Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie_20080320_2.pdf
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  O Zamieszczenie obowiązkowe
  O
  DOTYCZY:
  O Zarnówiema publicznego
  O
  SEKCJA 1:
  1.1) NAZWA 1 ADRES
  N azwa:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  Adres pocztowy:
  ul. Kolonia IB
  Miejscowość:
  Rzekuń
  T elefon:
  029 7617370
  KCKI
  07-411
  029 7617378
  Woj ewództwo:
  mazowieckie
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  http:/,”www_rzekun_
  Adres strony internetowej: pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
  zakupów:
  L2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
  Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
  SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWTENIA
  11.1) OPIS
  11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  ZAKUP Z DOSTAWĄ/KOPARKO - ŁADOWARKI w formieleasingu operacyjnego z
  wykupem końcowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu o wartości szacunkowej
  zamówienia poniżej 211 CO euro.
  11.1.2) Rodzaj zamówienia
  dostawy
  11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP Z DOSTAWĄ/KOPARKO - ŁADOWARKI w formieleasingu operacyjnego z
  wykupem końcowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu o wartości szacunkowej
  zamówienia poniżej 211 000 euro. CPV 29522600-0 CPV 66140000-3 Przeznaczenie Kopanie:
  plantowanie: ładowanie. Wymagane parametry techniczne zamawianej koparko - ładowarki
  Ogólne dane techniczne i wymagania - Stan techniczny - fabrycznie nowa: rok produkcji 2008

  dokładny opis przedmiotu zawarty jest w SIWZ
  11.1.4) WSPOLNY SŁOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
  Słownik główny
  Główny przedmłot 29 _ 52 26 00-0
  Dodatkowe przedmioty 66.14 00 00-3
  11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
  O Nie
  11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  O Nie
  11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
  Okres w miesiącach: 60
  SEKCJA m: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
  EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM
  m.i) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMOWIENIA
  Informacja na temat wadium
  nie d oty:zy
  m.2) WARUNKI UDZLALU
  Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jgžgli doȚczy oraz opis sposobu
  dokonywania spełniania tych warunków:
  1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają
  wykluczeniu z postQowania na podstawie przepisów określonych w art. 24 ust 1 i 2 Prawa
  zamówień publicznych: 2) spełniają wanunki określone w art.22 ust 1 pkt I - 3 Prawa zamówień
  publicznych: tzn.: a) posiadają uprawnienia do Aykony-,vania określonej działalności lub czynności:
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
  zdolnymi do vv-ykonania zarnówienia: c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
  urykonanie zamóxvienła_ 2. Sposób oceny spehliania warunków: Ocena słkłniania
  wanunkÓw udziału w dokonana zostanie wg zasady spehlia lub nie na
  podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń
  spełnienie Łvymaganych wanunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób
  jednoznaczny musi AynikaĆ: iž Wykonawca spehlia •,vymienłone wanunki_ Uzupełnienie
  wymaganych dokumentów będzie možhwe po up"vie terminu składania ofefi: chyba: że mimo ich
  uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości: co do
  treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniama warunków udziału w
  postą)owaniu: Zamawiający może wezwać uykonawców w określonym przez siebie terminie do
  złożenia u-yjaśnień_
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
  warunków udziału w postępowaniu:

  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy q.ymagaJą wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej: Arystawione nie wcześniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofen (oryginał lub kserokopia potwierdzona--za zgodność z oryginałem - przez
  Wykonawcę lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy. 2. Wypełnłony i podpłsany formularz
  oferty: wg załącznika nr 1 do SIWZ: 3. Ośxviadczenie: że Wykonawca spełnia warunki określone, w
  art. 22 ust. 1 PZP, wg załącznika nr 2 do SIWZ: 4. Kolorowe zdjęcia oferowanej koparko -
  ładowarki ( Midok ogólny: oraz każdej ze stron, zdjęcie kabiny: zdjęcie numenł rarny oraz silnika:
  zdjęcie stanu licznika mtg: zdjęcie silnika) - zdjęcia w formacie A4 (zdjęcła powinny być
  opieczętowane i opisane typ: model: rok produkcji): 5. Zaakceptowany projekt umowy: załącznik nr
  3 do SIWZ: 6 _ Kserokopia Dokumentacji Techniczno Ruchowej 7. Dokument ustanawiający
  pełnomocnika (Łvystawiony zgodnłe z wymogamł prawa) w przypadku podmiotów wspólnie
  ubiegających się o udzielenie zamóxvienia (np. spółka cywilna: konsorcjum), - jeżeli dotyczy:
  Szczegółowy za_kres potrzebnych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.I.I) TRYB UDZIELENIA ZAMOMENLA
  O Przetarg meogranłczony
  IV.I.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
  IV .2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV. 2.1) Kryteria ofert
  Najniższa cena
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
  @ Nie
  IV .3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.I) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  http:
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  ul. Kolonia 1 B: 07-411 Rzekuń ZGK w Rzekuniu
  IV .3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
  wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  nie d oty:zy
  IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

