Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie.20080428.pdf
  Rzekuń: ZAKUP / Z DOSTAWĄ/ KOPARKO - ŁADOWARKI
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  o wartości szacunkowej zamówienia
  poniżej 211 000 euro.
  Numer ogłoszenia: 79986 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 18.04.2008
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia:
  Ogłoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.
  SEKCJA 1 ZAMAWIAJĄCY
  1. 1) NAZWA 1 ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu: ul. Kolonia IB, 07-411
  Rzekuń: woj. mazoxvieckie: teL 029 7617370, fax 029 7617378.
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  1. 2) RODZAJ ZAMAMAJĄCEGO: Adminłstracja samorządowa.
  SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1) OPIS
  11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKLN / Z DOSTAWĄ/
  KOPARKO - ŁADOWARKI
  w formie leasingu operacyjnego z końco•wym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  o wafioŚci szacunkowej zamówienia
  poniżej 211 000 euro.

  11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup /Z
  DOSTAWA/ KOPARKO - ŁADOWARKI
  w formie leasingu operacyjnego z końco•wym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  w trybie przetargu nieograniczonego o wafioŚci szacunkowej zamóxvienła poniżej 211 000
  euro _ Przeznaczeni e:
  Kopanie: plantowanie, ładowanie.
  Wymagane parametry techniczne zamawiarłej koparko - ładowarki-
  fabrycznie nowa: rok produkcji 2008r: szczegółowy OPIS przedmiotu zamówienia zawarty jest w
  słwz
  11.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29 52 26 00-0: 66.14.00.00-3_
  11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
  11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
  11.2) CZAS TRWANIA ZAMOMENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w
  miesiącach 48.
  SEKCJA 111: INFOR.MACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM: EKONOMICZNYM,
  FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM
  111.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
  111.2) WARUNKI UDZIAŁU
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
  spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać słę
  Wykonawcy: którzy :
  1) nie podlegają •,vykluczeniu z postą)owanła na podstawie przepłsów określonych

  w alt. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych:
  2) spełniają warunki określone w ał-t_22 ust. 1 pkt 1 - 3 Prawa zamówień publicznych,
  a) posiadają uprawnienła do wykonywania określonej działalności lub czynności:
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobarni zdolnymł do Arykonania zamówienia:
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonanie
  zamówłenła
  2. Sposób oceny spełniania warunków:
  Ocena spełniania warunków udzłału w posted)owaniu: o których mowa w pkt 1 dokonana
  zostanie wg zasady spełnia lub nie spehlia na złożonych przez Wykonawców
  dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie u-ymaganych wamnkÓw.
  Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi urynikać:
  iž Wykonawca spełnia •vvymienione wanmki_
  Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzłe po upływie terminu składania
  ofert: chyba: że mimo ich uzupehlienia konieczne byłoby unieważnienie postQowania.
  W przypadku wątpliwości: co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę
  na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Zamawiający może
  wezwać
  •wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia u-yjaśnień_
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
  celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis
  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpłsie do ewidencji działalności
  gospodarczej jeżeli odrębne przepisy •vvymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
  do ewidencji działalności gospodarczej: wystawione me wcześniej niž 6 miesięcy przed
  upływem
  terminu składania ofen (ołyginał lub kserokopia potwierdzona (za zgodność
  z oryginałem) - wg zasad podanych w części X pkt 7 - przez Wykonawcę lub
  pełnomocnego
  przedstawiciela Wykonawcy.
  2. Wypełniony i podpisany formularz oferty: wg załącznika nr 1 do SIWZ:
  3. Oświadczenie, że Wykonawca słkłnia wanunki określone: w alt. 22 ust. 1 PZP:
  wg załącznika nr 2 do SIWZ,
  4. Kolorowe zdjęcia oferowanej koparko - ładowarki ( uidok ogólny, oraz każdej ze
  stron: zdjęcie kabiny: zdjęcie numeru ramy oraz silnika: zdjęcie stanu licznika mtg:
  zdjęcie silnika) - zdjęcła w formacie A4 (zdjęcia powinny być opieczętowane i opisane
  typ: model, rok produkcji),
  5. Kserokopia Dokumentacji Techniczno Ruchowej
  6. Dokument ustanawiający (wystawiony zgodnie z uymogamł prawa) w
  przypadku podmiotów uspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka
  cywilna, konsorcjum), - jeżeli dotyczy:
  A _ Formularz oferty (załącznik nr 1 : powinny zostać wypełnione (lub przepłsane
  z zachou•aniem formy i treści i wypełnione) przez Wykonawcę wyjątku i
  dokonywania jakichkolwiek zmiarł skutkujących zmianą sensu ich treści.
  B. Dokumenty przetargowe: które zostały otworzone w trakcie urykonywania

