Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert na: „Konserwację oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7”.


Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie_do_skladania_ofert___Orlik.pdf

ul. Kolonia IB, 07411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 7 maja 2021
ZOG_ 26.5.2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia IBI 07-411 Rzekuń zaprasza
do złożenia ofert na: „Konserwację oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje
Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu Nowa
Przedmiot zamówienia.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego wykonywać
usługi polegające na trzykrotnej kompleksowej konserwacji i czyszczeniu boiska „Orlik"
w Rzekuniu. W zakres każdej konsełwacj i pielęgnacji boiska sportowego (boisko do piłki
nożnej o wymiarach 30 m x 62 m, pow 1860 m2) ze sztuczną trawą wchodzą następujące
czynnoscł:
wybranie zanieczyszczonego wypełnienia, granulatu gumowego, piasku lub mieszanki
obydwu materiałów z włókien trawy za pomocą specjalistycznej maszyny:
maszynowe oczyszczenie brudnego wypełnienia poprzez oddzielenie od niego
wszelkiego rodzaju śmieci, szyszek, liści, kapsli, patyczków od lodów, stłuczonego
szkła, kamieni, mchu, glonów, kurzu
innych zanieczyszczeń oraz ponowne
umieszczenie wypełnienia pomiędzy włóknami trawy,
równomierne Tzprowadzenie granulatu na całej nawierzchni z ewentualnym
uzupełnieniem granulatem miejsc o zwiększonej ekspozycji (granulat w zakresie
wykonawcy - 2 tony),
maszynowe rozczesanie i wyprostowanie zgniecionych włókien trawy, przywrócenie
sprężystości, elastyczności i miękkości murawy poprzez dogłębne rozbicie
i spulchnienie wsypki oraz wygładzenie murawy z zachowaniem odpowiedniej
wysokości wystających ponad granulat włókien trawy,
inspekcja systemu drenażu,
wszystkie zabiegi winny być wykonane przy użyciu specjalistycznych maszyn
przeznaczonych do pielęgnacji sztucznej nawierzchni,
należy złożyć specyfikację, certyfikaty maszyn stosowanych podczas wykonywania
serwisu nawierzchni z trawy syntetycznej do wglądu
W celu sprawdzenia stanu technicznego boiska istnieje możliwość dokonania przez Oferentów
wizji lokalnej kompleksu sportowego.
Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:
1) Usługa wykonana w terminach:
a) konserwacja i czyszczenie — do 31 maja,
b) konsenvacja i czyszczenie — do 14 sierpnia,
c) konserwacja i czyszczenie — do 30 listopada
Istnieje możliwość przesunięcia terminów wykonania
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
konsenvacji w przypadku

2) termin związania ofertą: wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:
1) oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3):
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.
2) specyfikacji, certyfikatów maszyn stosowanych podczas wykonywania serwisu
nawierzchni z trawy syntetycznej.
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej
w następujący sposób
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
Zaproszenie do składania ofert nr ZOG.26.5.2021 na: Monserwację oraz czyszczenie
boiska sportowego, kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 znajdującego
się w Rzekuniu ul. Nowa 7.”
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 17.05.2021 r godz. 10:15
2) ofertę osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy.
Miejsce i termin złożenia ofert
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, ul Kolonia 1 B,
07-411 Rzekuń lub mailem: zog@rzekumnet do dnia 17 maja 2021 r., do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 10 15 w Zakładzie Obsługi
Gminy, LIL Kolonia IBI 07-411 Rzekuń. Otwarcie ofelt jest jawne.
Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia:
formularz ofertowy (zał. Nr 1),
wzór umowy (zał. Nr 2),
oświadczenie (zał. Nr 3).
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
Łukasz Chojnacki— teł. 502 131 009
str. 2