 • siwz_20080320_2.pdf
  ZP-4a/2008
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W TRYBIE
  Przetargu nieograniczonego
  na ZAKUP/ Z DOSTAWĄ/ KOPARKO - ŁADOWARKI
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  o wartości szacunkowej zamówienia
  poniżej 211 000 euro.
  CPV
  CPV 6614am3
  Zamaqiający:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  ul. Kolonia 1 B
  07-411 Rzekuń
  Adres do korespondencji:
  Zakład Gospodarki Komunalnalnej
  w Rzekuniu
  ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
  tel./fax. 029/ 7617378
  SIWZ na strome -
  ZATWIERDZAM
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Rzekuniu
  mgr inž_ Zbigniew Dąbrowski
  http : //www_rzekun_pl/
  z vm•g.towui. i o&rty
  z SFă•Z
  integalną SN.'Z
  20 marca 2008r

  I. Informacje ogólne.
  I _ Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu: ul. Kolonia 1 B: 07-411 Rzekuń:
  tel_fax 029/7617378 stowrol@vp_pl zwany w dalszej części „Zarnawiającym::, zaprasza
  Wykonawców do udziału w posted)owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
  o wafioŚci zamówienia mniejszej niž kwoty określone w przepisach u-ydanych na podstawie
  art. 11 ust DOSTAWĘ KOPARKO - ŁADOWARKI
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniue
  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000
  euro.
  Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany
  CPV: 29522600-0 — koparki: czerparki i maszyny górnicze
  CPV: 66140000-3- usługi leasingu finansowego
  2 prowadzone jest zgodnłe z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r_ — Prauo zamówień
  publicznych (tekst jedn. Dz.U_ Nr 223/2007: poz. w dalszej części „ustawą' :
  3 Do czynności podejmowanych przez ZarnawiaJącego i Wykonawcę stosoxvać się będzie przepisy
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r_ — Kodeks cywilny (Dz_U_ Nr. 16: poz. 93 z późn_ zm.): jeżeli
  przepisy PZP nie stanowią Inaczej _
  4. SIWZ Zamawiający umieszcza na stronie -
  http-_//wvvw_rzekun_pl,”
  5 o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
  6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. prowadzone będą w PLN
  7. Wybrany u-ykonawca jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu uyznaczonym
  przez Zamawiającego.
  8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i w częściach.
  9. Zamawiający nie przewiduje:
  - złożenia ofen wariantowych:
  - zawarcła urnou-y ramowej :
  - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
  - •wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  10 Zamawiający me przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa
  w alt. 67 ust. I pkt 7 PZP_
  11. Wykonawcy: zgodnie z alt. 23 ustauy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówłenia_
  W tym przypadku Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
  w o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w i zawarcia
  umouy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy wówczas dołączyć dokument
  ustanawiający pełnomocnika podpłsany przez wszystkich partnerów. Pełnomocnictwo winno byś
  złożone w fonnie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oferta podpłsana przez
  pełnomocnika zobowiązuje prawnie wszystkich Wykonawców wystQuJących wspólnie. Wszelka
  korespondencja dokonywana będzie z ustanowionym pełnomocnikiem
  12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
  zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
  II. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup (z KOPARKO -ŁADOWARK_I
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu w trybie przetargu nieograniczonego o
  wartości szacunkowej zamówienia