 • siwz.20080418.pdf
  ZP-5/2008
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W TRYBIE
  Przetargu nieograniczonego
  na ZAKUP/ Z DOSTAWĄ/ KOPARKO - ŁADOWARKI
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  o wartości szacunkowej zamówienia
  poniżej 211 000 euro.
  CPV
  CPV 6614am3
  Zamaqiający:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  ul. Kolonia 1 B
  07-411 Rzekuń
  Adres do korespondencji:
  Zakład Gospodarki Komunalnalnej
  w Rzekuniu
  ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
  tel./fax. 029/ 7617378
  ZATWIERDZAM
  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Rzekuniu
  mgr inž_ Zbigniew Dąbrowski
  z vm•g.towui. i o&rty
  z SFă•Z
  integalną SN.'Z
  18 kwiecień 2CH38r

  I. Informacje ogólne.
  I _ Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu: ul. Kolonia 1 B: 07-411 Rzekuń:
  tel_fax 029/7617378 godziny urzędowania od 7.00- 15 -zwany w dalszej części
  , Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w prowadzonym w trybie
  przetargu nieograniczonego o wafioŚci zamówienia mniejszej niž kwoty określone w przepisach
  wydanych na podstawie afi_ 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie
  DOSTA"u KOPARKO - ŁADOWARKI
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  w trybie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211
  euro.
  Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany
  CPV: 29522600-0 — przedmiot główny
  CPV: 66140000-3- przedmiot dodatkovvy
  2 prowadzone jest zgodnłe z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r_ — Prauo zamówień
  publicznych (tekst jedn. Dz.U_ Nr 223/2007: poz. w dalszej części „ustawą' :
  3 Do czynności podejmowanych przez ZarnawiaJącego i Wykonawcę stosoxvać się będzie przepisy
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r_ — Kodeks cywilny (Dz.U_ Nr. 16: poz. 93 z późn_ zm.): jeżeli
  przepisy PZP nie stanowią Inaczej _
  4. SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej http- rzekun_pl/_ W przypadku
  przekazania przez Zamawiającego SIWZ pocztą , faxem lub odbionu przez Wykonawcę w siedzibie
  Zamawiającego: M.szelkie pytania: odpowiedzl:modyfikacje Zamawiający przekaże faksem i
  zamieścł na stronie internetowej. Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań: protestów rozpoczyna
  się w dmu pobrania SIWZ od Zamawiającego.
  5. Posted)owanłe o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
  6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. prowadzone będą w PLN
  7. Wybrany u-ykonawca jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu uyznaczonym
  przez Zamawiającego.
  8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  9. Zamawiający nie przewiduje:
  - złożenia ofen wariantowych:
  - zawarcła urnou-y ramowej :
  - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
  - •wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  10 Zamawiający me przewiduje udzielenia zamówień ddatkowych: o których mowa
  w alt. 67 ust. I pkt 7 PZP_
  11. Wykonawca winien vv-ykonać siłami własnymi zamówienie.
  12. Wykonawcy: zgodnie z alt. 23 ustmvy: mogą uspólnie ubiegać się o udzielenie zamówłenia_
  W tym przypadku Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postQowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w i zawarcia
  umouy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy wówczas dołączyć dokument
  ustanawiający pełnomocnika podpłsany przez wszystkich partnerów. winno byś
  złożone w fonnie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Oferta podpłsana przez
  pełnomocnika zobowiązuje prawnie wszystkich Wykonawców ws"lnie_ Wszelka
  korespondencja dokonywana będzie z ustanowionym pełnomocnikiem
  13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
  zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

