIWZ oraz załącznikiem do SIWZ, stosownie do właściwej części.
  Wykonawca winien dostarczać produkty czyste, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące).
  Wykonawca winien dostarczać towar własnym środkiem transportu w atestowanych pojemnikach, zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych.
  W zależności od asortymentu towar winien być dostarczany w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwa), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze.
  Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
  Wykonawca zobowiązany jest rozładować towar w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach dostarczanych towarów były oznakowania i opisy w języku polskim.
  Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w następstwie niewłaściwej jakości dostarczanych produktów.
  § 6
  Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
  Szacunkowa wartość wynagrodzenia za dostarczony towar, wynikająca ze złożonej oferty wyniesie:
  Brutto……………………….. zł (słownie: ………………………………………………………) Netto………………………... zł VAT ……………………….. zł Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do umowy.
  § 7
  Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie ……………..od daty jej wystawienia Zamawiającemu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
  Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów.
  Zamawiający umożliwia stosowanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
  Faktury/rachunki będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami.
  Faktury/rachunki należy wystawiać w następujący sposób: Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758 214 17 29
  Odbiorca/Płatnik: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu adres ul. Nowa 7a, 07—411 Rzekuń.
  § 8
  Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od …... września 2019 r. do 31 lipca 2020 r.
  § 9
  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
  10% wartości towaru nie dostarczonego w terminie określonym w § 2 ust. 2 za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.
  10% wartości towaru, w którym stwierdzono rozbieżności ilościowo-jakościowe, zgodnie z § 3 ust. 2, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w ich usunięciu.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych przewidzianych w ust. 1 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
  § 10
  Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.
  Rozwiązanie umowy może nastąpić z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron w formie pisemnej bez wskazania przyczyny lub niezwłocznie przez Zamawiającego w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do przestrzegania terminów dostaw, powtarzającego się nie dostarczania zamawianego towaru lub dostarczania towaru niezgodnego z umową.
  § 11
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
  przenoszenia ilości poszczególnych produktów między pozycjami formularza cenowego przy zachowaniu całkowitej ceny umowy z podatkiem VAT,
  zwiększenia ilości zamawianego towaru do 15% przy zachowaniu zaoferowanej ceny za poszczególne produkty,
  zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestana produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych.
  obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,
  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  § 12
  Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody.
  § 13
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. § 14
  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
  Wykonawca Zamawiający
 • Wyjasnienie_zalacznikow_w_SIWZ.pdf
  Rzekuń, dnia 07 082019 r.
  Do wiadomości
  Uczestnicy p ostępo wania
  Dot. Informacja do załączników w przetargu pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych
  na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020”
  Zamawiający
  dokonuje wyjaśnień odnośnie zapisów załączników do SIWZ w
  następującym zakresie:
  Załącznik nr
  4 do formularza ofertowego Część nr 4- Dostawa produktów
  ogólnospożywczych lp.
  16 pieprz ziołowy torebka op_20 g przewidywana ilość 1000 szt.
  Załącznik nr
  4 do formularza ofertowego Część nr 4- Dostawa produktów
  ogólnospożywczych lp. 33 herbata ekspresowa 45 g przewidywana ilość 2000 szt.
  Załącznik nr
  4 do formularza ofertowego Część nr 4- Dostawa produktów
  ogólnospożywczych lp. 50 Ciastka zbożowe - 200 g przewidywana ilość ICO szt.
  Podczas mdyfikacji kolumn ilości tzn. jedno "0" w ww. pozycjach przesunęło się o jeden
  W celu wyjaśnienła_
  Załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy S 2 pkt. 2 ma brzmienie "Produkty będą
  dostarczone przez Wykonawcę własnym środkiem transportu, na jego koszt oraz ryzyko do
  siedziby Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6.30 do 8.00. Przewiduje się dostawy
  codziennie ( w zależności MI bieżących potrzeb zamawiającego)
  DYREKTOR
  Przedszkola Samorządowego
  w Rzekuniu
  Danuta Dąbrowska

 • informacja_po_otwarciu_ofert.pdf
 • zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
 • Czas wytworzenia: 16-06-24 04:54
 • Czas udostępnienia: 16-06-24 04:54

Historia zmian

8139 Dodanie Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu w roku szkolnym 2019/2020 z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2