  poniżej 211 000 euro.
  CPV 29522600-0
  CPV 66140000-3
  Przeznaczenie:
  Kopanie: plantowanie: ładowanie.
  Wymagane parametry techniczne zamawiarłej koparko — ładou•arki:
  Ogólne dane techniczne i wymagania
  - Starł techniczny — fabrycznie nowa: rok produkcji 2008
  - Masa robocza maszyny ok. 8500 kg
  - Zbiornik paliwa min. 100 1
  - Pojemność układu hydraulicznego min. 70 L
  -_Koparka podsiębierna
  - kąt obrotu urysięgnika koparkowego - 1800
  - Głębokość kopania min. 5,8m
  - Łyżka koparkowa z zębami, montaž szybkozłączem:
  -_Ładowarka
  - Łyżka uniwersalna otwierana z przykręcanymi zębamł - z możliwością spychania:
  ładowania: kopania, chwytania: rozściełarłia i Łvyrównanła.
  Wysokość ładowania min. 3:5 m licząc do sworznia obrotu (wywrotu) łyżki
  ładowarkowej :
  - Pojemność łyżki min. 1 00 m?
  - _ Silnik
  - Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem: chłodzony cieczą spełniający normę emisji
  spalin EURO 111 lub TIER 2.
  - Moc znamionowa min. 70 kW
  - Skrzynia biegów
  - Automatyczna przełączalna pod z możliwością przełączania na
  ręczny tryb pracy
  - Min 4 biegi do przodu oraz min. 2 biegi wsteczne
  - prędkość jazdy do okoł040 km/h
  - Układ kierowniczy
  Układ hydrostatyczny, gwarantujący lekkie sterowanie koparką przy każdej prędkości j azdy_
  - Układ hydrauliczny
  - Typu zamkniętego z pomiarem obciążenia uyposažony w pompę o zmiennym
  Przepływie i wydajności min150 1/min_
  - Ciśnienie robocze min (bar)200
  - Układ elektryczny
  - Układ elektryczny powinien spełniać •wymagania polskich oraz europejskich przepisów
  - bezpieczeństwa: w szczególności połączenia powinny być zamknięte i uodoszczelne
  - Napięcie 12 V:
  - Altemator min 80Amp
  Kabina
  - Kabina ROPS/FOPS konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo: dobrą widoczność:
  ergonomię, mski poziom hałasu oraz komfort pracy dla operatora z ogrzewaniem i
  wentylacją
  - Wskaźniki: temperatury płynu chłodzącego silnik, temperatury oleju skrzyni biegów:
  poziomu paliwa: temperatury oleju hydraulicznego lampki Świateł drogowych: przeciw
  mgł elnych, kierunkoxvskazów:
  Hamulce min.
  - Hamulec zasadniczy — wielotarczowy: mokry: wspomagany i sterowany hydraulicznie:
  działaj ący na tylne koła
  Hamulec postojowy i awaryjny- wielotarczowy, mokry, mechanicznie sterowany.

 • Wyjasnienia_do_SIWZ.pdf
  ZP-4a/2008
  Rzekuń 2803.2008r
  WYKONAWCY.
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Nazwa zadania : „zakup/dostawę koparko ładowarki w formie leasingu
  operacyjnego z wykupem końco»m dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Rzekuniu
  W odpowiedzi na zadane nam pytania przez wykonawców:
  • zamawiający dopuszcza wysokość ładowania z róžnicą plus,minus do Q 40 m
  od podanej w SIWZ licząc od sworznia obrotu /wywrotu/ łyžki
  ładowarkowej
  • zamawiający dopuszcza skrzynie biegów typu POWER SHIFT półautomatyczną
  przełączalną pod obciąženiem
  Odnośnie zapytania co do postanowień umowy leasingowej, zamawiający
  odpowiada, iž dopuszcza modyfikację umowy, a załącznik 3 do SIVVZ proszę
  potraktować , jako projekt umowy.
  Do wiadomości:
  Wszyscy uczestnicy:
  Podpis Kierownika Zamawiającego:

 • uniewaznienie_postepowania.pdf
  ZP-4a/2008r
  Rzekuń
  Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
  Dotyczy. o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-4a/08
  w trybie przetargu nieograniczonego „ZakLlP IZ dostawą/ koparko •ładowarki
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla ZGK w
  Rzekuniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000 euro".
  odrzucenie ofert i unieważnienie postępowania
  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r_ Zamówień Publiczny:h
  tekst jednolity Dz.U_ z 2007r nr 223 poz. 1655 / :
  Zamawiający odrzuca oferty przetargowe wykonawców: 3 W Maszyny Budowlane SP _
  z o.o. ul. Jana Olbrachta 94A,01-102 Warszawa i Raiffeisen Leasing Polska S.A_II
  Oddział w Ostrołęce
  ul. 11 Listopada 74, 07-410 Ostrołęka,
  są to oferty sprzedającego maszynę i finansującego na kwotę bnutto 268 400tys
  treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych wanunkÓw zamówienia
  Dodatkowo np. brak Aypehlionego i Fommlarza ofertowego:
  ośxviadczenia: lž urykonawca spełnia warunki określone w afi 22ust1 Ustawy PZP- załącznik nr 2
  do SIWZ , oraz kserokopii dokumentacji techniczno — ruchowej
  Ponadto zgodnie z art.26 ust 3 ustau-y PZP zarnawiający nie wezxvał u-ykonawców, którzy w
  określonym terminie nie złożył oświadczeń lub dokumentów: o których mowa w afi_ 25 ust. 1 : lub
  którzy złożyli dokumenty: o których mowa a art_25 _ust 1 : zawierające braki, do ich uzupełnienia w
  uyznaczonym terminie: gdyž mimo uzupełnienia oferta Aykonawców podlega mirzuceniu: a
  dodatkowo konieczne będzie uniewažnieme przedmiotowego przetargowego.
  Wykonawcy w/w nie u-ymagarłego xvarunku udzłału w postQowaniu: przedstawione oferty
  są mezgodne z uymagamami określonymi przez zamawiającego w siwz_
  OFERTA firmy -.Broker Service PHU Jan Surma, ulFarbiarska 21, 95-100 Zgierz na
  kwotę 350 670,336 zł. Brutto,
  zawiera błędy w podliczeniu ceny w formularzu ofertowym: jednakże zamawiający nie Imrawił
  omyłki rachunkowej w trybie afi gg ust 1 w Łvy•znaczonym tenninie, gdyž mimo poprawiema
  pomyłek ofena wykonawcy podlega drzuceniu, a ddatkowo konieczne Ŕ'dzie unieważnienie
  przedmiotowego przetargowego w trybie. art_93 ust 1 pkt 4 ustawy PZP
  Zamawiający unieważnia posted)owanie o udzielenie zamówienła: jeżeli cena najkorzystniejszej
  oferty przeuryžsza kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansoxvanie zamówienia.
  Nie mniej jednak ofertę uznaną za Arymagania przedstawił u-ykonawca: Europejski
  Fundusz Leasingowy S „4. Plac Orląt Lwowskichl, 01-102 Wrocław na kwotę brutto
  304 337,22 zł.
  Jednakże ze względu na to: że oferta ta przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na
  sfinansoxvanie przedmiotowego zamówienia zarnawłaJący unieważnia przedmiotowe postq)owanie
  przetargowe- podstawą unieważnienia jest art_93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP _
  Zamawiający działając na podstawie art_93 ust_3 pkt. 2 Ustmvy Prawo Zamówień Publicznych
  zawiadamia, że „ZakUP IZ dostawą/ koparko-ładowarki
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla ZGK w
  Rzekuniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000 euro".
  -Zostało unieważnione.

  Podstawą unieważnienia jest art.93 ust I pkt 4 ustawy PZP _ Zamawiający unieu•ažnia
  postą)owanie o udzielenie zamówienła: jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę
  którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansoxvanie zamówienia. Zarnawłający może
  przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia jedynie kwotę bnłtto 269 000 tys.
  złotych .
  Kolejne postępowanie zostanie ogłoszone BZP w najbliższym terminie.
  środki prawnej:
  Od niniejszej decyzji przysługują państwu środki ochrony prawnej określone w Ustawie PZP.
  Do wiadomości
  wszyscy uczestnicy postępowania
  Podpis Kierownika Zamawiającego

 

 • Czas wytworzenia: 14-07-24 11:46
 • Czas udostępnienia: 14-07-24 11:46

Historia zmian

8056 Dodanie Zakup z dostawą koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000 euro z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2