  II Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamóxvienia j est: Zakup (z dostawą)
  KOPARKO -LADOWARKI
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym
  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
  poniżej 211 000 euro.
  CPV 29522600-0
  CPV 66140000-3
  Przeznaczenie:
  Kopanie: plantowanie: ładowanie.
  Wymagane parametry techniczne zamawiarłej koparko — ładou•arki:
  Ogólne dane techniczne i wymagania
  - Starł techniczny — fabrycznie nowa: rok produkcji 2008
  - Masa maszyny ok. 8500 kg
  - Zbiornik paliwa min. 100 1
  - Pojemność układu hydraulicznego min. 70 L
  -_Koparka podsiębierna
  - kąt obrotu urysięgnika koparkowego - 1800
  - Głębokość kopania min. 5,8m
  - Łyżka koparkowa z zębami, montaž szybkozłączem:
  -_Ładowarka
  - Łyżka uniwersalna otwierana z przykręcanymi zębamł - z możliwością spychania:
  ładowania: kopania, chwytania: rozściełarłia i Łvyrównanła.
  Wysokość ładowania min. m licząc do sworznia obrotu (wywrotu) łyżki
  ładowarkowej :
  - Pojemność łyżki min. 1 00 m?
  - _ Silnik
  - Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem: chłodzony cieczą spełniający normę emisji
  spalin EURO 111 lub TIER 2.
  - Moc znamionowa min. 70 kW
  - Skrzynia biegów
  - Automatyczna przełączalna pod z możliwością przełączania na
  ręczny tryb pracy: dopuszczalna skrzynia biegów typu Power Shift półautomatyczna
  przełączalna pod obciążeniem
  - Min 4 biegi do przodu oraz min. 2 biegi wsteczne
  - prędkość jazdy do okoł040 km/h
  - Układ kierowniczy
  Układ hydrostatyczny, gwarantujący lekkie sterowanie koparką przy każdej prędkości j azdy_
  - Układ hydrauliczny
  - Typu zamkniętego z pomiarem obciążenia uyposažony w pompę o zmiennym
  Przepływie i wydajności min150 1/min_
  - Ciśnienie robocze min (bar)200
  - Układ elektryczny
  - Układ elektryczny powinien spełniać •wymagania polskich oraz europejskich przepisów
  - bezpieczeństwa: w szczególności połączenia powinny być zamknięte i uodoszczelne
  - Napięcie 12 V:
  - Altemator min 80Amp
  Kabina
  - Kabina ROPS/FOPS konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo: dobrą

 • wyjasnienie_tresci_siwz.20080428.pdf
  Zakład Gospcdarki Komunalnej
  W Rzekuniu _
  LIL Kolonia 1 B
  07-411 Rzekuń
  TeU029/7617370
  Teł fax. 1029/7617378
  zp-5f2008
  WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
  Rzekuń 25.04.2008r
  WYKONAWCY.
  Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Nazwa zadania: „zakup/dostawę koparko/ ładowarki w formie leasingu operacyjnego z
  wykupem końcowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  W odpowiedzi na zadane nam pytania przez wykonawców:
  Zamawiający opuszcza skrzynie biegów typu POWER SHUTTLE półautomatyczną
  przełączalną pod obciąženiem
  - Zamawiający twierdzi iž nie dopuszczalna jest koparko-ładowarka, która spełnia techniczne
  "mogi dopuszczające do ruchu, ale nie posiadająca odpowiedniej decyzji Ministra
  Transportu umožliwiającej rejestrację maszyny.
  Do wiadomości:
  Wszyscy uczestnicy
  Kierownika Zamawiającego


