Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na: " Zakup zamiatarki drogowej oraz kosiarki bijakowej do miniciągnika KUBOTA BX231."

Szczegóły w załącznikach:Formularz_ofertowy.pdf

Zafqcanik nr I
Zakład Gminny w Rzekuniu
z siedzibą: ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń,
reprezentowany przez Danutę Orzołek — Dyrektora ZOG
OFERTA
w zapytaniu Ofertowym
na zakup miniciągnika wraz z osprzętem
W na zapytanie ofertowe na zakup zamiatarki drogowej oraz kosiarki bijakowej do
miniciągnika KUBOTA BX231 składam ofertę na zakup:
. Zamiatarki dmowej
za kwotę
. zł netto (słownie złotych:
VAT w wysokości .
2.
Cena brutto:
Kosiarki bijakowej .
za kwotę
„zł (słownie:
zł netto (słownie złotych:
VAT w wysokości .
Cena brutto:
..zł (słownie:
oferento lub jego upoważni onego przedsta*ie/a

Zapytanie_ofertowe.pdf
ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY
W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 30.01.2020 r.
ZOG.26.01.2020
Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia Oferty na: „Zakup zamiatarki drogowej oraz kosiarki bijakowej
do miniciągnika KUBOTA BX231".
2. Przedmiotem zamówienia zakup fabrycznie nowej zamiatarki drogowej i
kosiarki bijakowej kompatybilnej z miniciągnikiem KUBOTA BX231, będą one
wykorzystywane do prac komunalnych na potrzeby Gminy Rzekuń.
Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
Zamiatarka drogowa:
Zamiatarka o min. szerokości 120 cm, przeznaczona do utrzymania
czystości dróg, placów, chodników.
Szczotka powinna być odpowiednia do posiadanego przez Zakład Obsługi Gminy w
Rzekuniu miniciągnika Kubota BX231.
Zamiatarka powinna mieć możliwość zbierania i usuwania zanieczyszczeń oraz po
zdemontowaniu kosza funkcję podmiatania z możliwością zmiany strony
(p rawa/lewa).
Dodatkowo zamiatarka powinna mieć funkcję zraszania wodą (co zmniejsza
zapylenie) oraz szczotkę talerzową boczną, która umożliwi podmiatanie spod
krawężników
Kosiarka bijakowa:
Kosiarka bijakowa 0 szerokości min 100cm, powinna być kompatybilna z
miniciągnikiem Kubota BX231. Kosiarka będzie wykorzystywana do cięcia trawy i
drobnych gałęzi.
powinna mieć możliwość zastosowania noży tnących w kształcie litery Y lub
ciężkich noży łopatkowych
2964320"
29643 20 35
07-411
a i Gm ny

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY
W RZEKUNIU
l,'cłszcť
3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienia Oferty z rozbiciem na ceny poszczególnych
elementów zamówienia (cmly netto oraz brutto).
Zamawiając sobie prawo do wyboru osprzętu z przedstawionej listy.
Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną, instrukcję Obsługi/ ekspl oatacji
oferowanego sprzętu.
Miejsce dostawy: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Termin realizacji zamówienia: 16.03.2020
Okres gwarancji: 24 miesiące.
Dostępny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
Miejsce i termin złożenia Oferty:
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń do dnia
07.02.2020 r, godz. 11 :oo.
Termin otwarcia Oferty:
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
r. godz. 11:15,
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych tel. 534-537-000
adres ul. I B
29643 20
29 64320 35
ObAugi ny

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY
W RZEKUNIU
netszcł
Prowadzący postępowanie wymaga, aby w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania i wyboru Oferty — maszyny zostały dostarczone do i były
gotowy do pracy.
Przedstawiciel Sprzedającego przeszkoli vqtypowanych przez Kupującego
pracowników w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający oferty zostaną poinformowani.
adres:
07411
29 643 20 ss
faks;
29 64320
podpis
DVRF.K
Zakładu O
Igi Gminy
a Otntugi Gminy


 • Czas wytworzenia: 21-06-24 00:16
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 00:16

Historia zmian

8146 Dodanie Zakup zamiatarki drogowej oraz kosiarki bijakowej z 02-08-2023 10:27:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2