Opis sposobu obliczania ceny:
l)
na załączonym formularzu ofeltowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, podatek
VAT i cenę brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia:
wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą — z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie,
cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamowłenła,
wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbwać się będą
w złotych polskich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podawania
przyczyny.
Odrzucenie oferty, unieważnienie
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
1 _ Jeżeli oferta jest niekompletna, w szczególności nie została złożona na formularzu
ofertowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy.
2. W przypadku gdy koszt wykonania podany przez Wykonawcę przekracza możliwości
finansowe Zamawiającego.
Informacje o formalnościach
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymogi
zawarte w zaproszeniu oraz pod warunkiem akceptacji sprzętu przez Zamawiającego.
Kryterium ceny:
Kryterium
Cena całkowita z VAT
Znaczenie
procentowe
kryterium
100 %
Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta
za k rium
100 punktów
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi wszystkich
Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, nie później niż w terminie
związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowny,
Zamawiający wybierze kolejną Ofelię najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich oceny
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach LJstawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
W prowadzonym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
Danuta Orzołek


formularz_ofertowy_Orlik.odt

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG. 26.5.2021
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa …........................................................................................................................……...............
Adres ….............................................................................................................................……............
NIP …....................................................................................................................................……........
Regon ….................................................................................................................................…….......
Nr telefonu/e-mail ….............................................................................................……...................
Oferuję:
cenę na: „Konserwację oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7”:
cena netto …................................................ zł
podatek VAT ….............................................. zł
cena brutto …................................................ zł
słownie brutto …..............................................................................................................…..….
Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Na usługę udzielam …………. miesięcy gwarancji.
Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....
Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
.......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
.......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
Podpis/y:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
Miejscowość i data
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

umowa_Orlik.pdf

zawarta w dniu
UMOWA Nr . ...../2021
_ 2021 w Rzekuniu pomiędzy:
Gminą Rzekuń w ramach której działa Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń,
NIP 7582344574, REGON 142991348, zwaną w treści umowy „Zamawiającym" reprezentowaną
przez Danutę Orzołek Dyrektora Zakładu przy kontrasygnacie Joanny Małgorzaty Wołynek Głównej
Księgowej, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
2
3
4.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac polegających
na trzykrotnej konservvacji i czyszczeniu boiska na obiekcie sportowym Moje Boisko — Orlik 2012
w Rzekuniu przy ul. Nowej 7 (dalej „Przedmiot Umowy") — zgodnie z Otella Wykonawcy z dnia
która stanowi integralną część Umowy.
W zakres každej konsenwacji i pielęgnacji sportowego (tnsko do piłki nožnej o wymiarach
30 m x 62 m, pow. 1860m2) ze sztuczną trawą wchodzą następujące czynności:
1) Wybranie zanieczyszczonego wypełnienia, granulatu gumowego, piasku lub mieszanki
obydwu materiałów z wqókien trawy za pomocą specjalistycznej maszyny.
2) Maszynowe oczyszczenie brudnego poprzez oddzielenie niego
wszelkiego rodząu śmieci, szyszek, liści, kapsli, patyczków lodów, stłuczonego szkła,
kamieni, mchu, glonów, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz umieszczenie
wypełnienia pomiędzy włóknami trawy.
3) Równomierne rozprowadzenie granulatu na całej nawierzchni z ewentualnym
uz*nieniem granulatem miejsc o zwiększonej ekspozycji (granulat w zakresie
wykonawcy).
4) Maszynowe rozczesanie i wyprostowanie zgniecionych włókien trawy, przywrócenie
sprężystości, elastyczności i miękkości murawy poprzez dułębne rozbicie i spulchnienie
wsypki oraz wygładzenie murawy z zachowaniem odpowiedniej wysokości wystających
ponad granulat włókien trawy.
5) Inspekcja systemu drenažu_
Prace przedmiotem umowy zlecane będą w tormie jednostkowych pisemnych zleceń
wystawianych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach okreś onych
w niniejszej umowie i zgodnych ze złožoną ofertą oraz z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, polskim normami i przepisami oraz z naležytą starannością.
Strona 1 z 6

. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia .
Gotowość do rozpcTzęcia prac tĘdących przedmiotem umowy ustala się na dzień następny
2
po dniu zawarcia umowy.
Termin realizacji zlecanych prac będzie każdorazowo wyznaczony w zleceniu, o którym mowa
3
w S 1 ust. 3 umowy
Datą wykonania zlecenia jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Mbioru prac,
4.
o ile Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na tego zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone w S 1 ust 1 i 2 w termine do:
5
1) I konservvacja i czyszczenie — do 31 maja br.,
2) II konservvacja i czyszczenie — do 14 sierpnia br_,
3) III konserwacja i uyszczenie — do 30 listopada br.
6.
Zamawiający się udostępnić boisko do konsewacji oraz czyszczenia.
Osobą Mpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Zamawiającego jest Pan Łukasz
T
Chojnacki, teł. 502 131 cn9
8.
Strony postanawiają, že będą stosowane Mbiory každego zlecenia. Potw•ierdzeniem dokonania
odbioru zlecenia protokół odbioru sporządzony wykonaniu jednostkowego zlecenia.
Protokół Mbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
Do obow ązków Wykonawcy należy w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2
3
wykonanie zleconych prac w całości przez Wykonawcę zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami
i normami,
prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp i ppož_,
dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, prób, badań,
zabezpieczenie instalagi i urządzeń na terenie prowadzonych prac i w jego
otoczeniu do dnia Mbioru,
usuwane w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w czasie odbioru,
uporządkowanie terenu realizacji umowy po zakończeniu prac.
Rozliczenie za wykonanie zleceń, Mbyo,'ać się będzie na pMstawie protokołów Mbioru i faktu"
Faktury będą doręczone Zamawiającemu najgńźniej w ciągu 7 dni podpisania protokołów
odbioru zlecenia. W przypadku Mbioru zlecenia z wadami istotnymi, faktura może być
wystawiona stwierdzeniu przez Zamawiąącego usunięcia wad.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedm otu umowy wyniesie łącznie
netto (słownie:
_/100)_

Strona 2 z 6

4.
5
6.
2
3
4.
2
3
Wynagrodzenie zostanie gmv'iększone przez
obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
Dane do uystawienia taktury/rachunku:
Wykonawcę
o
podatek
VAT,
wg
stawki
1. Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
NIP 7582141729,
2. Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia lb, 07-411 Rzekuń
Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie
dni dnia
otrzymania
przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na wskazany
rachunek bankowy. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień rachunku
bankowego Zamawiającego.
Strony postanawiają, že będą stosowane Mbiory každego zlecenia. Potw•ierdzeniem dokonania
odbioru zlecenia protokół odbioru sporządzony wykonaniu jednostkowego zlecenia.
Protokół Mbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
Protokoły Mbioru będą sporządzane przez Pana Łukasza Chojnackiego przy udziale Komisji
odbiorowej.
Wykonawca zgłosi wykonane prace danego zlecenia elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni daty zgłoszenia.
Jeżeli w toku czynności Mbioru zlecenia zostaną swerdzone wady:
a) istotne nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić Mbioru do czasu usunięcia
wad altM) dokonać odbioru wyznaczając termin na usunięcie wad,
b) nieistotne nadające się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru końcowego,
a do protokołu Mbioru zostanie dołączona lista wad Mbiorowych wraz z terminem
ich usunięcia,
c) nieistotne nie nadające się do usunięcia, a nieuniemożliwiające użytkowane przedmiotu
umowy zgMnie z przeznaczeniem, Zamawiający može obniżyć wynagrodzenie, zgodnie
z art 560 k_c,
d) istotne, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub obnižyć uynagrodzenie, zgodnie
z art 560 k.c.
Wykonawca udziela gwarancji na každy wykonany i odebrany przedmiot zlecenia, który
jest naprawą na okres _
miesięcy od daty odbioru zlecenia.
Wykonawca na swój koszt zotm%'iązuje się usunąć w okresie gwarancji stwierdzone przez
Zamawiającego wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
Wszystkie reklamacje Zamawiający zgłaszał niezwłcTznie, nie później niž do ostatniego
dnia upływu gwarancji.
Strona 3 z 6

oswiadczenie_Orlik.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Konserwacja oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7”.
oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto oświadczamy, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)


 • Czas wytworzenia: 23-05-24 15:01
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 15:01

Historia zmian

8172 Dodanie Zaproszenie do składania ofert na: "Konserwację oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012." z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2