 • uniewaznienie_postepowania.pdf
  ZP-5/2008r
  Rzekuń 09 05 2008r
  Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania
  Dotyczy. o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-5/08
  trybie przetargu nieograniczonego „ Zakup IZ dostawą/ koparko -ładowarki
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla ZGK w
  Rzekuniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000 euro".
  odrzucenie ofert i unieważnienie postępowania
  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r_ Zamówień Publiczny:h
  tekst jednolity Dz.U_ z 2007r nr 223 poz. 1655
  Zamawiający odrzuca oferty przetargowe wykonawców:
  OFERTY WYKONAWCÓW. 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. ul. Jana
  Olbrachta 94A, 01-102 Warszawa i OFERTĘ FIRMY Raiffeisen Leasing Polska
  S.A. II Oddział w Ostrołęce
  ul. 11 Listopada 74, 07-410 Ostrołęka,
  są to oferty sprzedającego maszynę i finansującego na kwotę bnutto 268 400tys
  treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych wanunkÓw zamówienia
  Dodatkowo np. brak Aypehlionego i Fommlarza ofertowego: oraz
  kserokopii dokumentacji techniczno — ruchowej
  Ponadto zgodnie z art.26 ust 3 ustau-y PZP zarnawiający nie wenvał wykonawców: którzy w
  określonym terminie nie złożył oświadczeń lub dokumentów: o których mowa w afi_ 25 ust. 1 : lub
  którzy złożyli dokumenty: o których mowa a art_25 _ust 1 : zawierające braki, do ich uzupełnienia w
  uyznaczonym terminie: gdyž mimo uzupełnienia oferty Łvykonawców podlegają odrzuceniu: a
  dodatkowo konieczne będzie uniewažnieme przedmiotowego przetargowego.
  Wykonawcy w/w nie u-ymagarłego xvarunku udzłału w postQowaniu: przedstawione oferty
  są niezgodne z vvymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ
  OFERTY WYKONAWCÓW:
  OFERTA firmy -.Broker Service PHU Jan Surma, ulFarbiarska 21, 95-100 Zgierz na
  kwotę 298 179,20 zł. Brutto,
  OFERTA firmy MILLENNIUM LEASING sp z 00 ul. zaryna 2A, 02-593 Warszawa na
  kwotę 354 958,08 brutto,
  OFERTA firmy -SG Equiqment Leasing sp z o.o. ul. Marszałkowska 141,00-102
  Warszawa na kwotę 275 541,34 Brutto
  OFERTA firmy Bergerat Monnoyeur Sp. z O.O_UI_ Kolejowa 75,05-092 Łomianki na
  kwotę 478 861,30 brutto
  Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówiema: jeżeli cena najkorzystniejszej
  oferty przeuryžsza kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansoxvanie zamówienia.
  Jednakże ze względu na to: że oferty te przekraczają kwotęjaką zamawiający może przeznaczyŹ
  na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamawiający odrzuca oferty, a dodatkowo
  unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe- podstawą uniewažnłenia jest art.93 ust.l
  pkt 4 ustawy PZP.
  Zamawiający działając na podstawie art93 ust_3 pkt 2 Ustav.y Prawo Zamówień Publicznych
  zawiadamia, że „ZakUP IZ dostawą/ koparko-ładowarki
  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla ZGK w
  Rzekuniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000 euro".
  -Zostało unieważnione.
  Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówiema: jeżeli cena najkorzystniejszej
  oferty przeuryžsza kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansoxvanie zamówienia.
  Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia jedynie kwotę

  brutto 269 (")0 tys. złotych .
  Srodki ochrony prawnej:
  Od niniejszej decyzji przysługują państwu środki ochrony prawnej określone w Ustawie PZP.
  Do wiadomości
  wszyscy uczestnicy postępowania
  Podpis Kierownika Zamawiającego

 

 • Czas wytworzenia: 14-07-24 11:51
 • Czas udostępnienia: 14-07-24 11:51

Historia zmian

8057 Dodanie Zakup z dostawą koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 211 000 euro z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2